Держава будується нині

23.08.2019


Список використаної літератури:

 1. Акт проголошення незалежності України 1991 р. // Заруба В. М. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. М. Заруба. – Київ : Істина, 2006. – С. 345–346.
 2. Барабаш О. Л. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. – результат політичних процесів / О. Л. Барабаш // Парламентаризм в Україні: теорія і практика : матеріали Міжн. наук.-практ. конференції, присвяченої 10-й річниці з Дня проголошеня незалежності України та 5-й річниці з Дня прийняття Конституції України, 26 червня 2001 р. / Верховна Рада України, Ін-т законодавства. – Київ, 2001. – С. 27–35.
 3. Бойко І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917–1921 рр.: уроки для сучасної України / І. Бойко // Право України. – 2016. – № 1. – С. 182–191.
 4. Будівничий української державності : хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. Дмитро Павличко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 637 с.
 5. Булгакова О. Шлях до незалежності: до 25-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України / Оксана Булгакова // Історія України. – 2015. – № 22. – С. 4–5.
 6. Вирішальний вибір // Політична історія України. ХХ століття : у 6 т. / ред. кол.: І. Ф. Курас (голова), Ю. І. Шаповал та ін. – Київ : Ґенеза, 2002–2003. – Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945–2002) / О. М. Майборода (кер. тому) та ін. – 2003. – С. 480–510.
 7. Віднянський С. Карпатська Україна як етап українського державотворення / Степан Віднянський // Український історичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 67–93.
 8. Говорова О. О. Моя Україна – найкраща у світі / О. О. Говорова // Виховна робота в школі. – 2018. – № 6. – С. 24-5–24-8.
 9. Горєлов М. Є. Українська цивілізація доби незалежності: проблеми і перспективи // Цивілізаційна історія України : монографія / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський ; наук. ред. І. Ф. Курас. – Київ : ТОВ УВПК «ЕксОб», 2005. – С. 466–505.
 10. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Ґенеза, 1995. – 608 с.
 11. Дещинський Л. Є. Проголошення незалежності української держави та її утвердження // Міжнародні відносини України: історія і сучасність. Ч. 2. : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський. – Вид. 3-тє, доп. – Львів : Бескид Біт, 2004. – С. 207–272.
 12. Дзюба І. М. Україна у пошуках нової ідентичності : статті, виступи, памфлети / Іван Дзюба. – Київ : Україна, 2006. – 848 с.
 13. Історія України та її державності : навч. посіб. / за ред. Л. Є. Дещинського, І. О. Гавриліва, Р. Д. Зінкевича. – Вид. 3-тє, перероб. і доп.  Львів : Бескид Біт, 2005 – С. 309–352.
 14. Ковальський В. Незалежність як символ державності і прав громадянина // Віктор Ковальський // Юридичний вісник України. – 2018. – 24–30 серпня (№ 34). – С. 3.
 15. Кравчук Л. Витоки української державності / Леонід Кравчук // Право України. – 2017. — № 11. – С. 9–13.
 16. Лишевський В. М. Квест-тест «Тисячолітній шлях української державності» / В. М. Лишевський // Історія та правознавство. – 2016. – № 22–23. – С. 4–8.
 17. Мицик Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А.Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – 3-тє вид., допов. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 595 с.
 18. На шляху до незалежності // Історія України: нове бачення / заг. ред. В. А. Смолія. – Київ : Альтернативи, 2000. – С. 387–394.
 19. Національне пробудження українського народу. Проголошення незалежності України // Політична історія України / за ред. В. І. Танцюри. – Київ : Академія, 2001. – С. 425–435.
 20. Петровський В. В. Тернисті шляхи становлення незалежної України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) // Історія України. Неупереджений погляд : факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : Школа, 2007. – С. 520–545.
 21. Римаренко С. Ю. Який суверенітет потрібен Україні? // Самовизначення особи, нації, держави : етнополітологічний аналіз : монографія / С. Ю. Римаренко. – Київ : Юридична книга, 1999. – С. 281–295.
 22. Сапацинська О. Проголошення незалежності України : історія України. 11-й кл. / Олена Сапацинська // Історія України. – 2016. – № 7. – С. 16–19.
 23. Символи влади Президента України як глави держави // Історія України. – 2018. — № 14. – (Вкладка. – № 7. – С. 1).
 24. Становлення зовнішньої політики незалежної України // Україна в міжнародних відносинах ХХ століття : навч. посіб. / за ред. проф. Я. Й. Малика. – Львів : Світ, 2004. – С. 217–232.
 25. Татаринов М. В. Місія, завдання та виклики Першого уроку за темою «Від проголошення незалежності до нової України» / М. В. Татаринов // Історія та правознавство. – 2016. – № 22–23. – С. 17–25.
 26. Трофанчук Г. І. Розпад Союзу РСР і відродження Української держави // Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 521–525.
 27. Турченко Ф. Г. ГКЧП і проголошення незалежності України (погляд із Запоріжжя) / Ф. Г. Турченко // Наукові праці історичного ф-ту Запорізького національного ун-ту. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Вип. 30. – С. 12–38.
 28. Україна в міжнародних організаціях : навч. посіб. / за ред. Ю. І. Макара. – Чернівці : Прут, 2009. – 880 с.
 29. Усенко І. Б. Акт проголошення незалежності України / І. Б. Усенко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 315.
 30. Утворення української національної державності (1991–1995 рр.) // Історія держави і права України : підручник : у 2 т. / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. — Т. 2 / кол. авторів : В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. – Київ : Ін Юре, 2000. – С. 520–542.
 31. Фоменко К. Проголошення незалежності України : вступ до історії : 5 кл. / Катерина Фоменко // Історія України. – 2016. – № 8. – С. 21–24.