Наука в БДПУ: проекти, дослідження, інновації

  • 17.11.2016
  • Наука в БДПУ: проекти, дослідження, інновації

1. Баханов К.О. Оновлення змісту сучасної шкільної історичної освіти : монографія / К.О. Баханов. – Донецьк : ТОВ «Юго–Восток, Лтд», 2005. – 326 с.

2. Беспалов В.М. Інформатика для економістів : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей / В.М. Беспалов та ін. – К. : ЦУЛ, 2003. – 788 с.

3. Богданов І.Т. Методична система формування фізико-технічних знань у процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики: монографія / І.Т. Богданов. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 272 с.

4. Гессе Г. Магия книги : эссе, очерки, фельетоны, рассказы и письма о чтении, книгах, писательском труде, библиофильстве, книгоиздании и книготорговле / Г. Гессе ; пер. с нем. А. Науменко. – М. : Книга, 1990.– 240 с.

5. Гецов Г.Г. Работа с книгой: рациональные приемы / Г.Г. Гецов. – Минск : Полымя, 1989. – 176 с., ил. – (Твоя домаш. библиотека).

6. Гречихин А.А. Вузовская учебная книга: типология, стандартизация, компьютеризация : учеб.–метод. пособие в помощь автору и редактору / А.А. Гречихин, Ю.Г. Древс. – М. : Логос : Московский государственный университет печати, 2000. – 255 с.

7. Гуренко О.І. Соціально–педагогічна робота в полікультурному суспільстві : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.І. Гуренко; за ред. проф. К.О. Баханова. – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2014. – 480 с.

8. Економічний універсум: метафізика пізнання : матеріали Регіональної науково–практичної конференції (25.04.2012 р.) / за ідеєю д.е.н., проф. Г.В. Саєнка. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 400 с.

9. Захарченко П.В. Модели экономики курортно-рекреационных систем : монография / П.В. Захарченко; науч. ред. проф. А.И. Черняк. – Бердянск : Издатель Ткачук А.В., 2010. – 392 с.

10. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко (Педагогічні науки) / ред. колегія: В.І. Гусев та ін. – № 1. – Запоріжжя : ВПК «Запоріжжя», 1999. – 144 с.

11. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) / ред. колегія: В.В. Крижко та ін. – № 6. – Бердянськ : БДПУ, 2002. – 220 с.

12. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) / ред. колегія: В.В. Крижко та ін. – № 4. – Бердянськ : БДПУ, 2005. – 210 с.

13. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) / ред. колегія: В.В. Крижко та ін. – № 2. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – 276 с.

14. Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року / ред. колегія: К.О. Баханов та ін. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 214 с.

15. Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. Том 3. Природничі науки / ред. колегія: К.О. Баханов та ін. – Бердянськ : БДПУ, 2007. – 160 с.

16. Інтерпретація художнього твору: автор – текст – контекст : колективна  монографія / упоряд. С.О. Філоненко ; авт. передм. О.Г. Астаф’єв. – Бердянськ : ФОП Ткачук О.В., 2015. – 298 с.

17. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв. – 3-е вид., перероб. і допов. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.

18. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение : учеб. пособие / В.А. Козаков. – К.: Выща шк., 1990. – 248 с.

19. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2009. – 206 с.

20. Кудрявцева С.П. Міжнародна інформація : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.П. Кудрявцева, В.В. Колос. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2005. – 400 с.

21. Михайлин І.Л. Журналістська освіта і наука: підручник / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2009. – 336 с.

22. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н.В. Морзе. – К. : Видавнича група ВНV, 2007. – 352 с.

23. Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії : методичний посібник / О.В. Петрунько. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2013. – 84 с.

24. Пєхота О.М. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. / О.М. Пєхота, І.П. Єрмакова. – 2–е вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2013. – 287 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

25. Порев С.М. Університет і наука: епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань : монографія / С.М. Порев. – К. : Хімджест, 2012. – 384 с.

26. Психологічні особливості творення наукового тексту : методичні рекомендації / за ред. В.В. Андрієвської. – К. : Педагогічна думка, 2008.– 216 с.

27. Пушкарь А.И. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности: учебное пособие / А.И. Пушкарь, Л.В. Потрашкова. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 280 с.

28. Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В. Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2013. – 330 с.

29. Семенюк Е.П. Філософія сучасної науки і техніки / Е.П. Семенюк, В.П. Мельник. – Львів : Світ, 2006. – 152 с.

30. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень : навч. посібник для вищих педагогічних закладів освіти / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко. – К. : РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 260 с.

31. Стеценко И.А. Теория и практика развития педагогической рефлексии студентов / И.А. Стеценко. – Ростов н/Д : Изд–во Рост. ун–та, 2006. – 256 с.

32. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – К. : Знання, 2005. – 309 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

33. Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти : монографія / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2012. – 564 с.

34. Холод О.М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : підручник / О.М. Холод. – Львів : ПАІС, 2014. – 280 с.

35. Черній А.М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця : посібник / А.М. Черній; за заг. ред. І.І. Ібадуліна. – К. : Арістей, 2004. – 232 с.

36. Швецова–Водка Г.М. Загальна теорія документа і книги : навч. посіб. / Г.М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2014. – 405 с.

37. Шейко В.М. Організація та методика науково–дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6–те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 310 с.