День Європи. 25 років вступу України до Ради Європи

15.05.2020


Список літератури:

 1. Андрійчук О. Україна – Європа: тести на сумісність : зб. публіцист. текстів / Олесь Андрійчук ; передмова П. Вознюка. – Київ : Смолоскип, 2007. – 378 с.
 2. Андрусів С. Міфологема Європи в сучасній українській культурній свідомості / Стефанія Андрусів // Сучасність. – 2001. – № 2. – С. 110–115.
 3. Буряк К. Особливості антикорупційного законодавства в країнах Європейського Союзу / Катерина Буряк // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 2. – С. 356–360.
 4. Буяк З. Суспільні порозуміння – феномен європейської культури / Збігнєв Буяк ; пер. О. Шевченко ; Українська миротворча школа. – Харків : Права людини, 2016. – 128 с.
 5. Власенко О. Конституція України та Конвенція про захист прав людини: спільне та відмінне / Олена Власенко // Історія України. – 2019. – № 18. – Вкладка. – С. 1–20.
 6. Воронецька В. Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі : 11 кл. / В. Воронецька // Історія та правознавство. – 2017. – № 31–32. – С. 40–48.
 7. Головатий С. Рада Європи і людські права / С. Головатий // Право України. – 2017. – № 4. – С. 9–25.
 8. Гоці С. Урядування в об’єднаній Європі / Сандро Гоці ; пер. з італ. К. Тищенка. – Київ : К.І.С., 2003. – 286 с.
 9. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу : навч. посіб. / І. А. Грицяк. – 2-ге вид., доп. – Київ : К.І.С., 2006. – 300 с.
 10. Губський Б. В. Євроатлантична інтеграція України / Б. В. Губський. – Київ : Логос, 2003. – 328 с. : іл.
 11. Гудзь М. В. Загальний курс європеїстики : навч. посіб. / М. В. Гудзь, П. В. Гудзь. – Донецьк : Юго-Восток, 2006. – 273 с.
 12. Гуйван П. Д. Право на справедливий суд: сутність та темпоральні виміри за міжнародними стандартами : монографія / П. Д. Гуйван. – Харків : Право, 2019. – 584 с.
 13. Дайнен Десмонд. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Десмонд Дайнен ; пер. з англ. М. Марченко. – Київ : К.І.С., 2006. – 696 с.
 14. Дебич М. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України / Марія Дебич // Вища освіта. – 2017. – № 2. – С. 33–42.
 15. Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейського Союза : учеб. пособие / Гарет Дейвис ; пер. с англ. М. Ю. Зарицкой. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 422 с.
 16. День Європи // Історія України. – 2017 – № 8. – Вкладка. – С. 1–2.
 17. Досліджуємо Європейський Союз : матеріали для підготовки до Інформаційних днів Європейського Союзу в загальноосвітніх школах України. – Київ : Благодійний фонд «Меридіан» ; Логос, 2007. – 32 с.
 18. Дяченко І. М. Основні тенденції розвитку країн Заходу у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. : всесвітня історія : 11 кл. / І. М. Дяченко // Історія та правознавство. – 2020. – № 1–3. – С. 66–69.
 19. Європейське право (право Європейського Союзу) : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 158 с.
 20. Європейський Союз : словник-довідник / ред.-упоряд. М. Марченко. – 3-е вид., оновлене. – К. : К.І.С., 2006. – 140 с.
 21. Європейські стандарти в галузі свободи слова / М-во юстиції України ; упоряд. Д. В. Третьяков. – Київ : Ін Юре, 2002. – 232 с.
 22. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991–2003) / авт. кол. : С. В. Віднянський (відп. ред.), І. М. Мельникова, А. Ю. Мартинов та ін. ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Генеза, 2004. – 616 с.
 23. Киридон А. Європейська ідентичність у форматі концепції «Космополітичної Європи» Ульріха Бека / Алла Киридон // Історія в рідній школі. – 2019. – № 9. – С. 20–30.
 24. Ковальова О. О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України : монографія / О. О. Ковальова. – Київ : Ін–т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 340 с.
 25. Костюченко Я. Модель інституційного забезпечення реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Ярослав Костюченко // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 1. – С. 133–137.
 26. Мартинов А. «Пан’Європа» Ріхарда Куденхова-Калергі та започаткування процесу європейської інтеграції / А. Мартинов // Історія України. – 2019. – № 1. – Вкладка. – С. 1–5.
 27. Менеджмент європейської економічної інтеграції : підручник / за ред. С. М. Писаренко. – Київ : Знання, 2012. – 373 с.
 28. Наближення правової системи України до європейських стандартів: питання судового захисту права власності : актуальна тема номера // Право України. – 2016. – № 1. – С. 14–112.
 29. Нагорняк Іван. П’ять сценаріїв для ЄС. Як Європа бачить своє майбутнє та чи є в ньому місце для України? / Іван Нагорняк // Юридичний Вісник України. – 2017. – 21–27 квітня (№ 16). – С. 9.
 30. Пахльовська О. Україна і Європа в 2001-му: десятиліття втрачених можливостей / Оксана Пахльовська // Сучасність. – 2001. – № 7–8. – С. 78–85.
 31. Партнерство Європейського Союзу та України. Підтримка демократії та розбудова громадянского суспільства в Україні. – Київ : КПФ «А-Скрін», 2006. – 12 с.
 32. Пархоменко Н. Взаємодія міжнародного, європейського та національного права: теоретичні засади / Н. Пархоменко // Право України. – 2014. – № 5. – С. 52–61.
 33. Політика європейської інтеграції : навч. посіб. / під ред. В. Г. Воронкової. – Київ : Професіонал, 2007. – 512 с.
 34. Право Європейського Союзу : навч. посіб. / В. М. Бесчастний, В. П. Філонов, О. В. Філонов та ін. ; за ред. В. М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 366 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 35. Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 360 с.
 36. Правове забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу // Право Європейського Союзу : підручник для студ. вищих навч. закладів / за ред. О. К. Вишнякова. – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 83–109.
 37. Проді Р. Задум об’єднаної Європи / Романо Проді ; пер. з італ. К. Тищенка. – Київ : К.І.С., 2002. – 140 с.
 38. Прослушивание телефонов в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран / сост. Е. Е. Захаров. – Харьков : Фолио, 1999. – 152 с.
 39. Рада Європи // Міжнародне публічне право : підручник / за ред. В. М. Репецького. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – С. 305–310.
 40. Рада Європи (РЄ) // Міжнародні організації : навч. посіб. / за ред. О. С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – С. 282–300.
 41. Рада Європи та Європейський Союз: наміри та проблеми узгодження стандартів правозахисту // Право України. – 2017. – № 4. – С. 108–125.
 42. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центрально-європейськими сусідами / Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна» ; кер. проекту Ірина Солоненко. – Київ : К.І.С., 2004. – 360 с.
 43. Ружмон Д. Європа у грі ; Шанс Європи ; Відкритий лист до Європейців / Дені де Ружмон ; пер. з фр. Я. Кравець, Я. Іванів. – Львів : Центр гуманітарних досліджень Львівського держуніверситету ім. І. Франка, 1998. – 277 с.
 44. Свобода Павел. Вступ до європейського права : українське видання у співпраці з Олесем Андрійчуком / Павел Свобода ; пер. з чеської Олесь Андрійчук. – Київ : К.І.С., 2006. – 280 с.
 45. Стандарти Ради Європи // Статус органів публічного обвинувачення : міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / за заг. ред. О. А. Банчука. – Київ : Атіка, 2012. – С. 15–130.
 46. Тимченко Г. Практика Європейського суду з прав людини в аспекті реалізації принципу верховенства права / Г. Тимченко // Право України. – 2014. – № 5. – С. 203–212.
 47. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Філіп Тоді ; пер. з англ. Марина Марченко. – Київ : К.І.С., 2001. – 136 с.
 48. Феномен Європи // Квіт С. Основи герменевтики : навч. посіб. / Сергій Квіт. – Київ : КМ Академія, 2003. – С. 21–36.
 49. Хаммарберг Т. Європейські стандарти прав людини та Україна / Т. Хаммарберг // Право України. – 2010. – № 10. – С. 19–23.
 50. Шамборовський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу / Г. О. Шамборовський. – Київ : Знання, 2011. – 187 с.

 

Інтернет-ресурси:

 1. Глосарій основних термінів Європейського Союзу [Електронний ресурс] / упоряд. М. Марченко ; веб-дизайн та прогр. С. Шестопал. – Електрон. текст. дані. – Київ : К.І.С., 2000–2004. – Режим доступу : http://europa.dovidka.com.ua/#123. – Дата перегляду: 12.05.2020.
 2. EU Bookshop [Електронний ресурс]: книжковий магазин ЄС. — Електрон. текст. і граф. дані. – Люксембург, [2018]. – Режим доступу : https://publications.europa.eu/en/home, – Дата перегляду : 12.05.2020. — Мови: болг., нім., англ, ісп., фр. та ін.
 3. UNISTUDY: міжнародні освітні програми та навчання за кордоном [Електронний ресурс]. – Електрон текст. і граф. дані. – Режим доступу : / http://unistudy.org.ua/. – Дата перегляду : 12.05.2020.
 4. EUR-Lex.europa.eu [Електронний ресурс] : офіційний портал законодавства ЄС. – Електрон текст. і граф. дані. – Режим доступу : eur-lex.europa.eu. – Дата звернення : 12.05.2020. — Мови: болг., нім., англ, ісп., фр. та ін.
 5. European Union [Електронний ресурс] : оfficial website of the European Union. – Електрон текст. і граф. дані. – Режим доступу: europa.eu. – Дата перегляду : 12.05.2020. — Мови: болг., нім., англ, ісп., фр.
 6. Представництво Європейського Союзу в Україні [Електронний ресурс] : офіційний вебсайт. – Електрон текст. і граф. дані. – Київ. – Режим доступу : https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk. – Дата перегляду : 12.05.2020. – Мови: укр., англ.
 7. Рада Європи [Електронний ресурс]. – Електрон текст. і граф. дані. – Режим доступу : https://www.coe.int/uk/web/compass/council-of-europe. – Дата перегляду : 12.05.2020.
 8. Співробітництво з Радою Європи [Електронний ресурс]. – Електрон текст. і граф. дані. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/spivrobitnictvo-z-radoyu-yevropi. – Дата перегляду : 12.05.2020.