Єдина країна, вільна Україна.

Єдина країна, вільна Україна.

6копирование

 

Список літератури:

1.   Андрусишин Б. І. Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства» : підручник / Б. І. Андрусишин, А. М. Гуз. – К.: Знання, 2008. – 301с.

2.   Антоненко – Давидович Б. Д. Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки / Б. Д. Антоненко – Давидович. – К.: Вид – во гуманіт. л – ри, 2003. – 559с.

3.   Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – К.: Україна, 2004. – 304с.

4.   Багряний І. Сад Гетсиманський / Іван Багряний.- К.:Наук. Думка, 2005. — 548с.

5.  Баханова С. Моделі української державності 1917 – 1922 років у сучасних шкільних підручниках з історії: монографія / Світлана Баханова. – Донецьк: Ландон – XXI, 2012. – 248с.

6.  Братко – Кутчинський О. А. Нащадки святої Трійці: Генеза украінської державної символіки / Олексій Братко – Кутчинський. – К.: Білий птах, 1992. – 85с.

7.  Брехуненко В. Богдан Хмельницький / Віктор Брехуненко. – К., 2007. – ( Сер. « Великі Українці»)

8.  Вігранівський М. Манюня: Повісті. Оповідання. Есе./ Микола Вігранівський. – Львів., 2003. – 318с.

9.  Галик В. М. Україна в Європі і світі: навч. посіб. / Володимир Галик. — К.: Знання, 2013. – 364с.

10.  Геращенко Т. Микола Міхновський у спогадах і оцінках його сучасників // Молода нація. – 2003. – С. 13 – 33.

11.  Гетьманат Павла Скоропадського: історія,постаті,контрверсії: Всеукраїнська наукова конференція 19 – 20 травня 2008 р. Збірник / Відпов. ред. В. Ф. Верстюк. —  К.: Видавництво імені О. Теліги, 2008 – 320с.

12.  Горобець В. Павло Полуботок / Віктор Горобець. – К., 2009. – ( Сер.: Великі Українці).

13   Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза — 6о8с.

14.  Гуз А. М. Методика викладання правознавства в школі: Навчально – методичний посібник / А. М. Гуз. —  К.: КНТ, 2006. – 180с.

15.  Гуржій О. Іван Скоропадський / Олександр Гуржій. —  К.: Видавничій дім «Альтернативи», 2004. – 312с.

16.  Данилевська О., Пометун О. Етика: Підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл./  О.Данилевська, О.Пометун. – К.: Генеза, 2006. – 192с.

17.  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – К.: Вид. Дім. « Києво – Могилянська Академія», 2005. – 336с.

18.  Дзюба І. М. Україна у пошуках нової ідентичності; статті, виступи,  памфлети /  Іван Дзюба. – К.: Україна, 2006. – 848с.

19.  Довженко О. П. Сторінки щоденника ( 1941 – 1956) / Олександр Довженко. – К.: Видавництво гуманіст. літ, 2004. – 384с.

20.  Жук А. Як дійшло до заснування Союзу визволення України // Молода нація. – 2002. — №3 – С. 135 – 151.

21.  Зеров М. К. Твори в 2 – х т. / Микола Зеров. – К.: Дніпро, 1990. – Т.1: Поезії. Переклади / Упоряд. Г. П. Кочур, Д. В. Павличко. —  843с.

22.  Іванчук Р. І. Благослови душа моя Господа… / Роман Іванчук. —  Львів : Просвіта, 1993. —  270с.

23.  Іванчук Р. І. Бо війна  — війною.; Через перевал : Романи / Роман Іванчук. – Харків: Фоліо, 2008. – 447с.

24.  Історичні постаті України: Іст. нариси / упоряд. та авт. Вступ. ст. О.В.Болдирєв.- Одеса: Маяк, 1993. -384с.

25.  Історія України та її державності: Навч. посіб / за ред. Л. Е Дещинського, І. О. Гавриліва, Р. Д. Зінкевича. – Львів: Бескид Біг, 2005 – 368с.

26.  Капустян Г. Українська державність: етапи становлення / Г. Капустян. —  Кременчук: П.П.Щербатих, 2011. – 84с.

27.  Конституційне право України: Хрестоматія: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл./ Упоряд. В. С. Журавський, Ю. М. Тодика. – К. : Ін Юре, 2004. – 884с.

28.  Копиленко О. Л. «Українська ідея» М. Грушевського: історія і  сучасність / О.Л.Копиленко. —  К.: Либідь, 1991. – 184с.

29.  Костенко Л. Вибране / Ліна Костенко. – К.: Дніпро, 1989. – 559с.

30.  Костомаров М. І. Богдан Хмельницький: Історична монографія / М.І.Костомаров.- Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 843с.

31.  Савчин М. Тисяча доріг (спогади) / Марія Савчин. – Львів: Літопис УПА 1995.

32.  Самчук У.О. Чого не гоїть вогонь: Романи / Улас Самчук. — К.: Укр. письменник, 1994. – 233с.

33.  Сафонова О.М. Буквар «Дубочок»: Проб. підруч. Для 1 кл. загальноосвіт. шкіл корекційного спрямування / О.М. Сафонова.- К.: Гомін. – 1997.- 127с.

34.  Сергійчук  В.І. Доля української національної символіки / В.І. Сергійчук. — К.: Знання. 1990. – 48с.

35.  Сергійчук  В.І. Симон Петлюра. —  / В.І. Сергійчук, 2004.- 448с.

36.  Сергійчук  В. Що дала Україна світові / В. І. Сергійчук. – К.: 2008. – 288 с.

37.  Симоненко В. Твори. :У 2Т. – Т.1. Поезії. Проза / Василь Симоненко.- Черкаси: Брама — Україна, 2004. – 424с.

38.  Словник символів культури України /За заг. ред. В.П.Коцура, О.І.Потапенка, М.К.Дмитренка, В.В.Куйбіди. – 3-е вид. – К.: Міленіум, 2005.- 352 с.

39.  Стус В. Час творчості / В. Стус. – К.: Дніпро, 2005. – 704 с.

40.  Україна в ХХ столітті (1900-2000): Збірник док. і матер. / Упоряд. А.П.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.Ю.Король. — К.: Вища школа, 2000. – 351 с.

41.  Огіенко І. Рятування України / Іван Огіенко( Митрополит Іларіон). – К.: Наша культура і наука, 2005. – 464с.

42.  Огіенко І. Тарас Шевченко / Іван Огіенко ( Митрополит Іларіон). – К. : Наша культура і наука, 2002. – 440с. ;

43.  Осьмачка Т. Поезії. Повісті / Тодось Осьмачка. – К. : Наукова думка, 2002. – 420с.

44.  Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 року. — / Сергій Павленко. –  К. : Вид. Дім « Києво – Могилянська Академія», 2008. – 267с.

45.  Покальчук Ю. Шабля і стріла / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2003. – 543с.

46.  Павличко Д. В. Вибрані твори. — У 2т. / Дмитро Павличко. – К.: Вид – во « Укр. Енциклопедія ім. М. П. Бажана», 2008. Т. 1: Вірші. Поеми / Вст. ст. М. П. Жулинського. – 608с.

47.  Політична історія України XX століття: У 6 т. / За ред.. І. Ф. Курас. — : Генеза, 2002 – 2003. – Т. 6. Від тоталітаризму до демократії ( 1945 – 2002) / О. М, Майборода, Ю. І. Шаповал, О. В. Гарань та ін.. – 2003. – 696с.

48.  Прищепа К. С. Тематичний словник школяра / К. С. Прищепа. – К. : Форум, 2001. – 336с. іл.

49.  Разом на одній землі. Історія України багатокультурна: навч. посіб / За ред. П. Кендзьора. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 332с.

50.  Революция на Украине. По мемуарам белых / Сост. С. А. Алексеев; под ред. Н. Н. Попова. – М. : Госиздат, 1930. – репринтное воспроизведение издания 1930 г. – К. : Политиздат Украины, 1990. – 435с.

51.  Розстріляне Відродження: Антологія 1917 – 1933: Поезія – проза – драма – есей / Упоряд. передм. Ю. Лавриненка, післям. Є. Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2007. – 976с.

52.  Руденко М. Вибране: Вірші та поеми ( 1936 – 2002) / Микола Руденко. – К.: Дніпро, 2004. – 797с.

53.  Савченко В. А. Павло Скоропадський – останній  гетьман України / В. А. Савченко. – Харків:  Фоліо, 2008. —  300с.

54.  Українка Л. Усі твори в одному томі / Леся Українка. — К.: Перун, 2008.-1376с.

55.  Франко І. Твори в двох томах. Т1. Поезія / Іван Франко. – К.: Дніпро, 1986.- 622 с.

56.  Шевченко Т. Усі твори в одному творі / Тарас Шевченко. – К.: Перун, 2007. – 824 с.