Правові джерела України

«Правові джерела України»

Список літератури до виставки: 

1.Конституція України зі змінами та доповненнями. – Харків: Весна, 2007. – 48с.

2.Слюсаренко  А.Г. Історія української конституції / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К., 1993. – 192с.

3.Кузьминець О. Історія держави і права України / О. Кузьминець, В. Калиновський, П. Дігтяр. – К.: «Україна», 2000. – 429с.

4.Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий). – Х.: ООО «Одиссей», 2000. – 1008с.

5.Господарське законодавство: Навч. посіб. / За ред. В.Л. Ортинського. – К.: Знання, 2008. – 359с.

6.Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В.В. Медведчука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 656с.

7.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1216с.

8.Кодекс законов о труде Украины: Научно-практический комментарий. – Х.: ООО «Одиссей», 2009. – 752с.

9.Ромовська З.В.  Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / З.В. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 432с.

10.Цивільний процесуальний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2013. – 184с.

11.Цивільний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2013. – 384с.

IMG_0934

12.Шляхтун П. Конституцій право: словник термінів / П. Шляхтун. – К., 2005. – 568с.

13.Основи правознавства: Навч. посібник / Кер. авт. кол. О.В. Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416с.

14.Правознавство: Навч. посіб. / За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007.  – 480с.

15.Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посібник / П.П. Музиченко. – К.: «Знання», 2006. – 437с.

16.Конституційне право України: Підручник для студентів ВНЗ / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім « Ін Юре», 2002. – 544с.

17.Конституційне право України: Підручник для студентів ВНЗ / В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша. – Х.: Право, 2010. – 416с.

18.Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник / В.В. Кравченко. – К.: Атіка, 2009. – 608с.

19.Терлюк І.Я. Історія держави і права України. – К.: АТІКА, 1999. – 192с.

20Іванов В.М. Історія держави і права України. Навчальний посібник / В.М. Іванов. – К.: Атіка, 2003. – 416с.

21.Ведєрніков Ю.А.  Теорія держави і права: Навч. посіб. / Ю.А. Ведєрніков, А.В. Папірна. – К.:  Знання, 2008. – 333с.

22.Конституційне право України: Хрестоматія: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Упоряд. В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. – К.: «Ін Юре», 2004. – 884с.

23.Чехович С.Б. Конституція України / С.Б. Чехович. – К.: Ліра-К, 2006. – 96с.

24. Конституція України – гарант захисту прав людини  / За заг. ред. М.Ф. Степка. – К.: Знання, 2006. – 55с.