Якість освіти

Якість освіти – пріоритет  розвитку суспільства  ХХI

IMG_2123Список літератури:

1. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / НМЦ ВО МОН України. – К.:2005.-Вип.45:Болонський процес в Україні. – Ч.1.-192с.

2. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / НМЦ ВО МОН України. – К.:2005.-Вип.46:Болонський процес в Україні. – Ч.2.-200 с.

3. Болонський процес: документи / укладачі: З.І.Тимошенко, А.М.Грехов, Ю.А.Гапон, Ю.І.Палеха. – К.:Вид-во Європ. ун-ту,2004.-169с.

4. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та ін..; за ред. В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка. – К.:Знання,2005.-327с.

5. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури/ С.С.Вітвицька.– К.:Центр навчальної літератури,2006.-384с.

6. Каленюк І.С. Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія / І.С.Каленюк, О.В.Куклін. – К.:Знання,2012. – 343с. (Сучасна наука).

7. Коротяєв Б.І. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя: монографія/ Б.І.Коротяєв, В.С.Курило. – Луганск: Вид-во ДЗ «ЛНУ ім.Тараса Шевченко»,2009. – 308с.

8. Кремень В.Г. Синергетика в освіті : контекст людиноцентризму: монографія / В.Г.Кремень,В.В.Ільїн. – К.:Педагогічна думка,2012. – 368с.

9. Кривильова О.А. Підготовка майбутніх учителів до творчої діяльності: монографія / О.А.Кривильова. – Донецьк:ТОВ «Юго-Восток, ЛТД»,2008. – 200с.

10. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч.посіб./А.І.Кузьмінський. – К.:Знання,2005. – 486с.-(Вища освіта ХХI століття)

11. Кучерявий О.Г. Професійне самовиховання у вищій школі: навч.посіб./ О.Г.Кучерявий. – К.:Освіта України,2010. – 200с.

12. Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу: монографія / за ред..П.Д.Фролова; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград:Імекс-ЛТД,2013. – 312с.

13. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за заг.ред. О.І.Локшиної. – К.: К.І.С.,2004. – 128с.

14. Немченко С.Г. Педагогіка вищої школи: підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.Г.Немченко, О.Б.Голік, О.В.Лебідь. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХI,2014. – 534с.

15. Ніколаєнко С.М. Освіта в інноваційному поступі суспільства/С.М.Ніколаєнко. – К.:Знання,2006. – 207с.

16. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХI століття / С.М.Ніколаєнко. – К.:Знання,2006. – 253с.

17. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики / під. заг. ред. В. Андрущенка. – К.: «К.І.С.»,2003. – 296с.

18. Порев С.М. Університет і наука. Епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань: монографія / С.М.Порев. – К.: Хімджест,2012. – 384с.

19. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької  діяльності: підручник / В.М.Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К.: Знання,2006. – 307с.

20. Ярощук Л.Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: навч.посібник /Л.Г. Ярощук. – К.: Видавничий Дім «Слово»,2010. – 304с.