До міжнародного дня рідної мови

17.02.2015

Хто любить її, той любить свою Україну!»

В. Сосюра

До міжнародного дня рідної мови.

Список  літератури.

31. Антоненко-Давидович Б.  Як ми говоримо / Борис Антоненко-Давидович. – Київ: Либідь, 1991.- 252 с.

2. Бабич Н.Д. Історія української літературної мови. Практичний курс: навч. посібник / Надія Денисівна Бабич. – Львів: Світ, 1993. – 376 с.

3. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української  мови: навч. посібник / Надія Денисівна Бабич. – Львів: Світ, 2003. – 432 с.

4. Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови: навч. посібник / Степан Пилипович Бевзенко. – Київ: Вища школа, 1991. – 231 с.

5. Білецький А.О. Про мову і мовознавство: навч. посібник / Андрій  Олександрович Білецький. – Київ: АртЕк, 1996. – 224 с. – (Трансформація  гуманітарної освіти в Україні).

6. Бондар О.І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / Бондар О.І.,  Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л.. – Київ: Академія, 2006. – 368 с. ( Альма-матер).

7. Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова: навч. посібник / Наталія Федорівна Венжинович. – Київ: Знання, 2008.-304 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

8. Галузинська Л.І. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник / Галузинська Л.І., Науменко Н.В., Колосюк В.О.. – Київ: Знання, 2008. – 430 с.

9. Глазова С.М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові: семантика, граматика, прагматика:[монографія] / Світлана Глазова. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 176 с.

10. Тетяна Борисівна Гриценко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 536 с.

11. Довідник з культури мови: [посібник] / [С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, Н.М. Сологуб та ін.]; за ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Вища шк., 2005. – 399 с.

12. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 480 с.

13. Зеленько А.С. Загальне мовознавство: навч. посібник / Анатолій  Степанович Зеленько. – 2-ге вид., стер. – Київ: Знання, 2011. – 380 с.

14. Зубков М.Г. Сучасний український правопис. Комплексний довідник / Микола Григорович Зубков. – Харків: Торсінг, 2000. – 208 с.

15. Зубков М. Українська мова: Універсальний довідник / Микола Зубков. – Харків: Школа, 2004 – 496 с.

16. Козачук Г.О. Українська мова: практикум: навч.посібник/ Ганна Олександрівна Козачук. – Київ: Вища школа, 2008. – 414 с.

17. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: підручник / М.П. Кочерган. – Київ: Академія, 2000. – 368 с. (Альма-матер).

18. Мацюк Зоряна Українська мова професійного спілкування / З. Мацюк, Н.Станкевич. – К.: Каравела, 2012. – 352 с.

19. Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування: підручник / Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М.. – Київ: Кондор, 2012.- 348 с.

20. Пономарів Олександр Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посібник / Олександр Данилович Пономарів. – Київ: Либідь, 2001. – 240 с.

21. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови / Олександр Данилович Пономарів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан , 2000. – 246 с.

22. Русанівський В.М. Історія української літературної мови: підручник/ Віталій Макарович Русанівський. – Київ: АртЕк, 2002. – 423 с.

23. Словник-довідник з культури української мови / [ Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З.]. – Київ: Знання, 2006. – 367 с.

24. Ткаченко Орест Українська мова і мовне життя світу / Орест Ткаченко.- Київ: Спалах, 2004. – 272 с.

25. Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови: навч.посібник / Ужченко В.Д., Ужченко Д.В.. – К.: Знання, 2007.- 494 с.

26. Українська мова: практикум: навч.посіб./ [ Пазяк О.М., Сербенська О.,Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю.]. – К.: Либідь, 2001. – 384 с.

27. Ющук І.П. Українська мова: підручник / Іван Пилипович Ющук. – Київ: Либідь, 2004. – 640с.