Історик, фольклорист, письменник. До 200-річчя М.І. Костомарова

11.05.2017

/до 200-річчя М.І. Костомарова/


Список літератури:

1. Грушевський М. Микола Костомаров / М. Грушевський // Твори : у 50 т. Том 3. Серія : Суспільно – політичні твори (1907 – березень 1917) / М. Грушевський. – Львів : Світ, 2005. – 792 с.

2. Дзюба І. Погром Кирило – Мефодіївського товариства / І. Дзюба // Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К. : Альтернативи, 2005. – С. 421 – 436.

3. Драгоманов М.П. Вибране («… мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / М.П. Драгоманов. – К. : Либідь, 1991. – 688 с. – («Пам’ятки історичної думки України»).

4. Історія української культури : зб. матеріалів і документів / за ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К. : Вища школа, 2000. – 607 с.

5. Історія української літератури (перші десятиріччя ХІХ століття) : підручник / за ред. П.П. Хропка. – К. : Либідь, 1992. – 512 с.

6. Історія української літератури ХІХ століття : у 3 кн. Книга 2. 40–ві – 60 ті роки ХІХ ст. : навч. посібник / за ред. М.Т. Яценка. – К. : Либідь, 1996. – 384 с.

7. Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. Книга 1 : навч. посібник / за ред. П.М. Федченка. – К. : Либідь, 1996. – 416 с.

8. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / уклад. О.О. Любар ; за ред. В.Г. Кременя. –  К. : Знання, 2005. – 767 с.

9. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький : історична монографія / М.І. Костомаров. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 843 с.

10. Костомаров М.І. Галерея портретів : біографічні нариси : для сер. та ст. шк. віку / М.І. Костомаров ; упоряд. і передм. В.О. Замлинського. – К. : Веселка, 1993. – 326 с. ; іл. – (Золоті ворота).

11. Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу) / М.І. Костомаров. – К. : Либідь, 1991. – 40 с.

12. Костомаров М.І. Твори : в 2 т. Т. 1. Поезії ; Драми ; Оповідання / М.І. Костомаров. – К. : Дніпро, 1990. – 538 с.

13. Костомаров М.І. Твори : в 2 т. Т. 2. Повісті / М.І. Костомаров. – К. : Дніпро, 1990. – 780 с.

14. Костомаров Н.И. Автобиография ; Бунт Стеньки Разина / Н.И. Костомаров. – К. : Наукова думка, 1992. – 512 с.

15. Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования / Н.И. Костомаров. – М. : Книга, 1989. – 239 с. – (Историко – литературный архив).

16. Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография / сост. и ист. – биогр. очерк В.А. Замлинского. – К. : Изд-во при Киевском гос. ун-те, 1989. – 736 с. – («Памятники исторической мысли Украины»).

17. Костомаров Н.И. Мазепа / Н.И. Костомаров. – М. : Республика, 1992. – 335 с.

18. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн.1 : Вып. 1-2-3 / Н.И. Костомаров. – М. : Книга, 1990. – 742 с.

19. Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства в начале ХVII столетия (1604 – 1613) / Н.И. Костомаров. – М. : Чарли, 1994. – 800 с.

20. Крисаченко В.С. Українознавство : хрестоматія – посібник : у 2 кн. Кн. 1 / В.С. Крисаченко – К. : Либідь, 1996. – 352 с.

21. Крім тебе… Роман кохання у листах Аліни Крагельської до Миколи Костомарова / перекл. М. Шудря // Рукопис : укр. альм. спогадів, щоденників, листів, док., світлин : у 2 т. Т. 1 / під заг. ред. І.М. Дзюби. – К. : Криниця, 2004. – С. 515 – 556. – (Серія «Б–ка Шевченківського комітету»).

22. Левківський М.В. Історія педагогіки : підручник / М.В. Левківський. – 2-ге вид., доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 376 с.

23. Приходько І. Художня спадщина Миколи Костомарова в інтеграційному вивченні історії та літератури у школі // Історія та правознавство. – 2017. – № 10 – 11. – С. 20 – 27.

24. Смолій В.А. Микола Костомаров. Віхи життя і творчості : енцикл. довідник / В.А. Смолій, Ю.А. Пінчук, О.В. Ясь. – К. : Вища школа, 2005. – 543 с.

25. Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 1. Х – ХІХ століття : підручник / за ред. О.В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – 624 с.

26. Українські поети – романтики : поетичні твори / упоряд. і приміт. М.Л. Гончарука ; ред. М.Т. Яценко. – К. : Наук. думка, 1987. – 592 с. – (Б–ка укр. літ. Дожовт. укр. літ.).

27. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / В. Янів. – 2–ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 341 с.