HTML підручники

Праці викладачів БДПУ в HTML форматі


Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів  за спеціальністю 6.010100 „Початкове навчання”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” [2-ге вид., допов. і переробл.] – Харків: ЧП «Принт-Лідер»,  2011. – 414 с. (Переглянути)

Крамаренко А., Степанюк К. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 7.01010201 (або 8.01010201) „Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – [3-тє вид., перероб. і допов.]. –  Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 352 с. (Переглянути)