Конституція як національна ідея

27.06.2017


Список літератури:

1. Алєксєєв С. Зміни до Конституції – вимога часу чи закономірний історичний процес? / С.Алєксєєв // Юридичний Вісник України. – 2016. – № 30. – С. 5.

2. Жернаков М. Рік оновленій Конституції. Що змінилося? / М. Жернаков // Юридичний Вісник України. – 2017. – № 23. – С. 4.

3. Иностранное конституционное право / под ред. В.В. Маклакова. – М. : Юристъ, 1996. – 512с.

4. Іванов В. Історія держави і права України : навч. посібник / В. Іванов. – К. : Атіка, 2003. – 416 с.

5. Китайская Народная Республика. Конституция и законодательные акты / под ред. Л.М. Гудошникова. – М. : Прогресс, 1984. – 472с.

6. Конституции государств Африки / под ред. И.Д. Левина, З.И. Луковниковой,  Ю.А.Юдина. – М. : Изд–во иностр. лит–ры, 1963. – 751 с.

7. Конституції нових держав Європи та Азії / упоряд. С. Головатий. – К. : Укр. Правнича Фундація. Вид–во «Право», 1996. – 544 с.

8. Конституційна реформа : експертний аналіз / упоряд. Є. Захаров. – Харків : Фоліо, 2004. – 184 с.

9. Конституція України. Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – К. : Український Центр Правничих Студій, 2006. – 128 с.

10. Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посібник / В.В. Кравченко. – 6–те. вид., виправл. та доповн. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.

11. Лінецький С.В. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) : збірник нормативних актів: у 2–х кн. Кн.1 / С.В.Лінецький, М.І.Мельник, А.М. Ришелюк. – вид. 2–ге, перероб. і доп. –  К. : Атіка, 2004. – 488 с.

12. Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України : навч. – метод. довідник / М.І.Малишко. – К. : МАУП, 1999. – 72 с.

13. Новітній конституційний процес в Україні : питання форми державного правління : тема номеру // Право України. – 2014. – № 8.

14. Новітній конституційний процес в Україні : питання форми державного устрою : тема номеру // Право України. – 2014. – № 9.

15. Новітній конституційний процес в Україні : стан і перспективи : тема номеру // Право України. – № 7.

16. Основи держави і права України : підручник / за ред. В.Л. Ортинського, В.К.Грищука, М.А. Мацька. – К. : Знання, 2008. – 583 с.

17. Саїдов А. Основоположник Конституції Узбекистану / А. Саїдов  // Юридичний Вісник України. – 2017. – № 5. – С. 9.

18. Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія : дослідження структур, мотивів і результатів / Джованні Сарторі ; пер. з англ. О.І. Мороз. – К. : АртЕк, 2001. – 212 с.

19. Совгиря О.В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посібник / О.В.Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2–ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

20. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно – процесуальне право України : навч. посібник / В.Е. Теліпко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 568 с.

21. Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навчальний посібник / Г.І.Трофанчук. – 2–ге вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 568 с.

22. Українська ідея. Перші речники / ред. колегія І.Ф. Курас, В.А. Смолій, В.Ф.Солдатенко. – К. : Знання, 1994. – 180 с.

23. Швидько Г.К. Історія держави і права України (Х – початок ХІХ століття) : навч. посібник / Г.К. Швидько. – Дніпропетровськ : Вид–во Дніпропетр. ун–ту, 1998. – 176 с.