На допомогу першокурснику : різноманіття навчальних джерел

31.08.2021


Список літератури:

 1. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2002. – 407 с.
 2. Бойко О. Д. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Академвидав, 2006. – 688 с. – (Серія «Альма-матер»).
 3. Бондар В. Дидактика : підручник / В. Бондар. – Київ : Либідь, 2005. – 264 с.
 4. Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І. Власова. – Київ : Либідь, 2005. – 400 с.
 5. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Академвидав, 2009. – 616 с. – (Серія «Альма-матер»).
 6. Дичківська І. М. Педагогіка М. Монтессорі : виклики сучасності : монографія / І. М. Дичківська. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 384 с.
 7. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 424 с.
 8. Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – Київ : Либідь, 2005. – 464 с.
 9. Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 319 с.
 10. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / за ред. В. Г. Кременя. – Київ : Знання, 2005. – 767 с.
 11. Карпенко О. Г. Теорія та практика соціальної роботи : навч. посіб. / О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова. – Київ : Слово, 2015. – 408 с.
 12. Карпухіна Ю. В. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / Ю. В. Карпухіна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 308 с.
 13. Колишкін О. В. Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. / О. В. Колишкін. – Суми : Університетська книга, 2016. – 392 с.
 14. Коляденко Г. І. Анатомія людини : підручник / Г. І. Коляденко. – 5-те вид. – Київ : Либідь, 2009. – 384 с.
 15. Линдіна Є. Технології логопедичного обстеження : навч.-метод. посіб. / Є. Линдіна, О. Ревуцька. – Київ : Освіта України, 2021. – 218 с.
 16. Макаренко А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. – Харьков : Прапор, 1979. – 628 с.
 17. Медична і соціальна реабілітація : підручник / В. Б. Самойленко, Н. П. Яковенко, І. О. Петряшев та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2018. – 464 с.
 18. Основи практичної психології : підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – Київ : Либідь, 2003. – 536 с.
 19. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : підручник / за заг. ред. Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – 372 с.
 20. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / С. С. Пальчевський. – Київ : Кондор, 2005. – 560 с.
 21. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2008. – 456 с. – («Серія «Альма-матер»).
 22. Причепій Є. М. Філософія : посібник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – Київ : Академвидав, 2003. – 576 с. – (Серія «Альма-матер»).
 23. Ревуцька О. В. Вибрані питання з логопедії : навч. посіб. / О. В. Ревуцька. – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2014. – 288 с.
 24. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – Киев : Радянська школа, 1988. – 272 с.
 25. Теорія і методика фізичного виховання :підручник : у 2 т. / за ред.Т. Ю. Круцевич. – Київ : Олімпійська література, 2018. – Т. 1 : Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. – 392 с.
 26. Українська спеціальна педагогіка в персоналіях : навч. посіб. / за заг. ред. В. І. Бондаря, В. М. Синьова. – Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2021. – 428 с.
 27. Улюкаєва І. Г. Історія дошкільної педагогіки : підручник / І. Г. Улюкаєва.– Київ : Слово, 2016. – 424 с.
 28. Швед М. Основи інклюзивної освіти : підручник / Марія Швед. – Львів : Український католицький університет, 2015. – 360 с.
 29. Широкова Г. А. Справочник дошкольного психолога / Г. А. Широкова. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 382 с.
 30. Яковенко Н. П. Фізіотерапія : підручник / Н. П. Яковенко, В. Б. Самойленко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2018. – 256 с.
 31. Яришева Н. Ф. Основи природознавства : природа України : навч. посіб. / Н. Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 1995. – 335 с.