Історія, сходознавство, література: спадщина академіка Кримського

13.01.2021


Список літератури:

 1. Агатангел Кримський // З порога смерті. Письменники України – жертви сталінських репресій / авт. кол. : Л. С. Бойко, В. С. Брюховецький та ін. ; упоряд. та передм. О. Г. Мусієнко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – С. 278–282.
 2. Агатангел Кримський (1871–1942) // Ковалів Ю. Історія української літератури : кінець ХІХ – початок ХХІ ст. : підручник : у 10 т. / Ю. Ковалів. – Київ : Академія, 2013. – Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. – С. 397–406. – (Серія «Альма-матер»).
 3. Агатангел Кримський // Українське Диво : поетич. антологія. Кн. 2 / упоряд. та ред. В. Р. Коломійця. – Київ : Укр. письменник, 2005. – С. 23–31.
 4. Байкєніч Д. Десятирічний ювілей ВУАН : підготовка та втілення (1928–1931рр.) / Д. Байкєніч // Український історичний журнал. – 2018. – № 6. – С. 73–95.
 5. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови : навч. посіб. / С. П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 1991. – С. 136–137.
 6. Бровко. О. О. Оригінальність поетичного чуття Агатангела Кримського / О. О. Бровко // Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття : підручник / кол. авт.: О. А. Галич, О. О. Бровко та ін. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – С. 398–405.
 7. Гирич І. Агатангел Кримський – засновник українського сходознавства / І. Гирич // Історія в школах України. – 2007. – № 3. – С. 55–56.
 8. Гурницький К. И. Агафангел Ефимович Крымский / К. И. Гурницкий. – Москва : Наука, 1980. – 191 с.
 9. Гурницький К. І. Кримський як історик / К. І. Гурницький. – Київ : Наукова думка, 1971. – 184 с.
 10. Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернизму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Львів : Літопис, 1997. – С. 114–118.
 11. Грицик Л. В. Орієнталістика А. Кримського в контексті розвитку порівняльного літературознавства на зламі ХІХ – початку ХХ ст. // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л. В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 86–99.
 12. Дзендзелівський Й. О. Кримський Агатангел Юхимович / Й. О. Дзенделівський // Українська мова : енциклопедія / редкол. : В. М. Русанівський, В. М. Тараненко та ін. – 3-є вид. – Київ : Українська енциклопедія, 2007. – С. 295.
 13. Євшан М. Агатангел Кримський // Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан ; упоряд., передм. та прим. Н. Шуміло. – Київ : Основи, 1998. – С. 194–199.
 14. Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941) / М. А Жовтобрюх. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 51–59.
 15. Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія. У 3 кн. Кн. 2 / упоряд. П. М. Федченко. – Київ : Либідь, 1998. – С. 269–289.
 16. Крымский А. Из воспоминаний искреннего друга / Агафангел Крымский ; пер с укр. Е. Малкиной // Леся Украинка в воспоминаниях современников / под. общ. ред. : В. В. Григоренко, С. А. Макашина и др. – Москва : Худ. література, 1971. – С. 263–267.
 17. Кримський А. Наша язикова скрута та спосіб зарадити лихові / А. Кримський // Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови. Ч. 2 / упоряд. П. Д. Тимошенко. – Київ : Рад. школа, 1961. – С. 220–231.
 18. Кримський А. Твори / А. Кримський // Українська Муза : поетична антологія / за ред О. Коваленка. – Репр. відтв. вид. 1908 р. – Київ : Всеукр. правозахисна орг-ція «Меморіал ім. Василя Стуса», 2019. – С. 747–750.
 19. Кримський А. Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася / А. Кримський // Історія української мови : хрестоматія / упоряд. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. – Київ : Либідь, 1996. – С. 16–37.
 20. Курас І. Великий учений-гуманіст : до 130-річчя академіка А. Ю. Кримського / І. Курас // Київська старовина. – 2001. – № 2. – С. 118–126.
 21. Кримський Агатангел Юхимович (1871–1942) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. : у 2-х кн. / за ред О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 204–209.
 22. Латанський В. Син двох народів Агатангел Кримський / В. Латанський // Літературна Україна. – 2004. – 24 червня (№ 24). – С.1.
 23. Лисиченко Л. А. Схід і Захід у поетичному мовосвіті Агатангела Кримського / Л. А. Лисиченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 3. – С. 34–36.
 24. Макаров А. Н. А. Е. Крымский // Киевская старина в лицах : ХІХ век / А.Н. Макаров. – Киев : Довіра, 2005. – С. 456–457.
 25. Маленко О. Агатангел Кримський. Найбільший український поліглот / О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 3. – С. 30–31.
 26. Матвєєва Л. В. Становлення Української академії наук (1918–1928) / Л. В. Матвєєва // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 4–26.
 27. Огієнко І. І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / І. І. Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та прим. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1995. – С. 238–240.
 28. Останіна Г. Г. Агатангел Кримський і культурно-побутовий Схід : епістолярна та художня рецепції / Г. Г. Останіна // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 26, ч. 4. – С. 301–306.
 29. Павличко С. Агатангел Кримський у 1890-і роки: на підступах до радикального сепаратизму / С. Павличко // Київська старовина. – 1999. – № 3. – С. 106–120.
 30. Поляруш Н. С. І. Нечуй-Левицький та А. Кримський / Н. С. Поляруш // Українське літературознавство : респ. міжвідомчий наук. зб. – Львів : Видавництво при ЛДУ, 1989. – Вип. 53. – С. 100–106.
 31. Пріцак О. Й. Кримський Агатангел Юхимович / О. Й. Пріцак // Енциклопедія Сучасної України. Т. 15. Кот–Куз / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковська. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014. – С. 441–442.
 32. Сюндюков І. Народ вічний у пізнанні : українська ідея Агатангела Кримського у вселюдських системах координат / І. Сюндюков // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 287–291.
 33. Українка Л. Зібрання творів : у 12 т. / Л. Українка. – Київ : Наукова думка, 1975–1979. – Т. 12 : Листи. – 1979. – 693 с.
 34. Ульяновський В. І. Гетьман Павло Скоропадський і справа заснування Української академії наук / В. І. Ульяновський // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 26–38.
 35. Феномен Агатангела Кримського // Шевчук В. О. Дорога в тисячу років : роздуми, статті, есе / В. О. Шевчук. – Київ : Рад. письменник, 1990. – С. 303–308.
 36. Франко І. А. Кримський. «Пальмове гілля» / І. Франко // Твори. В 20 т. Т. 17. Літературно-критичні статті / І. Франко. – Київ : Державне вид-во художньої літератури, 1955. – С. 293–302.
 37. Франко І. Твори : в 20 т. / І. Франко ; редкол.: О. І. Білецький, П. С. Козланюк та ін. – Київ : Державне вид-во художньої літератури, 1950–1956. – Т. 20 : Вибрані листи. – 1956. – 809 с.
 38. Циганкова Е. Перша сходознавча комісія ВУАН / Е. Циганкова // Київська старовина. – 1999. – № 5. – С. 31–42.
 39. Шаров І. Кримський Агатангел Юхимович // Вчені України : сто видатних імен / І. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 196–202.
 40. Ясь О. Ідея академії в українській науковій і громадянській думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. : тексти та контексти / О. Ясь // Український історичний журнал. – 2018. – № 6. – С. 4–32.
 41. Krymsky, Ahatanhel // Encyclopedia of Ukraine. Vol. 2. G–K / edited by Danylo Husar Struk. – Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press Incorporated, [1988]. – P. 680–681.
 42. Крымский А. Е. Коранъ / А. Е. Крымский // Энциклопедический словарь : в 86 т. / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон ; под. ред. И. Е. Андреевского, К. С. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. – Санкт-Петербург, 1895. – Т. 31. – С.206–210.