Освіта – сучасний стан

«Освіта – сучасний стан»


20160831_094615Список літератури

1. Бердянський державний педагогічний університет. Історія. Сьогодення / [В.А. Зарва, В.М. Константінова, І.І. Лиман та ін.]. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 268 с.

2. Бондар В. Дидактика / В. Бондар. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.

3. Вища освіта в Україні: навч. посіб. / за ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнко. – К.: Знання, 2005. – 327 с.

4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: [підручник за модульно-рейтинговою системою навчання] / С.С. Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

5. Волкова Н.П. Педагогіка / Н.П. Волкова. – К.: Академія, 2003. – 576 с.- (Альма –матер).

6. Збірник нормативно-правових актів щодо взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені звання / [за заг. ред. І.О. Вакарчука]. – К.: Знання, 2008. – 199 с.

7. Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / за ред. В.Г. Кременя. – К.: Знання, 2005. – 767 с.

8. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: навч. посіб. / С.Г. Карпенчук. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.

9. Козяр М.М. Педагогіка вищої школи: навч.посіб. / М.М. Козяр. – К.: Знання, 2013. – 326 с.

10. Кузьмінський А.І. Педагогіка. Підручник / А.І. Кузьмінський,  В.Л. Омеляненко . – К.: Знання-Прес, 2004. – 445 с.

11. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки / Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. – К.: Знання, 2006. – 447 с.

12. Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки  в Україні: навч. посіб. / Л.А. Медвідь. – К.: Вікар, 2003. – 335 с.

13. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навч. посіб. / Н.Є. Мойсеюк. – К., 2001. – 608 с.

14. Науково-освітній потенціал України. Кн.2 / авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк. – К.: ТОВ «Український рейтинг, 2012. – 288 с.

15. Омельяненко С.В. Педагогіка. Тестові завдання / С.В. Омельяненко. – К.: Знання, 2008. – 391 с.

16. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / за ред. З.Н. Курлянд. – К.: Знання, 2005. – 399 с.

17. Педагогіка: хрестоматія / [уклад.: А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко]. – К.: Знання-Прес, 2006. – 700 с.

18. Педагогічна майстерність: [підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко,  І.Ф. Кривонос та ін.]. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.

19. Фіцула М.М. Педагогіка: [навч. посіб.] / М.М. Фіцула. – Тернопіль: Навчальн. книга – Богдан, 2008. – 232 с.

20. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб.] / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 352 с. —  (Альма-матер)