Макаренко А. С. : актуальність педагогічної спадщини (1888 — 1937)

07.03.2018


Серед визначних досягнень вітчизняної та світової педагогіки у ХХ столітті особливе місце займає педагогічна творчість Антона Семеновича Макаренка (1888–1939) – 13 березня 2018 р. світова громадськість широко відзначатиме 130-річчя від дня його народження. Згідно позиції ЮНЕСКО  А. С. Макаренко відносять до чотирьох педагогів (разом з Д. Дьюї, Г. Кершенштейнером та М. Монтессорі),  що визначили спосіб педагогічного мислення у ХХ столітті.

Список літератури:

1. А. С. Макаренко : к 90-летию со дня рождения / [редкол. : доц., канд. пед. наук  Ф. И. Науменко (отв. ред.) и др.]. – Львов : Вища школа, 1978. – 159 с.

2. Абаринов А. Испытание властью. Киевский период жизни Макаренко (1935–1937 г.г.) / Александр Абаринов, Гётц Хиллиг. – Марбург, 2000. – 200 с. – (Opuscula Makarenkiana Nr 22).

3. Азаров Ю. П. Выдающиеся мастера о мастерстве / Ю. П. Азаров // Искусство воспитывать : кн. для учителя / Ю. П. Азаров. – М. : Просвещение, 1985. – С. 389 – 406.

4. Антон Семенович Макаренко : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / відп. ред. і вступ. ст. проф. М. П. Ніжинський; упоряд. П. Г. Лисенко, І. С. Убийвовк.  – К. : Рад. школа, 1978. – 156 с.

5. Артемова Л. В. Педагогічна спадщина Антона Макаренка / Л. В. Артемова // Історія педагогіки України : підручник / Л. В. Артемова. – К. : Либідь, 2006. – 424 с.

6. Вигдорова Ф. Дорога в жизнь : повести / Ф. Вигдорова. – К. : Радянська школа, 1982. – 605 с.

7. Вишневський Омелян. Г. Ващенко і А. Макаренко на роздоріжжі української педагогіки ХХ століття / Омелян Вишневський // Педагогічна думка. – 2008. – № 5. – С. 3 – 5 .

8. Галів М. Д. «Актуальність — неактуальність» вивчення творчості А. С. Макаренка / М. Д. Галів // Педагогіка і психологія . – 2010. – № 4. – С. 40-51.

9. История социальной педагогики : хрестоматия-учебник : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под. ред. М. А. Галагузовой. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 544 с.

10. Козлов И. Ф. Педагогический опыт А. С. Макаренко : книга для учителя / И. Ф. Козлов. – М. : Просвещение, 1987. – 159 с.

11. Красовицький М. Ю. Ця неспокійна планета Макаренка // Виховна робота в школі : досвід і проблеми / М. Ю. Красовицький. – К. : Освіта, 1992. – С. 52-79.

12. Крижко В. В. Антологія аксіологічної парадигми управління освітою : підр. для  студ. пед. університетів / В. В. Крижко. – К. : Освіта України, 2005. – С. 23 – 24.

13. Кузьмінський А. Якості вчителя-вихователя // Технологія і техніка шкільного уроку : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – К. : Знання, 2010. – С. 220 – 235.

14. Кумарин В. В. Макаренко, какого мы никогда не знали, или По какому пути реформировать школу / В. В. Кумарин // Педагогика природосообразности и реформа школы / В. В. Кумарин. – М. : Народное образование, 2004. – 624 с.

15. Левківський М. В. Педагогічна система А. Макаренка // Історія педагогіки : підручник / М. В. Левківський. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 272 – 287.

16. Лысенко П. Г. Педагогическо-мемориальный музей А. С. Макаренко : путеводитель / П. Г. Лысенко. – Х. : Прапор, 1988. – 76 с.

17. Любар О. О. Педагогічна діяльність А. С. Макаренка / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К. : Знання, 2006. – 447 с.

18. Макаренко А. С. Вибрані педагогічні твори : статті, лекції, виступи / А. С. Макаренко ; за заг. ред. Є. Н. Мединського та І. Ф. Свадковського. – К.; Х. : Держ. учбово-педагог. вид-во «Радянська школа», 1947. – 280 с.

19. Макаренко А. С. Вибрані твори : в двох  томах / А. С. Макаренко. – К. : Держвидав худ. літ., 1950. – Т. 2. – 698 с.

20. Макаренко А. С. Воспитание гражданина / А. С. Макаренко. – М. : Просвещение, 1968. – 371 с.

21. Макаренко А. С. Избранные произведения : в 3 т. / А. С. Макаренко ; [ред. кол. : Н. Д. Ярмаченко (пред.) и др.]. – К. : Рад. школа, 1984.

22. Макаренко А. С. Книга для родителей / А.С. Макаренко. – М. : Педагогика, 1988. – 300 с.

23. Макаренко А. С. Коллектив и воспитание личности / А. С. Макаренко. – М. : Педагогика, 1972. – 332 с.

24. Макаренко А. С. Марш 30 року; ФД – 1; З історії комуни імені Ф. Е. Дзержинського : [повісті; статті] / А. С. Макаренко. – К. : Радянська школа, 1972. – 254 с. – (Педагогічна бібліотека).

25. Макаренко А. С. Методика виховної роботи / А. С. Макаренко. – К. : Радянська школа, 1990. – 366 с.

26. Макаренко А. С. О воспитании / А. С. Макаренко. – М. : Политиздат, 1990. – 415 с.

27. Макаренко А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. – К. : Рад. шк., 1987. – 512 с.

28. Макаренко А. С. Проблеми шкільного радянського виховання / А. С. Макаренко // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упор. О. О. Любар. – К. : Знання, 2003. – С. 460-475.

29. Макаренко А. С. Сборник научных работ. Кн. 3 / А. С. Макаренко. – Львов : Изд-во Львовского университета, 1956. – 160 с.

30. Макаренко А. С. Твори : в семи томах / А. С. Макаренко ; пер. з рос. видання АПН РРФСР. – К. : Держ. учбово-педагог. вид-во «Радянська школа», 1954. – Т. 5. – 484 с.

31. Макаренко А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. / А. С. Макаренко; [ред. кол. : М. И. Кондаков (гл. ред.) и др.]. – М. : Педагогика, 1983-1986.

32. Макаренко А. С. Собрание сочинений в четырёх томах / А. С. Макаренко. – М. : Правда, 1987.

33. Макаренко Антон Семенович // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 2 : ХХ ст. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 177-187.

34. Морозова Н. А. А. С. Макаренко : семинарий / Н. А. Морозова. – Ленинград : Учпедгиз, Ленингр. отд-ние, 1961. – 240 с.

35. Натанзон Э. Ш. Психолого-педагогические задания при анализе идей А. С. Макаренко : пособие для студ. пед. институтов, педучилищ и учителей / Э. Ш. Натанзон. – Кишинев : «Лумина», 1970. – 256 с.

36. Нежинский Н. П. А. С. Макаренко и педагогические школы / Н. П. Нежинский // Антология педагогической мысли Украинской ССР / сост. Н. П. Калиниченко / М. : Педагогика, 1988. – С. 503-513.

37. Нежинский Н. П. Педагогические идеи А. С. Макаренко и современность / Н. П. Нежинский. – К. : Рад. школа, 1963. – 183 с.

38. Об организации досуга в практике А. С. Макаренко // Игра. Творчество. Жизнь : организация досуга школьников / В. Н. Терский, О. С. Кель. – М. : Просвещение, 1966. – С. 46 – 131.

39. Павлова М. П. Педагогическая система А. С. Макаренко и современность / М. П. Павлова. – М. : Высшая школа, 1980. – 286 с.

40. Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України : 110-й річниці з дня народження А. С. Макаренка присвячується. – 1998. – № 1 (18). – 256 с.

41. Провідник української педагогіки А. С. Макаренко. Проектувати краще в людині…// Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : колективна монографія / за заг. ред. проф. І. Богданова ; передм. акад. НАПН України В. Андрущенка. – К. : Освіта України, 2017. – С. 271 – 323.

42. Проніков О. К. Педагогічна діяльність і теоретична спадщина А. С. Макаренка / О. К. Проніков // Історія педагогіки : курс лекцій / О. К. Проніков. – К. : ВД «Слово», 2015. – С. 278-284.

43. Развитие идей А. С. Макаренко в теории и методике воспитания / под. ред. В. М. Коротова. – М. : Педагогика, 1989. – 320 с.

44. Сбруєва А. А. Педагогічна система А. С. Макаренка / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна // Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. пос. / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна. – Суми : СумДПУ, 2000. – С. 169-175.

45. Седих К. В. Педагогічна система А. С. Макаренка як профілактика делінквентності вихованців / К. В. Седих, В. Ф. Моргун // Делінквентний підліток : навч. посіб. / К. В. Седих, В. Ф. Моргун. – К. : Слово, 2015. – С. 180 – 189.

46. Сухомлинский В. Отзыв на вступительную статью В. Кумарина к сборнику «А. С. Макаренко. Коллектив и воспитание личности» / В. Сухомлинский // Педагогические апокрифы : этюды о В. А. Сухомлинском / составление, предисловие, послесловие, комментарии, вступ. к частям книги О. В. Сухомлинской. – К. : Акта, 2008. – С. 216-231.

47. Терский В. Н. Клубные занятия и игры в практике А. С. Макаренко / В. Н. Терский. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 150 с.

48. Терский В. Н., Кель О. С. Кое-что из опыта применения методики А.С. Макаренко // Игра. Творчество. Жизнь : организация досуга школьников / В. Н. Терский, О. С. Кель. – М. : Просвещение, 1966. – С. 134 – 174.

49. Удивительный человечище : воспоминания об А. С. Макаренко / литер. запись А. Каштаньера. – Харьков : Облиздат, 1959. – 158 с.

50. Улюкаєва І. Г. Антон Семенович Макаренко / І. Г. Улюкаєва // Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. пос. / І. Г. Улюкаєва. – 3-є вид., доп. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – С. 127-140.

51. Улюкаєва І. Г. Педагогічна діяльність та ідеї А. С. Макаренка / І. Г. Улюкаєва // Історія дошкільної педагогіки : навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва. – Х. – Вид-во «Діса плюс», 2015. – С. 257-270.

52. Хиллиг Гетц. Макаренко в год «Большого террора» : расширенный вариант выступления на 7-ом международном макаренковедческом симпозиуме «А. С. Макаренко в постсоветское время» в Оберрайфенберге / Таунас (ФРГ), 30.04 – 03.05.1998г. / Гетц Хиллиг. – Марбург, 1998. – 100 с. – (Opuscula Makarenkiana Nr 21).

53. Чередниченко В. И. Сверяясь с Макаренко // Трудные дети и трудные взрослые : кн. для учителя / В. И. Чередниченко. – М. : Просвещение, 1991. – С. 75 -132.

54. Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы / составление, предисловие, послесловие, комментарии, вступ. к частям книги О. В. Сухомлинской. – К. : Акта, 2008. – 432 с.

55. Ярмаченко М. Д. Сучасність педагогічної спадщини А. С. Макаренка: до 100-річчя з дня народження / М. Д. Ярмаченко. – К. : Знання, 1988. – 48 с. – (Сер. 7 «Педагогічна»; №3).

56. Ярмаченко Н. Д. Педагогическая деятельность и творческое наследие А. С. Макаренко : книга для учителя / Н. Д. Ярмаченко. – К. : Рад. школа, 1989. – 189 с.