Критичне мислення в якісній освіті

11.09.2020


 • Мислення становить велич людини…
 • Уся гідність людини міститься в її мисленні.
 • Блез Паскаль

Список літератури:

 1. Батрун І. В. Технологія розвитку критичного мислення і сучасний освітній процес / І. В. Батрун // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 1. – С. 9–16.
 2. Брушлинский А. В. Мышление и общение / А. В. Брушлинский, В. А. Поликарпов. – Минск : Университетское, 1990. – 214 с.
 3. Выготский Л. С. Мышление как особо сложная форма поведения // Педагогическая психология / Л. С. Выготский ; под. ред. В. В. Давыдова. – Москва : Педагогика, 1991. – Гл. 9. – С. 190–213.
 4. Джемс У. Психология / У. Джемс ; под ред. Л. А. Петровской. – Москва : Педагогика, 1991. – 368 с. – (Классики мировой психологии).
 5. Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей / М. Доналдсон ; пер. с англ. В. И. Голод ; под ред. В. И. Лубовского. – Москва : Педагогика, 1985. – 192 с.
 6. Драйден Г. Революция в обучении / Гордон Драйден, Джанет Вос ; пер с англ. под ред. Х. Шагиева. – Москва : ПАРВИНЭ, 2003. – 672 с.
 7. Ивин А. А. Искусство правильно мыслить : книга для уч-ся ст. классов / А. А. Ивин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 240 с. : ил.
 8. Інтернет орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному експерименті : колективна монографія / Ю. О. Жук, О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська та ін. ; за ред. Ю. О. Жука ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Київ : Атіка, 2014. – 196 с.
 9. Калошин В. Ф. Помилки мислення в анфас і профіль / В. Ф. Калошин. – Київ : Редакції загальнопед. газет, 2013. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).
 10. Касымжанов А. О культуре мышления / А. Касымжанов, А. Ж. Кельбуганов. – Москва : Политиздат, 1981. – 128 с.
 11. Колінько А. П. Вплив критичного мислення на ефективність навчання учнів / А. П. Колінько // Історія та правознавство. – 2019. – № 7–9. – С. 27–33 ; № 10–12. – С. 15–23.
 12. Коноваленко Л. Розвиток критичного мислення учнів під час вивчення кримінального права / Л. Коноваленко // Історія та правознавство. – 2018. – № 15. – С. 7–15.
 13. Коноваленко Л. Розвиток критичного мислення учнів під час вивчення трудового права / Л. Коноваленко // Історія та правознавство. – 2018. – № 16–18. – С. 56–67.
 14. Костиніч О. С. Розвиток критичного мислення учнів у процесі навчання фізики / О. С. Костиніч // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 164–168.
 15. Костирєв А. Формування критичного мислення у студентів за допомогою застосування методів медіаосвіти в курсах суспільно-політичних дисциплін / А. Костирєв // Вища освіта в Україні. – 2011. – № 3. – С. 99–105.
 16. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк ; под. ред. Л. М. Проколієнко. – Київ : Радянська школа, 1989. – С. 366–373.
 17. Костюк І. Практичні заняття з історії як засіб розвитку критичного мислення та дослідницьких навичок учнів / І. Костюк // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. – № 1–2. – С. 6–8.
 18. Кремень В. Г. Сучасне мислення й освіта : методологічний концепт / В.  Г. Кремень // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні : актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : збірник наук. праць / ред. кол. : В. Г. Кремень (голова), В. Л. Луговий, О. М. Топузов та ін. – Київ : Сам, 2017. – С. 8–15.
 19. Машика В. Розвиток критичного мислення на уроках правознавства / В. Машика, Л. Коноваленко, Ю. Шимон // Історія та правознавство. – 2018. – № 3. – С. 4–11 ; № 6. – С. 2–10.
 20. Машика В. Т. Розвиток критичного мислення на уроках правознавства та в позакласній роботі / В. Т. Машика. – Харків : Основа, 2017. – 111 с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство» ; вип. 12).
 21. Медіапсихологія : на перетині інформаційного та освітнього просторів : кол. монографія / за наук. ред. : Л. А. Найдьонової, Н. І. Череповської ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 348 с.
 22. Мышление – свойство человека и условие человеческого бытия : тема номера // Мир психологии : научно-методический журнал. – 2009. – № – С. 12–25.
 23. +100 запитань для розвитку критичного мислення / переклад і літературна обробка Н. О. Ярмак за матеріалами : www.lifelessons.co. – Педагогічна майстерня. – 2019. – № 12. – С. 20–22 ; 2020. – № 1. – С. 20–21.
 24. Поліхун Н. Критерії визначення готовності учня до самостійного дослідницького пошуку / Н. Поліхун, К. Постова // Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика : зб. наук. праць. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – Вип. № 2 (13). – С. 79–89.
 25. Пометун О. І. Методика розвитку критичного мислення на уроках історії / О. І. Пометун // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2012. – № 1. – С. 3–7 ; № 2. – С. 3–7.
 26. Пометун О. І. Формування критичного мислення за допомогою запитань / О. І. Пометун // Історія та правознавство. – 2020. – № 1–3. – С. 63–65.
 27. Посохова Н. М. Критичне мислення у світлі вимог концепціїї «Нової української школи» / Н. М. Посохова // Історія та правознавство. – 2019. – № 10–12. – С. 11–14.
 28. Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства : кол. монографія / за ред. С. А. Гончаренка, Л. О. Кондратенко. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 228 с.
 29. Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : кол. монографія / В. О. Моляко, І. М. Біла, Н. А. Ваганова та ін. ; за ред. В. О. Моляко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 210 с.
 30. Синягівська І. Мисли критично : заняття для педагогів / І. Синягівська // Фізика. – 2020. – № 2. – С. 32–59.
 31. Соломіна С. М. Розвиток навичок критичного мислення студентів університету на заняттях з англійської мови / С. М. Соломіна // Творчі підходи та методи викладання іноземних мов : матеріали ІV Міжнародного науково-практичного семінару (Бердянськ, 30-31 жовтня 2012 р.) : збірник тез / упоряд. : О. Б. Ярова, І. Я. Глазкова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2012. – 186 с.
 32. Сусь Б. А. Розвиток критичного мислення студентів як важливої умови дослідницьких здібностей / Б. А. Сусь, А. М. Шут // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. 3. – С. 118–122.
 33. Терно С. Критично мисляча особистість: як нею стати ? / С. Терно // Історія в рідній школі. – 2018. – № 11. – С. 2–16.
 34. Терно С. О. Наукові підходи до розвитку критичного мислення в зарубіжній педагогіці / С. О. Терно // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. 1. – С. 252–260.
 35. Формування критичного мислення учнів на уроках мови : кол. монографія / В. Ф. Дороз, Л. Я. Романова, О. Б. Ярова та ін. ; за ред. В. Ф. Дороз ; передм. К. О. Баханова. – Київ : Освіта України, 2008. – 336 с.
 36. Чаркіна Т. І. Вчимо критичного мислення на уроках історії та правознавства / Т. І. Чаркіна // Історія та правознавство. – 2020. – № 16–18. – С. 10–14.
 37. Чемоніна Л. В. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках української (рідної) мови та читання / Л. В. Чемоніна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. 3. – С. 155–161.
 38. Шимон Ю. Розвиток критичного мислення на уроках правознавства / Ю. Шимон // Історія та правознавство. – 2018. – № 9. – С. 8–16 ; № 12. – С. 2–10.
 39. Шимон Ю. Розвиток критичного мислення під час вивчення земельного права / Ю. Шимон // Історія та правознавство. – 2018. – № 16–18. – С. 68–74.
 40. Штилюк Н. Критичне мислення як механізм формування особистості : воркшоп для педагогічного корпусу освітнього закладу / Н. Штилюк // Завуч. – 2020. – № 7–8. – С. 48–57.