Діячі української революції

12.03.2018


Список використаних джерел:

1. Бойко О. Д. Українська національно-демократична революція (1917 – 1920) / О. Д. Бойко // Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., доповнене. – К. : Академвидав, 2012. – С. 302 — 351.

2. Великий Українець : матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського / упоряд., підгот. текстів та фотоматеріалів, комент., приміт. А. П. Демиденка. – К. : Веселка, 1992. – 551 с.

3. Винниченко В. Відродження нації (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]) : у 3-х ч. Ч. ІІ : репринтне відтворення видання 1920 р. / В. Винниченко. – К. : Видавництво політичної літератури України, 1990. – 330 с.

4. Винниченко В. Відродження нації (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]) : у 3-х ч. Ч. ІІІ : репринтне відтворення видання 1920 р. / В. Винниченко. – К. : Видавництво політичної літератури України, 1990. – 542 с.

5. Винниченко В. К. Заповіт борцям за визволення / В. К. Винниченко. – К. : Криниця, 1991. – 128 с.

6. Волковинський В. М. Нестор Махно : проти усіх влад і режимів / В. М. Волковинський // Сторінки історії України / за ред.С. В. Кульчицького. – К. : Освіта, 1992. – С. 236 – 255с.

7. Гетьманат Павла Скоропадського : історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наукова конференція 19 – 20 травня 2008 р. : збірник / відповід. ред. В. Ф. Верстюк. – К. : Видавництво ім. Олени Теліги. – 2008. – 320 с.

8. Грушевський М. С. Твори : у 50 т. Т. 4. Кн. І. Серія «Суспільно – політичні твори (доба Української Центральної Ради : березень 1917 – квітень 1918)» / М. С. Грушевський. – Львів : Світ, 2007. – 432 с.

9. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? / М. Грушевський. – К. :Знання, 1991. – 240 с.

10. Гуцуляк М. Перший листопад 1918 року на західних землях України зі спогадами і життєписами членів Комітету Виконавців Листопадового Чину / М. Гуцуляк. – К. : Либідь, 1993. – 408 с.

11. Дашкевич Я. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Львів : Літературна агенція «Піраміда», 2007. – 808 с.

12. Дядюк Мирослава. Олена Степанів – науковець і громадська діячка / Мирослава Дядюк // Українки в історії / авт. С. Андрусів, Ю. Багаліка, М. Богачевська-Хомяк та ін. ; за заг. ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2004. – С. 144 – 147.

 13. Чикаленко Євген. Щоденник 1919 – 1920 / Євген Чикаленко ; за ред. В. Верстюка та М. Антоновича. – Київ – Нью-Йорк : Вид — во імені Олени Теліги, 2005. – 640 с.

14. Життя і смерть полковника Коновальця : документи, матеріали, спогади, щоденники, листи, фотографії / за ред. М. Яців. – Львів : Червона калина, 1993. – 328 с.

15. Іваніс В. Симон Петлюра – Президент України / В. Іваніс. – 2-ге вид. – К. : Наукова думка, 1993. – 272 с.

16. Ковальчук М. Війна з більшовицькою Росією за незалежність 1917 – 1921 рр. / М. Ковальчук // «Братня навала». Війни Росії проти України ХІІ – ХХІ ст. / за заг. ред. В. Брехуненка. – К. : Видавець ПП Брехуненко Н. А., 2016. – С. 122 – 164.

17. Копиленко О. Л. «Українська ідея» М. Грушевського : історія і сучасність / О. Л. Копиленко. – К. : Либідь, 1991. – 184 с.

18. Кульчицький С. Володимир Винниченко / С. Кульчицький, В. Солдатенко. – К. : Вид. дім «Альтернативи», 2005. – 376 с.

19. Масненко В. Київ та «образ Києва» у житті та ментальному просторі В’ячеслава Липинського / В. Масненко // Живучи в модерному місті : Київ кінця ХІХ — кінця ХХ століть / упоряд. О. Бетлій, К. Диса, О. Мартинюк. – К. : ДУХ ТА ЛІТЕРА, 2016. –С. 181 – 196.

20. Михайло Грушевський : фотоальбом / авт. тексту Л. В. Решодько. – К. : Україна, 1996. – 140 с.

21. Мірчук І. Месіанізм Вячеслава Липинського / Іван Мірчук // Філософські студії. – Мюнхен : Український Вільний Університет, 2006. – 582 с.

22. Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (ХІХ – ХХ ст.) : навч. посібник / Я. Й. Малик, Б. Д. Вол, С. Д. Гелей та ін. ; за заг. ред. Я. Й. Малика . – Львів : Світ, 2001. – 296 с.

23. Нестор Иванович Махно : воспоминания, материалы и документы / сост. В. Ф. Верстюк. – К. : РИФ «Дзвін», 1991. – 192 с.

24. Отт — Скоропадська О. Остання з роду Скоропадських / О. Отт – Скоропадська ; пер. з нім. Г. Сварник. – Львів : Літопис, 2004. – 472 с.

25. Петлюра С. В. Статті / С. В. Петлюра ; упоряд. та автор передмови О. О. Климчук. – К. : Дніпро, 1993. – 341 с.

26. Пиріг Р. Михайло Грушевський / Р. Пиріг. – К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2007. – 63 с.

27. Політична історія України. ХХ століття : у 6 т. Т. 2. Революції в Україні : політико – державні моделі та реалії (1917 – 1920) / ред. колегія І. Ф. Курас (голова) та ін. ; керівник тому В. Ф. Солдатенко. – К. : Генеза, 2003. – 488 с.

28. Реєнт О. П. Україна між світовими війнами (1914 – 1939). Події. Люди. Документи : нариси історії : навч. посібник / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – К. : Школа, 2004. – 544 с.

29. Русова Софія. Мемуари. Щоденник. / Софія Русова ; гол. ред. В. Сергійчук. – К. : Поліграфкнига, 2004. – 544 с.

30. Савченко В. А. Павло Скоропадський – останній гетьман України / В. А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 380 с. – (Історичне досьє).

31. Семенюк Г. Речники та ідеологи самостійності України / Г. Семенюк // Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. : 12 кн. / за ред О. Д. Гнідан. – К. :Либідь, 2005. – С. 25 – 43.

32. Сергійчук В. І. Симон Петлюра / В. І. Сергійчук. – К. : Україна, 2004. – 448 с. – (Українські державники).

33. Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис : монографія / В. Ф. Солдатенко. – К. : Либідь, 1999.– 976 с.

34. Стефанів З. Військові сили часів Центральної Ради / З. Стефанів // Історія українського війська : у 2 кн. Кн. 2. Ч. 3 : репринтне відтворення видання 1936 р. / Б. Гнатевич та ін. – Львів : Видання ІванаТиктора, 1992.– С. 357 – 420.

35. Тинченко Я. Перша українсько – більшовицька війна (грудень 1917 – березень 1918) / Я. Тинченко. – Київ – Львів, 1996. – 375 с.

36. Томенко М. В. Україна : історія Конституції : навч. посіб. / М. В. Томенко. –К. : Генеза, 2015.– 144с.

37. Трофанчук Г. І. Національна державність і право доби Української революції (1917 – 1921) / Г. І. Трофанчук // Історія держави і права України / Г. І. Трофанчук. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – С. 359 – 405.

38. Турченко Ф. Г. Микола Міхновський : між двома революціями (1907 – 1917 рр.) / Ф. Г. Турченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету : Вип. ХVІІІ / гол. ред. Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя : Просвіта, 2004. – C. 80 – 101.

39. Український національно – визвольний рух : березень – листопад 1917 року : документи і матеріали / упоряд. : В. Верстюк (керівник) та ін. – К. : Вид — во імені Олени Теліги, 2003. – 1024 с.

40. Ушаков О. Місцеве самоврядування півдня України в 1917 – 1921 роках / О. Ушаков. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 136 с.

41. Файзулін Я. Україна у вогні минулого століття : постаті, факти, версії / Я. Файзулін, В. Гінда. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 352 с.

42. Шаповал Ю. І. Володимир Винниченко : трансформація образу у дискусі новітньої історіографії / Ю. І. Шаповал // Доля як історія / Ю. І. Шаповал. – К. : Генеза, 2006. – С. 111 – 122.

43. Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський / Ю. І. Шаповал, І. В. Верба. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 352 с.

Періодичні видання:

1. Верстюк В. Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 63 – 79.

2. Гай – Нижник П. П. Державний переворот 29 квітня 1918 р. : причини та перебіг захоплення влади П. Скоропадським / П. П. Гай – Нижник // Український історичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 132 – 164.

3. До 100 – річчя Української революції 1917 – 1921 років. Методичні рекомендації Українського інституту національної пам’яті // Історія України. – 2017. – № 11. – С. 5 — 24.

4. Єлькіна Л. Р. Державотворчі процеси за часів УЦР : здобутки і прорахунки. Історія України : 10 клас / Л. Р. Єлькіна // Історія та правознавство. – 2017. – № 25 – 26. – С. 61 – 63.

5. Любовець О. М. Політична опора гетьманату П. Скоропадського / О. М. Любовець // Український історичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 31 – 44.

6. Любовець О. Українські політичні партії в 1917 р. : чисельність, соціальний склад, регіональний вплив / О. Любовець // Історичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 63 – 73.

7. Папакін Г. В. Перша світова війна в рефлексії П. Скоропадського (за матеріалами приватного листування) / Г. В. Папакін // Український історичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 80 – 97.

8. Пиріг Р. Я. Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 28 – 35.

9. Пиріг Р. Я. Симон Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами гетьмана) / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 15 – 27.

10. Старовойтенко І. Події Української революції в листуванні Євгена Чикаленка / І. Старовойтенко // Історичний журнал. – 2004. – № 10-11. – С. 74 — 83.