Молодий психолог: формування професійного гарту

02.09.2021


Список літератури:

 1. Бачинин В. А. Психология : энциклопедический словарь / В. А. Бачинин. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2005. – 271 с.
 2. Бенеш Г. Психологія : довідник / Г. Бенеш. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 510 с.
 3. Власова О. І. Педагогічна психологія / О. І. Власова. – Київ : Либідь, 2005. – 398 с.
 4. Волянська О. В. Соціальна психологія / О. В. Волянська, А. М. Ніколаєвська. – Київ : Знання, 2008. – 275 с.
 5. Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки : монографія / за ред. Г. О. Балла. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 98 с.
 6. Данилюк І. В. Історія психології в Україні : західні регіони (остання чверть ХІХ – перша пол. ХХ ст.) / І. В. Данилюк. – Київ : Либідь, 2003. – 152 с.
 7. Донченко О. А. Архетиповий менеджмент : монографія / О. А. Донченко. – Київ : Імекс-ЛТД, 2012. – 264 с.
 8. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління / Т. В. Дуткевич. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с.
 9. Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства : колективна монографія / за ред. Ю. М. Швалба. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 208 с.
 10. Жовтянська В. В. Трансформації смислу в соціокультурному просторі / В. В. Жовтянська. – Київ : Імекс-Лтд, 2012. – 256 с.
 11. Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – Москва : Логос, 2002. – 384 с.
 12. Історико-психологічна реконструкція психологічної думки в етнокультурному просторі України : монографія. – Київ : Імекс-ЛТД, 2012. – 258 с.
 13. Карапетрова О. В. Методологічні та теоретичні проблеми психології / О. В. Карапетрова. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 174 с.
 14. Карапетрова О. В. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку в позашкільній діяльності / О. В. Карапетрова. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 168 с.
 15. Карапетрова О. В. Соціальна психологія / О. В. Карапетрова. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – 199 с.
 16. Кашкарьова Л. Р. Порівняльна психологія / Л. Р. Кашкарьова. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 175 с.
 17. Кашкарьова Л. Р. Профорієнтація та профвідбір / Л. Р. Кашкарьова. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 197 с.
 18. Кологривова Е. І. Основи психотерапії / Е. І. Кологривова. – Київ : НАУ, 2016. – 205 с.
 19. Колпакчи О. Арт-терапія : курс лекцій / О. Колпакчи. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 322 с.
 20. Куєвда В. Психологічні ретроспекції української етнокультурної моделі : монографія / В. Куєвда, Т. Ковтунович. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 с.
 21. Культуротвірна функція психологічної науки : монографія / за ред. Г. О. Балла. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 263 с.
 22. Максименко С. Д. Загальна психологія / С. Д. Максименко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
 23. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості : монографія / за ред. Р. О. Семенової. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 228 с.
 24. Пов’якель Н. Психопрофілактика конфліктів / Н. Пов’якель. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 122 с.
 25. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – Київ : Каравела, 2017. – 360 с.
 26. Психологія групової ідентичності : закономірності становлення : монографія / за ред. П. П. Горностая. – Київ : Міленіум, 2014. – 252 с.
 27. Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти : монографія / за ред. О. М. Ігнатович. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 248 с.
 28. Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності : монографія / за ред. О. М. Кокуна. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 296 с.
 29. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу «людина-людина» : монографія / за заг. ред. О. М. Кокуна. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 266 с.
 30. Руденко В. М. Математичні методи в психології / В. М. Руденко, Н. М. Руденко. – Київ : Академвидав, 2009. – 384 с.
 31. Русинка І. Психологія : навч. посіб. / І. Русинка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 407 с.
 32. Соціально-психологічні проблеми становлення суб’єкта економічної соціалізації : монографія / за ред. В. В. Москаленко. – Київ : Імекс-Лтд, 2012. – 205 с.
 33. Співак Л. М. Діагностика і корекція «Я – концепції» молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень / Л. М. Співак. – Київ : Каравела, 2011. – 224 с.
 34. Становлення психологічної думки в Україні : провідні ідеї та історія розвитку : колективна монографія / за ред. В. В. Турбан. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 306 с.
 35. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология / Т. Г. Стефаненко. – Москва : Аспект Пресс, 2006. – 368 с.
 36. Титаренко Т. М. Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності : монографія / Т. М. Титаренко, О. М. Кочубейник, К. О. Черемних. – Київ : Міленіум, 2014. – 206 с.
 37. Формування навичок ефективної політичної участі молоді : технології психологічного супроводу : монографія / за ред. Л. О. Кияшко. – Київ : Міленіум, 2014. – 314 с.
 38. Чепа М.-Л. А. Етнопсихологічний дискурс глобалізації : монографія / М-Л. А. Чепа. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 с.
 39. Чепа М-Л. А. Етнопсихологічний вимір цивілізаційного поступу : монографія / М.-Л. А. Чепа. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 104 с.
 40. Черезова І. Психологічна експертиза / І. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 259 с.
 41. Черезова І. Психологія / І. Черезова. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 278 с.