Грані творчості — Вільяма Шекспіра

23.04.2014

Виставка присвячена 450-річчю з дня народження  Вільяма Шекспіра


64565

Список літератури

1.Бажан М.П. Англійські враження / Микола Бажан // Бажан М.П. Твори : В 2 т. – К.: Дніпро, 1965. – Т. 2: Поезії та поеми. — С.116- 160

2.Блок А. Я – Гамлет / Апекса ндр Блок // Блок А. Сочинение : В 2 т. – М.1995. – т.1. — с.420

3.Вайль П. Любовь и окрестности: Верона – Шекспир, Севилья – Мериме / Петер Вайль Гений места. – М.: издательство независимая Газета, 1999. – С. 183 – 207

4.Высоцкий В.С. Мой Гамлет // Владимир Высоцкий. Избранное. – М.:Сов. писатель, 1988. – С.299 – 301

5.Домбровский Ю.О. Три новеллы о Шекспире /Юрий Домбровский// Домбровский Ю.О. Хранитель древностей: роман, новеллы, эссе . – М.: Известия, 1991. – С. 138-224

6.Драч І.Ф. На Шекспірівську тему //  Іван Драч. Лист до калини: поезії, поеми. К.: Веселка,1990, — С.181 – 182

7.Дроздовський  Б. Сонет до Шекспіра // Дзвони зимові: антологія польської поезії. – К.: Основи, 2000. — с. 360

8.История советского драматического театра: в 6 т. – М.: Наука, 1965   –.

– Т.3: 1926 – 1932. – 1967. – 614 с.

– Т.4: 1933 – 1941. – 1968. – 696 с.

9.Коротич В.О. Розчарування / Віталій Коротич // Коротич В.О. Вибрані твори : В 2 т. – К.: Дніпро, 1986. – Т.1: Поезії. – С. 130 -133

10.Коротич В.О. Шекспір // Віталій Коротич. Поезії. – К.: Молодь, 1967. – С. 120 – 124

11.Куцевол О.М. Світ Шекспіра: посіб. для вчителя / О.М. Куцевол. – Х: Веста: вид-во «Ранок», 2003. – 238 с.

12.Маршак С.Я. Я перевел Шекспировы сонеты // Маршак С.Я. Сочинения: В 4 т. – М.: Худож. лит., 1958. — Т.2. Лирика. Повести. –  с. 65.

13.Мильтон Д. К Шекспиру // Джон Мильтон. Потерянный рай. Стихотворение. Самсон – борец. – М.: Худож. лит., 1976. – с. 375

14.Олійник Б. І. ХХ вік і Гамлет // Олійник Б. Вибрані твори: в 2-х т. Т. 1. Вірші, поеми / Борис Олійник. – К. : Українська енциклопедія, 2005. – С. 70- 72

15.Олійник Б.І. ХХ Вік і Гамлет / Борис Олійник // Олійник Б.І. Вибрані твори: у 2 т. – К.: Українська енциклопедія, 2005. – Т.1: Вірші. Поеми – С.70 -71

16.Пастернак Б.Л. Гамлет // Борис Пастернак: Поезії. – К.: Дніпро, 1990. – С. 64 – 65

17.Пастернак Б.Л. Шекспир / Борис Пастернак // Пастернак Б.Л. Собрание сочинений : В 5 т. – М.: Худож. лит., 1989. – Т. 1: Стихотворение. – С. 181 – 182

18.Пушкин и Шекспир // Алексеев М.П. Пушкин. Сравнительно — исторические исследования / М.П. Алексеев.- Л.: Наука, 1984. – С. 253 – 292

19.Рильський М. Т. Шекспір / Максим Рильський // Рильський М.Т. Вибрані твори. В. 2 т. – К., 2005, — т. 1: Вірші. Поеми. – с. 141

20.Трактування «Короля Ліра» // Мельниченко В.Ю. Майстер / Володимир Мельниченко. – К.: Либідь, 2005. – С. 191 -209

21.Увильям Шекспир и его трагедия «Гамлет» // Прокаев Ф.И. Зарубежная литература в школе: кн. для уч. / Ф.И. Прокаев, И.В. Долганов, Б.В. Кучинский. – К.: Рад.шк., 1987. – С. 34 – 59

22.Франко І.Я. Із статей по західноєвропейські літератури /Іван Франко // Франко І.Я. Твори: в 20 т. – К., 1955. —  Т. ХVІІІ: літературно – критичні статті . – с. 307. –с. 401

23.Цветаева М.И. Офелия – в защиту королевы. Диалог Гамлет с совестью // А. Ахматова. М. Цветаева. Стихотворения. Поэмы. Драматургия. Эссе. – М., 2000 С. 267 –  270

24.Чапек К. Ромео і Джульєта  / Карел Чапек // Чапек К. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1987. – т. 2. – С. 439 — 464

25.Шекспир В. Гамлет, принц датский: трагедия / Вильям Шекспир. – М.: Дет. литература, 1975. – 206 с., ил.

26.Шекспир В. Избранные сочинения в 3 т. / Вильям Шекспир. – М. – СПб.: Кристалл, 1999. —  Т.2: Король Лир. Макбет. Антоний и Клеопатра. Перикл, князь Тирский. Сонеты. — 624 с.

27.Шекспир В. Полное собрание сочинений: в 8 т.: Т.2 / Вильям Шекспир; под. общ. ред. С.С. Динамова и А.А. Смирнова. –  М.: ACADEMIA, 1937. – 683с.

28.Шекспир В. Полное собрание сочинений: в 8 т.: Т.3 / Вильям Шекспир; под. общ. ред. С.С. Динамова и А.А. Смирнова.–  М.: ACADEMIA, 1937. – 683с.

29.Шекспир У. Гамлет, принц датский. Король Лир /Ульям Шекспир; пер. М. Лозинского.- М.: Искусство,- 1971.- 302 с.

30.Шекспир У. Король Лир : трагедія в п’яти актах / Уильям Шекспир; пер. с анг. Б. Пастернака. – М.: Дет. литература,- 1949.- 180 с.

31.Шекспір В. Вибрані твори В 2-х т. Т.2. / Вільям Шекспір. – К.: Мистецтво, 1952. – 670 с.

32.Шекспір В. Гамлет, принц датський / Вільям Шекспір, пер. Л.Гребінки. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 198 с.

33.Шекспір В. Комедії і трагікомедії / Вільям Шекспір; пер. Ю.Лісняк, М.Рильський, Л.Танюк, М.Лукаш, М.Бажан; передм. й прим. О. Алексеєнко, Н. Жлуктенко. —  Харків : Фоліо, 2004. – 527 с.- ( Б-ка світ. літ.).

34.Шекспір В. Сонет 66 / Вільям Шекспір, перекл. Д. Паламарчука // Українське Диво: поетич. антол. – К.: Укр. письменник, 2005. – Кн. ІІ.- С. 520.

35.Шекспір В. Сонети / Вільям Шекспір; пер. з англ. Г.Пилипенка. – К.: Перун, 2008. – 320 с. – (поет. поличка «Перуна»). – Укр. англ. рос.

36.Шекспірівська трагедія в музиці С.С. Прокоф’єва // Музичне мистецтво: підручн.  для 8 кл. ЗНЗ / [Макаренко Г.М., Наземнова Т.О., Міщенко Н.І. та ін. ] – Х,: Оберіг,  2008. – С.104 – 110

***

1.Білана К.Н. «Гамлет» у постмодерніському вимірі Юрія Андруховича / К.Н. Баліна // Зарубіжна література. – 2009. № 6. – С.М-16.

2.Гудзь О.О. Система уроків з вивчення творчості Вільям Шекспір «Ромео і Джульєта» 8 кл. / О.О. Гудзь // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №3. – С.2- 9

3.Гудзь О.О. Система уроків з вивчення творчості Вільям Шекспір. Трагедія «Гамлет» 8 кл. / О.О. Гудзь // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №4. – С.10- 18

4.Гудзь О.О. Система уроків з вивчення творчості Вільяма Шекспіра: Художня картина світу і людини у сонетах Шекспіра. 8 кл. / О.О. Гудзь // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №2. – С.7- 13

5.Медвідь Н. «Кохання перемагає все»: Аспекти порівняльного аналізу трагедії «Ромео і Джульєта» та драми «Наталка _ Полтавка» / Н.Медвідь // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №1. – С.57- 61

6.Невмержицька О.Ф. Гамлет – убивця, жертва чи герой: підсумковий урок 3 вивчення трагедії Шекспіра «Гамлет» 8 кл. / О.Ф. Неврижинська // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – №2. – С.48- 52

7.Ненич Г.М. Багатограність ренесансного кохання: урок – літературний салон за сонетами Шекспіра. 8 кл. // Зарубіжна література. – 2009. – № 3. – С. 26 -27

8.Павлович В.М. Світло і тіні Ельсинора: Урок за трагедію Вільяма Шекспіра «Гамлет» 8 кл. / В.М. Павлович // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – №3. – С.27- 31