Українська національна школа.

Українська національна школа: витоки і сучасність

 100_9804-2

/ книжкова виставка/ березень,2014 ,аб. №3

Список літератури

1.Артемова Л. В. Історія педагогіки України: підручник / Л. В. Артемова. – К.: Либідь, 2006. – 424 с.

2. Вища освіта в Україні: навч. посіб. / упоряд. В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко та ін.; за ред. В.Г.Кременя, С. М. Ніколаєнка. – К.: Знання ,2005. – 327с.

3. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія: навч. посібник / В. М. Галузинський,М. Б. Євтух. – К.: Вища шк., 1995. – 237с.

4.Галус О. М. Порівняльна педагогіка: навч. посібник / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. К.: Вища шк., 1995. – 237с.

5.Демиденко В. К. Наукові праці / В. К. Демиденко. – Бердянський державний педагогічний університет; упоряд., науковий редактор К. О. Баханов. – Донецьк: ТОВ «Юго Восток ЛТД», 2008. – 559с.

6.Історія педагогіки / за ред. М. С. Гриценка. – К.: Вища школа, 1973. – 440с.

7.Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / уклад. О. О. Любар; за ред. В. Г. Кременя. – К.: Знання, 2005. – 767с.

8.Крижко В. В. Теорія та практика менеджменту в освіті / В. В. Крижко. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – 272с.

9.Крижко В. В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою: навч. посібник / В.В.Крижко, І.О.Мамаєва. – К.: Освіта України, 2005. – 224с.

10.Кузьминський А. І. Педагогіка: підручник / А. І. Кузьминський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання, 2007. – 447с.

11.Кузьминський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях: навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 311с. – ( навч. метод. комплекс з педагогіки ).

12.Левківський М. В. Історія педагогіки / М. В. Левківський; вид. 2 — ге доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376с.

13.Любар О. О. Історія української школи і педагогіки: навч. посібник / О.О.Любар, М.Г.Стельмахович,  Д.Т.Федоренко. – К: Знання ,2006. – 447с.

14. Макаренко А. С. Педагогічна поема /А. С. Макаренко. – К.: Радянська школа, 1977. – 507с.

15. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: навч. посібник / Л. А. Медвідь. – К: Вікар, 2003. – 335с. (Вища  освіта ХХІ ст.).

16. Навчально – виховна діяльність у дошкільному закладі: проблеми, пошуки, знахідки: монографія / Л.П.Гайдаржийская, О. І. Гуренко, Л. І. Зайцева та ін.; за ред.

 І. Г. Улюкаєвої. – Донецьк: «Юго –Восток», 2009. – 325с.

17.Народна педагогіка: світовий досвід / уклад. А. І. Кузьминський, В, Л. Омеляненко. – К.: Знання Прес, 2003. – (навчально — методичний комплекс з педагогіки ).

18.Основи теорії гендеру: навч. посібник / відп. ред. М. М. Скорик. – К.: « К.І. С.», 2004. – 536с.

19.Педагогіка: хрестоматія / уклад. А. І. Кузьминський, В. Л. Омеляненко. – 2 –ге вид., стер. К: Знання — Прес, 2006. – 700с.

20.Педагогіка вищої школи: навч. посібник / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. З.Н.Курлянд. – 2 – ге вид., переробл. і доповн. – К: Знання, 2005. – 399с.

21.Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посібник / Т. І. Поніманська. – К.: Академвид., 2008. – 456 с. – («Альма – матер»).

22.Русова Софія Мемуари. Щоденник /С. Русова. – К.: Поліграфкнига, 2004. – 544с.

23. Українська педагогіка в персоналіях: навч. посібник: у 2 –х кн. кн. перша Х – ХІХ ст. / за ред. О.В.Сухомлинської. – К: Либідь, 2005. – 617с.

24.Українська педагогіка в персоналіях: навч. посібник: у 2 – х кн.кн.2. / за ред.О. В. Сухомлинської. – К: Либідь, 2005. – 552.

25. Улюкаєва І. Г. Нариси з історії суспільного дошкільного виховання в Україні: навч. посібник. Бердянськ, 2006. -365с.

26.Хриков Є. М. Управління навчальним закладом: навч. посібник. – К: Знання, 2006. – 365с.

27.Щербакова К. Й. Вступ до спеціальності: навч. посібник для студентів напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта / К. Й. Щербакова, Л. В. Макаренко. –Донецьк: «ЛАНДОН – ХХІ», 2011. – 199с.