Колекція документів Бердянського повітового земства

25.04.2019


 

В кожній колекції книг, власницькій або тематичній, надзвичайно цінувались видання, які давали уявлення про історію та розбудову рідного краю, міста, закладу.

Нашому фонду пощастило мати історичні підтвердження розвитку міста і двічі пощастило мати документальні свідчення про досягнення народної освіти в Таврійській губернії, Бердянському повіті та місті Бердянську кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Їх  представляють краєзнавчі видання:

Назва:

колекція документів Бердянського   повітового земства

Тип: тематична
Фондоутримувач: бібліотека БДПУ
Хронологічні межі видань:    1866–1915 рр.
Обсяг: 5 примірн.
Видовий склад: Збірки документів і нарисів про діяльність Бердянського повітового земства,  повітового зібрання та матеріалів, що стосуються народної освіти Бердянщини.
Мова: російська
Доповнення: систематична картотека видань, електронний варіант
 

 
Додаткові відомості :

Сборникъ постановленій Бердянскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія с 1866 по 1908 г.: в 3 т. Т. 2. – М. : Мысль, 1911. – 980 с.-( Бюро по составленію «Сборников постановленій губерн. и  уездныхъ  земствъ В.И. Монацкова).

В 3-х томах зібрані багаточисельні постанови, рішення,розглянуті заходи та кошторис з питань ведення міського господарства. Матеріали систематизовано у 18 розділах за хронологією проведення чергових та надзвичайних засідань з 1866 по 1908 роки.

До 2–го тому увійшли розділи ХІ та ХІІ.

ХІ. ЗЕМСКАЯ МЕДИЦИНА

Розділ узагальнює постанови і рішення повітового земського зібрання з організації земської медицини та з окремих питань і напрямків її діяльності: боротьба з епідеміями, фельдшерська та акушерська допомога, лікування і опікування душевнохворими, санаторії, курорти, лікарський персонал та медичне господарство, передбачений кошторис і його розподілення.

ХІІ. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В розділі зібрано постанови, рішення, клопотання з загальних питань завідування народною освітою в повіті, з добору вчительського персоналу, заходів їх заохочування. Окремо виділено матеріали, які стосуються гімназій та інших середніх навчальних закладів, професійної освіти, сільськогосподарських шкіл, з розподілу асигнувань, грошових допомог і стипендій.

Алфавитный предметный указатель къ Сборнику постановленій Бердянскаго Уѣзднаго Зесмскаго Собранія съ 1866 г. по 1908 г. – М. : Мысль, 1911. – 106 с.

Покажчик укладено до всіх трьох томів «Сборника постановленій…»

Відкриває покажчик «Оглавленіе Сборника…», де вказані основні розділи і підрозділи збірки та сторінки їх знаходження в межах кожного тому.

Наступний розділ в абетково-предметній послідовності розкриває зміст постанов з окремих тем, питань, предметів з посиланням на конкретний том, параграфи постанов і сторінки означеного тому.

Достойну оцінку «Сборнику» надав її укладач В.І. Монацков, який стверджував, що збірка «за обсягом і багатством змісту була на час видання єдиною в державі пам’яткою майже півсторічної діяльності Земства».

Очеркъ о дѣятельности Бердянскаго Уѣзднаго Земства Таврической губерніи по народному образованію съ 1866 по 1896 г. – Бердянскъ, 1896. – 62 с. – (Составленъ Бердянскою Уѣздною Земскою Управою).

Видання охоплює матеріали 30 – річного періоду існування Бердянського повітового земства. В нарисі висвітлено стан тогочасної народної освіти, дії і заходи Бердянського земства у відкритті/закритті народних шкіл, гімназій, училищ, вчительських семінарій, шляхи розповсюдження освіти серед населення сіл (ремісницькі училища, сільськогосподарські школи), питання асигнувань на улаштування і забезпечення навчальних закладів. Приділено увагу з’їздам вчителів 1871, 1872, 1874 років, та, зокрема, з’їзду 1883 р., який проходив в Бердянській чоловічій гімназії під керівництвом видатного педагога–новатора барона Корфа М.О. Розглянуто в нарисі і питання відкриття при народних училищах бібліотек, книгами яких дозволялося користуватись усім бажаючим. В додатках наведено список земських шкіл Бердянського повіту.

Общій очеркъ состоянія народныхъ училищъ Таврической губернии за 1886 г. – Бердянскъ, 1887. – 142 с. – (Составленъ Директоромъ народныхъ училищъ на основаніи ст. 23–й Положенія о начальныхъ народныхъ училищах).

Нарис висвітлює стан народних училищ в Таврійській губернії за 1886 рік. Викладено відомості про відкриття/закриття означених навчальних закладів та огляд розпоряджень і заходів Земств і міських громадських організацій в становленні і розвитку училищ, забезпеченні учнів.

В додатках надані дві короткі історичні записки «О Бердянскомъ народном училище», «О Бердянском двукласномъ училище», які склав
П. Москалець,тогочасний завідуючий двокласним училищем.

Отчетъ Бердянской Уѣздной Земской Управы о народномъ образованiи за 19141915 учебный годъ. – Бердянскъ, 1915.117 с.

У звіті надані загальні відомості про стан народної освіти в Бердянському повіті за означений період та конкретні дані в розділах:
І – програма розбудови шкільної освіти у 1910–1914 рр.; ІІ– витрати на народну освіту; ІІІ – учні; ІV– викладачі; V – навчальні посібники; VІ  – позашкільна освіта (в т. ч. бібліотеки, народні читання).

В таблицях:

«Списокъ начальныхъ народныхъ училищъ, которыя

имеютъ быть содержимы на средства Бердянскаго

Уѣзднаго Земства въ 1915–1916 году».

«Вѣдомость о движеніи учащихся по земскимъ

училищамъ Бердянскаго уѣзда» за 2 полугодія 1914–1915 г.