Михайло Остроградський – геній, визнаний за життя (1801–1862)

23.09.2021


Список літератури:

 1. Бородин А. И. Остроградский Михаил Васильевич // Биографический словарь деятелей в области математики / А.И. Бородин, А. С. Бугай. – Київ : Радянська школа, 1979. – С. 378–
 2. Григорьян А. Т. Михаил Васильевич Остроградский – выдающийся русский ученый : пособие для учителей / А. Т. Григорьян. – Москва : Мин-во просвещения РСФСР, 1953. – 39 с.
 3. Листи до Т. Г. Шевченка. 1840–1861 / відп. ред. Є. П. Кирилюк ; упоряд., передм. та прим. Л. Ф. Кодацької. – Київ : АН УРСР, 1962. – С. 156.
 4. Марахов Г. І. Т. Г. Шевченко в колі сучасників : словник персоналій / Г. І. Марахов. – Київ : Дніпро, 1976. – С. 90–91.
 5. Математика // Енциклопедія Сучасної України. Том 19. Малиш – Медицина / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – С. 466.
 6. Михайло Васильович Остроградський : до 200-річчя з дня народження / ред. : А. М. Самойленко, Г. М. Сита. – Київ : Інститут математики, 2001. – 128 с.
 7. Остроградский М. В. Избранные труды / М. В. Остроградский ; ред. В. И. Смирнов. – Москва : АН СССР, 1958. – 583 с.
 8. Остроградський Михайло Васильович // Довідник з історії України (А – Я) : посіб. для серед. загальноосв. навч. закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – Київ : Генеза, 2001. – С. 542.
 9. Отрадных Ф. П. Михаил Васильевич Остроградский / Ф. П. Отрадных. – Ленинград : ЛГУ, 1953. – 102 с.
 10. Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю. В. Павленко, С. П. Руда, С. А. Хорошева, Ю. О. Храмова. – Київ : Академперіодика, 2001. – С. 269–271.
 11. Рыбников К. А. История математики / К. А. Рыбников. – Москва : МГУ, 1974. – С. 411–
 12. Современная украинская энциклопедия. Т. 10. Не – Пе. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2005. – С. 269.
 13. Шаров І. Ф. Вчені України: 100 видатних імен / І. Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 274–278.
 14. Шевченківський словник. Т. 2. Мол – Я / ред.кол. : І. Я. Айзеншток, В. А. Афанасьєв та ін.– Київ : УРЕ, 1978. – С. 73.
 15. Шевченко Т. Дневник / Т. Шевченко ; прим. и подготовка текстов С. Шаховского. – Москва : Гослитиздат, 1954. – С. 272.
 16. Шевченко Т. Художник // Повести / Т. Шевченко ; вступ. ст. Ю. А. Ивакина. – Київ : Дніпро, 1983. – С. 408.
 17. Encyclopedia of Ukraine. Vol. 3. L–Pf / edited by Danilo Husar Struk. – Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press Incorporated, 1993. – P. 733.