Формування полікультурних компетентностей дітей дошкільного віку

06.10.2021


Список літератури:

 1. Hurenko O. Polycultural society and social work : monograph / O. – Opole : WSZiA, 2016. – 132 с.
 2. Багатоманітність культур як педагогічна проблема : збірник наукових статей / укладач О. І. Гуренко. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. – 336 с.
 3. Бех І. Д. Виховання особистості / І. Д. Бех. – Київ : Либідь, 2008. – 848 с.
 4. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – Київ : Академвидав, 2012. – 256 с.
 5. Бичкова О. П. Формування національної та громадянської свідомості особистості шляхом організації дитячого туризму в межах здійснення проектної діяльності / О. П. Бичкова // Дошкільний навчальний заклад. – 2015. – № 2. – С. 6–12.
 6. Богуш А. М. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник / А. М. Богуш, Н. М. Гавриш. – Київ : Слово, 2008. – 408 с.
 7. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища шк., 2002. – 407 с.
 8. Виховання національної та громадянської самосвідомості особистості через формування правового світогляду дошкільників / Н. І. Носик, О. С. Кондратюк, Ю. В. Бондаренко та ін. // Дошкільний навчальний заклад. – 2015. – № 8. – С. 12–32.
 9. Виховання основ гуманізму // Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2006. – С. 244–251.
 10. Виховання особистості : навч.-метод. посіб.: у 2 кн. / уклад. І. Бех . – Київ : Либідь, 2003. – Кн. 2 : Особистійно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – 344 с.
 11. Виховуємо толерантність: форми та методи роботи : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. М. Масютіної. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2012. – 200 с.
 12. Вихристюк М. Толерантність як невіддільний аспект виховання дитини / М. Вихристюк // Психолог. – 2017. – № 19–20. – С. 70–72.
 13. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – Москва : Педагогика, 1991. – 479 с.
 14. Гуренко О. И. Компетенции педагога для работы в поликультурном социуме / О. И. Гуренко // Педагогика многообразия : учеб. пособие / под общ. ред. Г.Нестеренко ; науч. ред. С. Цымбал. – Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2016. – С. 128–150.
 15. Гуренко О. Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методичний аспект : монографія / О. Гуренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук  О. В., 2014. – 588 с.
 16. Гуренко О. Соціально-педагогічна робота в полікультурному суспільстві : навч. посіб. / О. Гуренко ; за ред. проф. К. О. Баханова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 480 с.
 17. Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах поліетнічного середовища : навч. посіб. / О. І. Гуренко. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 168 с.
 18. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : монографія / за заг. ред. Н. В. Гавриш. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
 19. Дитина : освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. керівник проекту В. О. Огнев’юк ; авт. кол. : Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко та ін. – Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 304 с.
 20. Дичківська І. Невтомна сподвижниця гуманістичного виховання : до 65-річчя від дня народження Тамари Поніманської / І. Дичківська // Дошкільне виховання. – 2019. – № 9. – С. 10–11.
 21. Історико-психологічна реконструкція психологічної думки в етнокультурному просторі України : монографія / за ред. В. Т. Куєвди, В.В. Турбан. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 258 с.
 22. Казанцева Л. І. Теоретичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку української мови в полікультурному просторі України : монографія / Л. І. Казанцева. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 341 с.
 23. Казанцева Л. І. Теоретичні і методичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку української мови в полікультурному просторі : монографія / Л. І. Казанцева. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 449 с.
 24. Кендзьор П. І. Ми серед інших. Інші серед нас : форми і методи полікультурного виховання : навч.-метод. посіб. для педагогів загальноосвітніх навчальних закладів / П. І. Кендзьор. – Львів : ЗУКЦ, 2016. – 160 с.
 25. Коваленко А. Ми – українці : заняття для старших дошкільнят / А. Коваленко, Ю. Сікало // Дошкільне виховання. – 2013. – № 8. – С. 31–32.
 26. Куєвда В. Психологічні ретроспекції української етнокультурної моделі : монографія / В. Куєвда, Т. Ковтунович ; за ред. М.-Л. А. Чепи. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 с.
 27. Куряча В. Твоя країна – Україна, і ти її громадянин : інтегроване заняття для старших дошкільнят / В. Куряча // Палітра педагога. – 2006. – № 3. – С. 10–11.
 28. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко. – Київ : Слово, 2011. – 720 с.
 29. Луценко І. Дошкільна освіта і глобалізація : пріоритетні напрями виховання дошкільнят / І. Луценко // Дошкільне виховання. – 2016. – № 3. – С. 2–5.
 30. Махній М. М. Етнічна психологія : навч. посіб. / М. М. Махній. – Київ : Слово, 2015. – 272 с.
 31. Омельяненко Н. Народна іграшка в життєдіяльності дошкільнят / Н. Омельяненко, Н. Курочка, Т. Дудова, О. Найден // Палітра педагога. – 2010. – № 4. – С. 3–
 32. Платохина Н. А. Воспитание социокультурной толерантности личности ребенка в условиях ДОУ / Н. А. Платохина // Дошкольная педагогика. – 2010. – № 5. – С. 16–19.
 33. Полікультурика: як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності : навч.-метод. посіб. / авт.-упоряд. А. Ленчовська та ін. – Київ : Майстерня книги, 2010. – 344 с.
 34. Попов В. Перспективи гуманістичної освіти : зустріч із педагогами / В. Попов // Психолог. – 2017. – № 21–22. – С. 49–52.
 35. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І.Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 264 с.
 36. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) : навчальна программа : у 2-х ч. / наук. керів. О. Л. Кононко. – Київ : МЦФЕР-Україна, 2014. – Ч. 1: Від народження до трьох років. –204 с.
 37. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) : навчальна программа : у 2-х ч. / наук. керів. О. Л. Кононко. – Київ : МЦФЕР-Україна, 2014. – Ч. 2 : Від трьох до шести (семи) років. – 452 с.
 38. Рассказова О. І. Організація уроків толерантності як умова розбудови інклюзивної освіти в Україні / О. І. Рассказова, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. – 2016. – № 3. – С. 6–9.
 39. Рябуха А. Назустріч толерантності : заняття-практикум для батьків / А. Рябуха // Психолог дошкілля. – 2019. – № 3. – С. 29–34.
 40. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка : навч.-метод. посіб. / М. Г. Стельмахович. – Київ : ІЗМН, 1997. – 232 с.
 41. Стефанюк С. К. Морально-правові основи національної педагогіки: етика суб’єкт-суб’єктивних відносин : навч.-метод. посіб. / С. К. Стефанюк, В. П. Гаркавець. – Харків : МІПО НТУ ХПІ, 2009. – 336 с.
 42. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – Киев : Рад. школа, 1973. – 258 с.
 43. Таланова Ю. Толерантність чи єдність у багатогранності : програма проведення тижня психологічного комфорту / Ю. Таланова, Є. Єрємєєва // Соціальний педагог. – 2018. – № 1. – С. 24–35.
 44. Технологія формування полікультурної особистості : конспекти занять з українського народознавства з дітьми старшого дошкільного віку / К. Л. Крутій, Н. І. Котій. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД. – 2010. – 220 с.
 45. Ткаченко О. М. Загальні питання етнопедагогіки : навч. посіб. / О. М. Ткаченко. – Кіровоград : Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 56 с.
 46. Трансформації релігійності в умовах полікультурного регіону : матеріали археографічних експедицій Північним Приазов’ям / упоряд. І. І. Лиман. – Запоріжжя : Тандем, 2011. – 360 с.
 47. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2009. – 560 с.
 48. Фролова Т. Крокуємо до толерантності : проблемний нарис / Т. Фролова // Психолог. – 2014. – № 19. – С. 56–57.
 49. Чебаненко І. Виховання толерантності : цикл міні занять / І. Чебаненко // Соціальний педагог. – 2019. – № 8. – С. 25–32.
 50. Чепа М.-Л. А. Етнопсихологічний дискурс глобалізації : монографія / М.-Л. А. Чепа. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 с.
 51. Швачко О. Толерантність як соціальна цінність / О. Швачко // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 5. – С. 7–
 52. Шелепчук А. Стежками рідної мови : проектування діяльності дітей 5–7 років / А. Шелепчук // Палітра педагога. – 2010. – № 4. – С. 11–15.
 53. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / В. Янів ; упоряд. М. Шафовал. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 341 с.
 54. Янів В. Українська етнопсихологія і наш національний виховний ідеал / В. Янів // Народна творчість та етнографія. – 1998. – № 5– – С. 68–85.