IT технології — шлях в майбутнє

31.01.2019


Список використаної літератури:

 1. Алєксєєва Г. М. Використання комп’ютерних технологій у школі / Г. М. Алєксєєва. – Х. : Основа, 2012. – 112 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою» ; Вип. 8 (116)).
 2. Байс С. І. ІТ-кластери в Україні: економічний потенціал / С. І. Байс, А. Ю. Присяжнюк // Економіка України. – 2018. – № 9. – С. 50 – 60.
 3. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. / О. П. Буйницька. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 240 с.
 4. Герасименко Н. В. Соціальні мережі: нові можливості сучасного педагога / Н. В. Герасименко // Педагогічна майстерність. – 2018. – № 11. – С. 10 – 16.
 5. Герасименко Н. В. Гейміфіковане навчання: проектування та розроблення освітнього веб-квесту / Н. В. Герасименко // Педагогічна майстерність. – 2018. – № 6. – С. 2 – 6.
 6. Горбатюк Л. В. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерно-аналітичної діяльності в системах управління та навчання : навч. посіб. / Л. В. Горбатюк, Д. В. Коваленко. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 193 с.
 7. Гуржій А. М. Інформатика та інформаційні технології : підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів / А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов. – Харків : Компанія СМІТ, 2003. – 32 с.
 8. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. / Л. М. Дибкова. – 2-ге вид., перероб., допов. – К. : Академвидав, 2005. – 416 с.
 9. Дронь В. В. Googl–сервіси в навчальній діяльності викладачів : методичні поради / В. В. Дронь // Географія. – 2018. – № 21 – 22. – С. 9 – 16.
 10. Жуков І. А. Комп’ютерні мережі та технології : навч. посіб. / І. А. Жуков, В. О. Гуменюк, І. Є. Альтман. – К. : НАУ, 2004. – 276 с.
 11. Информатика. Базовый курс : учеб. пособие / под ред. С. В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 640 с.
 12. Інформатика для економістів : навч. посіб. / В. М. Беспалов, А. Ю. Вакула [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2003. – 788 с.
 13. Коберник О. М. Технології : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Коберник, А. І. Терещук, О. Г. Гервас [ та ін.] – К. : Літера ЛТД, 2011. – 160 с.
 14. Кравченко Н. В. Вступ до спеціальності : навч. посіб. / Н. В. Кравченко, В. Г. Хоменко, С. В. Хоменко. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 198 с.
 15. Куликов А. Цифровая трансформация в HR / А. Куликов // Менеджеr по персоналу. – 2018. – №11. – С. 13 – 16.
 16. Лазарєв М. І. Методика навчання комп’ютерних технологій управління проектами майбутніх інженерів-педагогів : монографія / М. І. Лазарєв, С. В. Хоменко, О. С. Коваленко. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 198 с.
 17. Лазарєв М. І. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів-педагогів до застосування комп’ютерних технологій в управлінні виробництвом : монографія / М. І. Лазарєв, С. В. Хоменко, І. С. Смоліна. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 210 с.
 18. Лапчик М. П. Методика преподавания информатики : учеб. пособие для студ. пед. вузов / М. П. Лапчик, И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. – М. : Академия, 2006. – 624 с.
 19. Литвин І. І. Інформатика: теоретичні основи і практикум : підручник / І. І. Литвин, О. М. Конончук, Ю. Л. Дещинський. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ – 2000, 2006. – 304 с.
 20. Лозікова Г. М. Комп’ютерні мережі : навч. посіб. / Г. М. Лозікова. – К. : ЦНЛ, 2004. – 128 с.
 21. Макарова М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посіб. / М. В. Макарова, Г. В. Карнухова, С. В. Запара ; за заг. ред. М. В. Макарової. – Суми : Університетська книга, 2003. – 642 с.
 22. Маркова Є. С. Інформаційні технології навчання : навч.-метод. посібник / Є. С. Маркова. – Запоріжжя : Просвіта, 2012. – 121 с.
 23. Межуєв В. І. Практикум з комп’ютерної електроніки : навч. посіб. / В. І. Межуєв, Є. В. Тимошенко. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 65 с.
 24. Морзе Н. В. Інформатика : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Р. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. – К. : Школяр, 2010. – 304 с.
 25. Никитович Т. HR-бот Selesta: инновационный поиск вакансий / Т. Никитович // Менеджеr по персоналу. – 2018. – №8. – С. 62 – 65.
 26. Онищенко С. В. Інформаційні машини та кібернетичні системи : навч. посібник / С. В. Онищенко. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 191 с.
 27. Пройдаков Е. М. Англо-украЇнський тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. – 2-ге вид., допов. – К. : СофтПрес, 2006. – 824 с.
 28. Родняна І. В. Інноваційні технології навчання / І. В. Родняна // Педагогічна майстерність. – 2018 – № 11. – С. 19 – 21.
 29. Сосницька Н. Технічні засоби навчання : навч. посіб. / Н. Сосницька, А. Волошина. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 184 с.
 30. Сосницький О. В. Лабораторний практикум з програмування мовою Асемблера : навч. посіб. / О. В. Сосницький. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 181 с.
 31. Сосницький О. В. Основи програмування мовою Асемблера : навч. посіб. / О. В. Сосницький. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 180 с.
 32. Ступа Я. Віртуальна реальність у школах. Зарубіжні приклади / Я. Ступа // Педагогічна майстерність. – 2018. – № 11. – С. 34 – 37.
 33. Сучасні інформаційні технології : навч. посібник / Л. В. Павленко, М. П. Павленко, С. В. Хоменко, Г. П. Чуприна. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 395 с.
 34. Тукало З. Ф. Всесвітня комп’ютерна мережа Інтернет : інтегрований урок / З. Ф. Тукало // Шкільний бібліотекар. – № 6. – С.10 – 13.
 35. Чумак В. Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання : монографія / В. В. Чумак. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 207 с.
 36. Шиман О. І. Використання сучасних інформаційних технологій : навчально-методичний посібник / О. І. Шиман. – [2-ге вид., допов. і перероб.]. – Запоріжжя : Просвіта, 2012. – 240 с.
 37. Эргономика информационных технологий в примерах и задачах : учебное пособие / А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко, В. Г. Хоменко и др. – Х. : Современная печать, 2007. – 214 с.
 38. Ярмуш О. В. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. / О. В. Ярмуш, М. М. Редько. – К. : Вища освіта, 2006. – 359 с.