Грані історичної науки

15.09.2020


Список літератури:

 1. Ададуров В. В. Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст : погляд історика-всесвітника / В. В. Ададуров // Український історичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 4–23.
 2. Бичко І. Про методологічні симпатії та антипатії / Ігор Бичко // Український гуманітарний огляд / ред. кол. : Н. Яковенко (гол. ред.), В. Верстюк та ін. – Київ : Критика, 1999. – Вип. 1. – С. 131–136.
 3. Борисенко В. Забезпечення культурно-освітніх потреб національних меншин та етнічних груп в Україні / В. Борисенко // Народна творчість та етнологія. – 2020. – № 3. – С. 28–44.
 4. Верменич Я. В.Історична регіоналістика: нові парадигмальні орієнтири / Я. В. Верменич // Український історичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 138–162.
 5. Верменич Я. В. Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу / Я. В. Верменич // Український історичний журнал. – 2013. – № 5. – С. 4–23.
 6. Віднянський С. В. Дослідження з проблем всесвітньої історії як важливий фактор розвитку вітчизняної історичної науки : за матеріалами «Українського історичного журналу» / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов // Український історичний журнал. – 2017. – № 6. – С. 163–175.
 7. Віднянський С. В. Національні історії в метанаративі процесу глобалізації: з європейського досвіду // С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов // Український історичний журнал. – 2013. – № 6. – C. 4–17.
 8. Віднянський С. В. Стан, проблеми та перспективи досліджень зі всесвітньої історії в Україні / С. В. Віднянський // Український історичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 166–179.
 9. Гайдай О. Ю. Радянське минуле в оцінках студентів-істориків / О. Ю. Гайдай // Український історичний журнал. – 2014. – № 6. – С. 92–112.
 10. Грицак Я. Пам’ять і нація // Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад : есеї / Ярослав Грицак. – Київ : Критика, 2011. – С. 261–278.
 11. Демуз І. Перспективи вивчення інтелектуального співтовариства в руслі нових методологічних концептів / Інна Демуз, Алла Зленко, Олена Ісайкіна // Український історичний журнал. – 2019. – № 6. – С. 172–187.
 12. Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле / Ева Доманська ; пер. з польської та англ. В. Склокіна ; наук. ред. С. Склокін, С.  Троян. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 264 с.
 13. Зашкільняк Л. Новий погляд на українську історіографію ХІХ – початку ХХ століття / Леонід Зашкільняк // Український гуманітарний огляд / ред. кол. : Н. Яковенко (гол. ред.), В. Верстюк та ін. – Київ : Критика, 1999. – Вип. 1. – С. 13–23.
 14. Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні : монографія / відп. ред. М. Антонович. – Київ : Дух і літера, 2009. – 496 с.
 15. Історія європейської ментальності / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. В. Кам’янець. – 2-ге вид. – Львів : Літопис, 2019. – 632 с.
 16. Касьянов Г. В. Past Continuous: історична політика 1980-х – 2000-х. Україна та сусіди / Г. В. Касьянов. – Київ : Laurus ; Антропос-Логос-Фільм, 2018. – 420 с.
 17. Касьянов Г. В. Історична пам’ять та історична політика: до питання про термінологію й генеалогію понять / Г. В. Касьянов // Український історичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 118–
 18. Киридон А. М. Студії пам’яті у сучасній гуманістаристиці : історія становлення / А. М. Киридон // Український історичний журнал. – 2017. – № 4. – С. 150–161.
 19. Колесник І. І. Українська культура та історіографія : історія ментальностей / І. І. Колесник // Український історичний журнал. – 2002. – № 1. – С. 26–37.
 20. Колесник І. І. Інтелектуальне співтовариство як засіб легітимізації культурної історії України. ХІХ століття / І. І. Колесник // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 169–193.
 21. Коляструк О. А. Предмет історії повсякденності: історіографічний огляд його становлення у зарубіжній та вітчизняній історичній науці / О. А. Коляструк // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 174–184.
 22. Кудряченко А. І. Дослідження з проблематики всесвітньої історії у сучасній Україні / А. І. Кудряченко // Український історичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 180–194.
 23. Куций І. П. Категорія «цивілізаційна ідентичність» як об’єкт історіографічного дослідження: сучасні інтерпретації / І. П. Куций // Український історичний журнал. – 2014. – № 4. – С. 113–122.
 24. Матях В. М. Сучасна українська новістика та перспектива наукових пошуків / В. М. Матях // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 150–164.
 25. Пилипів В. Концепція культурної ідентичності в контексті історії культури постмодерного світу / В. Пилипів // Український історичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 172–180.
 26. Пирогова-Таран Л. В. Етнологія та/чи історична антропологія / Л. В. Пирогова-Таран // Український історичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 119–124.
 27. Пізнавально-корекційна ідентифікація українця: деякі аспекти культурного поступу нації : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. С. К. Стефанюк. – Харків : Норд Комп’ютер, 2016. – 592 с.
 28. Поморський Я. Велика зміна: історія перед викликами… Послання ХХ загального зїзду польських істориків до істориків Центрально-Східної Європи / Я. Поморський // Український історичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 19–30.
 29. Потульницький В. А. Щодо дослідницьких пріоритетів у справі створення нового академічного синтезу української історії в контексті історії світової / В. А. Потульницький // Український історичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 4–20.
 30. Проблеми історичної географії України : зб. наук. пр. / Ін-т історії України АН УРСР ; редкол. : Ф. П. Шевченко (відп. ред.) та ін. – Київ : Наукова думка, 1991. – 152 с.
 31. Радянська повсякденність у культурній пам’яті суспільства : зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнського наук.-теорет. семінару, 7–8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. кол. : О. А. Коляструк (відп. ред.), Н. В. Жмуд та ін. ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Видавець Корзун Д. Ю., 2017. – 356 с.
 32. Сегеда С. Антропологічий склад українського народу: етногенетичний аспект / Сергій Сегеда. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 256 с.
 33. Ситник О. С. Культурна антропологія: походження людини і суспільства : навч. посіб. / О. С. Ситник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 180 с.
 34. Стражний О. Український менталітет: ілюзії – міфи – реальність / Олександр Стражний. – 2-ге вид. – Київ : Дух і літера, 2017. – 456 с.
 35. Сулима М. Етноісторія України в дискурсі західних джерел сучасної академічної науки й координат національного самоусвідомлення / Микола Сулима // Наливайко Д. С. Україна очами Заходу / Д. С. Наливайко. – 2-ге вид., доп. – Київ : Грамота, 2008. – С. 5–16.
 36. Таран Л. В. Проблеми епістемології історії: від позитивізму до постмодернізму : на прикладі французької, російської, української історіографії / Л. В. Таран // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 185–196.
 37. Тойнбі А. Д. Дослідження історії : скорочена версія томів I–X Д. Ч. Сомервелла / А. Д.Тойнбі ; пер. з англ. : В. Митрофанов, П. Таращук, В. Шовкун. – Київ : Основи, 1995. – 2 т.
 38. Тронь-Радомська А. Культурно-освітня сфера як фактор збереження національної ідентичності українців / Альона Тронь-Радомська // Народна творчість та етнологія. – 2020. – № 1. – С. 37–46.
 39. Трубчанінов С. В. Історична географія України : курс лекцій / С. В. Трубчанінов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 192 с.
 40. Чекаленко Л. Закордонні українці: автохтонність як джерело збереження ідентичності / Людмила Чекаленко // Народна творчість та етнологія. – 2020. – № 1. – С. 5–13.
 41. Шаповал Ю. І. Доля як історія / Ю. І. Шаповал. – Київ : Генеза, 2006. – 448 с.
 42. [Экономическая история как наука] // История мировой экономики / под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – С. 15–30.
 43. Якубець А. До питання джерельної бази історії радянського повсякдення : на прикладі журналу «Перець» / Альона Якубець // Український історичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 153–166.
 44. Mandryk-Melnychuk M. Historical Interpretation of the Past: The Way of Mental Enslavement or Liberation ? / M. Mandryk-Melnychuk, Kotsur, T. Sharavara // Український історичний журнал. – 2020. – № 2. – С. 187–197.