Методичне забезпечення навчального процесу в середній школі

29.05.2014


12Список літератури:

1. Активные формы преподавания литературы: лекции и семинары на уроках в старших классах/ Р.И.Альбеткова, С.Г.Герке и др. — / сост. Р.И. Альбеткова, — М.: Просвещение,1991 -175 с.

2. Андрусишин Б.І., Гуз А.М. Методика викладання шкільного курсу, Основи правознавства : підручник/Б.І.Андрусишин, А. М. Гуз, — К.: Знання, 2008. – 301 с.

3. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии: учебно — метод. пособие для преподавателей и аспирантов вузов. — / Б.Ц. Бадмаев. – М.: Гуманит. изд. цент ВЛАДОС, 1999 – 304 с.

4. Балягіна І.А. Методика викладання економіки: навч. — метод. посіб. / І.А. Балягіна, М.А. Богорад, Г.О.Ковальчук.- К.: КНЕУ, 2005 . – 341 с.

5. Барбашова І. А. Дидактика : навч. посіб./ І.А. Барбашова . – 2-е вид., випр. і доп. – Донецьк : ЛАНДОН — ХХІ, 2011. – 228 с.

6. Барбашова І.А. Загальні основи педагогіки : навч.посіб. / І.А. Барбашова. – 2-е вид. випр. і доп.- Донецьк: ЛАНДОН- ХХІ, 2011. -126 с.

7. Богданов І.Т. Вибрані питання методики навчання загальної фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі у вищій педагогічній школі / І.Богданов. – К. : Четверта хвиля, 2005. – 230 с.

8. Богданов І.Т. Методична система формування фізико-технічних знань у процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики: монографія / І.Т. Богданов. – Донецьк: Юго – Восток, 2009. – 272 с.

9. Болонський процес в Україні . Ч 1.// Проблеми освіти : наук. метод. зб. / НМЦ ВО МОН України. – К., 2005. – Вип. 45. – 192 с.

10. Болонський процес в Україні. Ч.2 // Проблеми освіти : наук. – метод. зб. – Вип.. 46. – 200 с.

11. Болонский процесс  и единое пространство профессионально — педагогического образования : материалы международной научно-практической конференции( 30 ноября 2009). – Невинномыск, 2009. – 406 с.

12. Вишневський О. І.  Методика навчання іноземних мов : навч. Посіб/  О. І Вишневський. –  [2 – ге вид. перероб і  доп.] – К.: Знання, 2011. – 206с.

13. Войнола Р. Х. Методика викладання дисциплін соціально – педагогічного циклу: навч. посіб. /       Р.Х.Войнола. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 140с.

14. Глоссарий  современного  образования / под. общ. ред   В.И. Астаховой, А.Л. Сидоренка. —  Х.: ОКО, 1998. – 272с.

15. Гуз. А. М. Методика  викладання правознавства в школі: навчально – методичний посібник. / А.М.Гуз. – К.: КНТ, 2006. – 180 с.

16. Дидактика математики: проблеми і дослідження. Міжнародний збірник наукових робіт. Вип. 30 – Донецьк: Дон НУ, 2008. – 248с.

17. Дороз В. Ф. Крос – культурне навчання учнів – білінгвів української мови: монографія. / В.Ф.Дороз. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 456с.

18. Дороз В. Ф. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у школах з російською мовою навчання: монографія. — / В. Ф. Дороз. —  Киів – Ніжин: Аспект – поліграф, 2006. – 184с.

19. Дороз В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур: навч. посіб. / В.Ф.Дороз.-  К. : Центр учбової літератури, 2010 – 292с.

20. Дороз В. Ф. Методика викладання української мови у вищій школі: навч. посіб. / В.Ф.Дороз. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176с.

21. Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах: навч. посіб. — / В.Ф.Дороз – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 386с.

22. Калініна Л. В. Тиждень англійської мови в школі / Л. К. Калініна, Л.І.  Березенська, І.В.Самойлюкевич. – Х.: Основа, 2005. -128с.

23. Зайченко  І. В. Педагогіка: навч. посіб. / І. В. Зайченко. — Чернігів, 2003. – 528с.

24. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку сучасної початкової освіти: монографія / Л. В. Коваль . – Донецк:  ЛАНДОН – ХХІ, 2012. – 343с.

25. Когут о. І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / О. І. Когут . —  Тернопіль: Астон, 2005. – 204с.

26. Козяр М. М. Педагогіка вищої школи:  навч . посіб./ М. М. Козяр, М.С. Коваль. – Знання, 2013. – 327с.

27. Коротєєва  — Камінська В. О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних хакладах (історичний аспект): навчальний посібник . – В. О Коротеева – Камінська. – К.6 Професіонал, 2006. -304с.

28. Крамаренко А. М. Методика викладання освітньої галузі « Людина і світ» :  навч. посібн.  / А.Крамаренко[2-ге вид. перероб і доп.  ] – Донецьк: Ноулідж, 2010

29. Крамаренко А. М. Методика трудового навчання та художньої праці : навч. посіб. / А.Крамаренко, К.Донських. – [2- ге вид. перероб. І доп.] – Донецьк: Ноулідж, 2010. – 285с.

30. Кузьминський А. І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики: монографія/ А.ІКузьминський, Н.А. Тарасенкова, А. І. Акуленко. – Черкаси, 2009. – 320с.

31. Кучерявий О. Г. Професійне самовиховання у вищий школі / О.Г. Кучерявий. —  К. : Освіта України, 2010. – 200с.

32. Лазарєв М. І. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх інженерів – педагогів комп’ютерних технологій статистичного опрацьовування експериментальних даних:  монографія / М. Лазарєв, В. Хоменко, Л. Павленко. —  Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2013 -222с.

33. Лебідь О. В. Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу/ Ольга Лебідь. – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2011. – 263с.

34. Литвин О. П. Загальна педагогіка: навчально – методичне забезпечення дисципо\лін за кредитно – модульною системою / О. П. Литвин. —  Бердянськ:  Вид – во Ткачук О. В. , 2009. – 170с.

35. Лінник О. О. Методика викладання освітньої галузі « Людина і світ»:  навч. посіб / О. О. Лінник. – К. : Слово, 2010. – 248с.

36. Максимюк С. П. Педагогіка: навч. посіб. / С. П. Максимюк. —  К. : Кондор, 2009. – 670с.

37. Методика вивчення курсу « Природознавство» («Довкілля») у 5 – 6 класах : навч. метод. посіб. / В.Р.Ільченко, Л.М. Рибалко. – К.: Пед. Думка, 2008. – 168с.

38. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник/ Кол авторів під керівн. С.ЮНіколаєвої. —  [2 – ге вид випр. І перероб. ] – К. : Ленвіт. – 2002. – 328с.

39. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах// М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горошкіна, З.П.Бакум, М.М. Барахтян, І.В. Гайдаєнко, А.Г. Галетова, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

40. Методика обучения иностранным  языкам  в средней школе /  под ред. М. К. Колкова. – СПб: КАРО , 2006 .- 224 с.

41. Методические материалы по экономическим дисциплинам : для преподавателей  средних школ и вузов: программы , тесты, задачи, решения/ под  общ. Ред. Л.С, Гребнева. – М.: ГУ – ВШЭ, 2000. – 376 с.

42. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури  в середніх навчальних закладах: підручник / Л.Ф.Мірошниченко . – К. : Вища школа, 3007. – 415 с., іл.

43. Модераційні процеси в освіті та суспільстві : психотехнології супроводу: [монографія] / за ред. П.Д.Фролова. – Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2013. – 312 с.

44. Нестандартні уроки з англійської мови/ упоряди. О.С. Любченко. – Х.: Основа, 2005. – 208 с.

45. Пилипчук В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в предметних методиках навчання: монографія/ Пилипчук В.В. – К.: Пед. Думка, 2007. – 176 с.

46. Позакласні заходи з англійської мови:Вип. ІІІ / уклад. Любченко О.С.- Х. : Основа, 2005. – 144 с.

47. Підготовка вчителя математики до роботи в умовах використання комп’ютерно – орієнтованих систем навчання: колективна монографія / за ред. О.М. Литвина. – Донецьк: Юго-Восток, 2006. — 436 с.

48. Пєхота О.М. Індивідуальність учителя: теорія і практика: навч. посібн./ О.М. Пєхота. – Миколаїв: «Іліон», 2011. – 272 с. –(Сер. « Педагогічна освіта – ХХІ»)

49. Порев С.М. Університет і наука. Епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань: [монографія] / С.М.Порев. –К., 2013. – 383 с.

50. Практический курс методики преподавания иностранных языков: английский,  немецкий, французский: учеб.пособие /П.К. Бабинская, Т.П. Леонтьева, И.М. Андреасян, А.Ф. Будько, И.В. Чепик. – Минск: Тера Системс, 2003. -288с.

51. Прищепа К.С. Навчания грамоти: (методичний посібник до букваря авторів К.С. Прищепи, В.І.Колесниченко). — / К.С.Прищепа. –  К. : ФОРУМ, 2002. – 143 с.

52. Профільне навчання з англійської мови / уклад. О.С. Любченко – Х.: Вид. група «Основа», 2005. — 208с.

53. Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания: сб. научных работ / Под общ. ред. Л.А.Кудрявцевой. – К.: 2009. – 442 с.

54. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підручник / О.Я. Савченко. – К.: Генеза, 2002. — 368 с.

55. Сафонова О.М. Методичні рекомендації до букваря  «Дубочок»  і робочого зошита з письма: Посібник для вчителя / О.М. Сафрона . – К.: Гомін, 1997. – 112 с.

56. Слєпкань З.І. Методика навчання математики; підручник / З.І.Слєпкань .- К – 2-е вид., доп. І перероб. – К.: Вища школа, 2006. – 582 с.

57. Соболь В.О. З глибини віків. Вивчення давньої української літератури в школі: Посібник для вчителя / В.О. Соболь . – К.: Зодіак ЭКО, 1995.- 162 с.

58. Сосницька Н.Л. Фізика як навчальний предмет у середній загальноосвітній школі України: історико – методологічні і дидактичні аспекти: монографія / Н.С. Сосницька. – Запоріжжя, 2005. – 400 с.

59. Степанишин Б. Давня українська література в школі  / Б.Степанишин. – К.: Либідь, 2000. – 504 с.

60. Стрельніков  В.Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник / В.Ю.Стрельніков, І.Г.Брітченко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 309 с.

61. Темербекова А.А. Методика пре подавання математики: учеб. Пособ. / А.А. Темербекова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 176 с.

62. Туманцова О.А. Физика. 10 класс. Уровень стандарта: розроботки уроков / О.А. Туманцова. – Х.: Ранок, 2010. – 320 с. – (Мастер – класс).

63. Українська мова та методика її вивчення у вищій школі: навчально – методичний комплекс для магістрів // Р.О.Христіанінова, О.А. Крижко, Н. В. Павлик, О.І. Попова, В.О. Юносова, В.Ф.Дороз, — Донецьк: Юго – Восток,2007. – 292 с.

64. Управління навчальним закладом: підручник для студентів ВНЗ / С.Г. Немченко, О.Б. Голік, О.А.Кривильова, О.В.Лебідь. – Донецьк: ЛОНДОН – ХХІ, 2012. – 516 с.

65. Формування критичного мислення  учнів на уроках мови: колективна монографія // Колектив авторів за заг. Ред.. В.Ф. Дороз: В.Ф. Дороз, Л.Я. Романова, О.Б. Ярова, В.А. Нищета, Г.А.Удовиченко. – К.: Освіта України, 2008. – 336 с.

66. Хоменко В.Г. Теоритичні  та методичні засади навчання програмних засобів  захисту інформації на основі подвійного дидактичного узагальнення: монографія / В.Г. Хоменко, Г. Чуприна, М.Лазарєв. – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2011. – 173 с.

67. Чемоніна Л.В. Наступність і перспективність вивчення словотвору української мови в початковій і основній школі: монографія / Лада Чемоніна. – Бердянськ. БДПУ, 2012 – 156 с.

68. Штейнбук Ф.М. Методика викладання зарубіжної літератури у школі: Навчальний посібник / Ф.М.Штейнбук. _ К.: Кондор, 2007. – 316 с.