Ми є, були і будем ми! Вітчизна наша з нами

23.08.2017

«Ми є, були і будем ми!  Вітчизна наша з нами»  

І. Багряний


Список літератури:

1. «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ – ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – К. : ТОВ «Друкарня Бізнесполіграф», 2016. – 248 с.

2. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 608 с.

3. Дашкевич Я. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Львів : Літературна агенція «Піраміда», 2007. – 808 с.

4. Журавський В.С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник для студ. ВНЗ / В.С. Журавський, В.О. Серьогін,О.Н. Ярмиш. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

5. Історія держави і права України : підручник: у 2 т. / за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. — Т. 2 / кол. авторів : В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький та ін. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 580 с.

6. Історія держави і права України : підручник: у 2 т. / за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. – Т.1 / кол. авторів : В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький та ін. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000.- 648 с.

7. Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні : на тлі світового досвіду / П. Кислий, В. Чарльз. – К. : Абрис, 2000. – 414 с.

8. Клейноди України: з істор. держ. і нац. символіки : компл. з 33-х кольор. худ. сувенір. листівок / відп. ред. Ю.Д. Прилюк. — К. : Абрис, 1991. — 33 с.

9. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 504 с.

10. Конституційне право України : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. В.П. Колісника та Ю.Г. Барабаша. – Х. : Право, 2010. – 416 с.

11. Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посібник / В.В. Кравченко. – 6–те. вид., виправл. та доповн. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.

12. Кульчицький С.В. Володимир Винниченко / С.В. Кульчицький,В.Ф. Солдатенко. – К. : Вид. дім. «Альтернативи», 2005. – 376 с.

13. Мицик Ю.А. Історія України : навч. посіб. / Ю.А.Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – 3–тє вид., допов. і переробл. – К. : Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 2010. – 595 с.

14. Олексіюк Тиміш. Соборна Україна : наукові розвідки і спомини / Тиміш Олексіюк ; упоряд. та вступ. ст. В. Сергійчука. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2004. – 640 с.

15. Основи держави і права України : підручник / за ред. В.Л. Ортинського, В.К. Грищука, М.А. Мацька. – К. : Знання, 2008. – 583 с.

16. Політична історія України ХХ ст. : у 6 т. Т.1: На зламі століть (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) / Ю.А. Левенець (кер.), Л.П. Нагорна, М.С. Кармазіна. – К. : Генеза, 2002. – 424 с.

17. Політична історія України ХХ ст. : у 6 т. Т.6 : Від тоталітаризму до демократії (1945 – 2002) / О.М. Майборода, Ю.І.Шаповал, О.В. Гарань т ін. – К. : Генеза, 2003. – 696 с.

18. Сергійчук В.І. Симон Петлюра / В.І. Сергійчук. – К. : Україна, 2004.– 448 с.

19. Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Л. Івшиної. – 2-ге вид., стереотипне. – К. : ПрАТ «Українська прес-група», 2011. – 800 с.

20. Совгиря О.В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посібник / О.В.Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2–ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

21. Тимченко Р.В. Злука УНР і ЗУНР в історичній ретроспективі / Р.В. Тимченко // Українська революція 1917 –1921рр. : подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань (м. Ніжин, 24 січня 2008р.) / відп. ред.
В.Ф. Верстюк. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2008. – С. 158 – 168.

22. Трофанчук Г.І. Історія держави та права України : навчальний посібник / Г.І. Трофанчук. – 2–ге вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 568 с.

23. Україна Incognita. Дві Русі / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Факт, 2003. – 496 с.

24. Хорунжий Ю. Мужі чину : історичні парсуни / Ю. Хорунжий. – К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2005. – 424 с.

25. Шаповал Ю. Михайло Грушевський / Ю.Шаповал, І. Верба. – К. : Вид. дім «Альтернативи», 2005. – 352 с.