Дмитро Яворницький – «козацький романтик»

03.11.2020


Список літератури:

 1. Абросимова С. В. Енциклопедист козаччини : до 150-річчя від дня народження академіка Д. І. Яворницького / С. В. Абросимова // Український історичний журнал. – 2005. – № 4. – С. 4–46.
 2. Абросимова С. В. На загальну користь українського народу : до 150-річчя від дня народження академіка Д. Яворницького / С. В. Абросимова // Молода нація. – 2004. – № 3. – С. 5–21.
 3. Д. І. Яворницький // Коцур В. П. Історіографія історії України : курс лекцій / В. П. Коцур, А. П. Коцур. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – С. 250–256.
 4. Загорний І. А. Дмитро Іванович Яворницький // Нариси української історіографії / І. А. Загорний. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. – С. 163–177.
 5. Коляда І. А. Козацький романтик Д. І. Яворницький / І. А. Коляда // Український історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 157–165.
 6. Мільчев В. І. Соціальна історія запорозького козацтва доби Нової Січі у дослідженнях вітчизняних істориків-археографів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / В. І. Мільчев // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. 33. – С. 290–296.
 7. Олійник-Шубравська М. М. Рання наукова діяльність Д. І. Яворницького та його перша історико-народознавча монографія про Запорожжя / М. М. Олійник-Шубравська // Яворницький Д. І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу : в 2 ч. : для ст. шк. віку / Д. І. Яворницький. – Київ : Веселка, 1995. – С. 5–26.
 8. Рильський М. Запорозький характерник / Максим Рильський // Шаповал І. М. В пошуках скарбів : документальні оповідання : [про Д. І. Яворницького] / І. М. Шаповал. – Київ : Дніпро, 1983. – С. 5–7.
 9. Сергієнко Г. Я. Д. І. Яворницький та його історична праця «Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків» / Г. Я. Сергієнко // Яворницький Д. І. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. В. Л. Чуйка. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – С. 3–15.
 10. Смолій В. А. Літопис українського козацтва / В. А. Смолій // Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3-х т. / Д. І. Яворницький. – Київ : Наукова думка, 1990. – Т.1. – С. 9–20.
 11. Шаповал І. М. В пошуках скарбів : документальні оповідання : [про Д. І. Яворницького] / І. М. Шаповал. – Київ : Дніпро, 1983. – 325 с. : іл.
 12. Швидько Г. К. Яворницький Дмитро Іванович / Г. К. Швидько // Українське козацтво : мала енциклопедія ; ред. кол. : Ф. Г. Турченко (кер. авт. кол.), С. Р. Лях (відп. ред.) та ін. ; НДІ козацтва при Запорізькому державному ун-ті. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – С. 562–563.
 13. Шевченко В. Маловідомий лист академіка Д. І. Яворницького / Віталій Шевченко // Запорозька старовина : щорічний збірник наук.-краєзн. матеріалів / упоряд. : К.Бахуров, В. Шевченко, О. Шостак. – Запоріжжя : ВПК «Запоріжжя», 1995. – Вип. 1. – С. 126–127.
 14. Шубравська М. М. Д. І. Яворницький : життя, фольклористично-етнографічна діяльність / М. М. Шубравська. ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1972. – 254 с. : іл.
 15. Яворницький Д. І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. В. Л. Чуйка ; передм., коментарі та примітки Г. Я. Сергієнка. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 70 с. : іл.
 16. Яворницький Д. І. До історії степової України / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. Г. В. Ніколенка, Т. О. Абрамової, А. О. Овсянникової. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 443 с.
 17. Яворницький Д. І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу : в 2 ч. : для ст. шк. віку / Д. І. Яворницький ; упоряд., передм. М. М. Олійник-Шубравської. – Київ : Веселка, 1995. – 447с. : іл.
 18. Яворницький Д. І. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків / пер. з рос. В. Л. Чуйка ; передм., коментарі та примітки Г. Я. Сергієнка. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 190 с. : іл.
 19. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3-х т. / Д. І. Яворницький ; редкол.: П. С. Сохань (голова), В. А. Смолій та ін. – Київ : Наукова думка, 1990–1993. – 3 т.
 20. Яременко І. І. Туркестанський період в археологічній діяльності Д. І. Яворницького / І. І. Яременко // Проблеми археології Подніпров’я : міжвузівський зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. – С. 68–75.

Електронні ресурси:

 1. Гуржій О. І. Дмитро Іванович Яворницький. Біографія / О. І. Гуржій // Городской сайт Днепра. – Режим доступу : https://gorod.dp.ua/history/article_ru.php?article=65. – Дата перегляду : 3.11.2020.
 2. Касян Л. Г. Академік Дмитро Яворницький в аудіовізуальних документах ХХ ст. : до160-річчя від дня народження / Л. Г. Касян. – Режим доступу : https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/11-5.pdf. – – Дата перегляду : 3.11.2020.
 3. Тимошенко Я. Дмитро Яворницький. «Козацький Батько» з Січеслава-Дніпра / Яна Тимошенко // Історична правда. – Режим доступу : https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/12/24/153459/. – Дата перегляду : 3.11.2020.
 4. Яворницький Дмитро Іванович // Вікіпедія. – Режим доступу : uk.wikipedia.org/wiki/Яворницький_Дмитро_Іванович. – – Дата перегляду : 3.11.2020.