Основний закон: світовий досвід

25.06.2020


Список літератури:

 1. Алікова О. Конституційно-правові аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Україні та зарубіжних країнах / А. Алікова // Юридичний вісник. – 2010. – № 1. – С. 41–47.
 2. Бодрова І. Європейський досвід удосконалення адміністративно-територіального устрою / І. Бодрова // Право України. – 2013. – № 6. – С. 251–261.
 3. Буроменський М. До питання про методологію дослідження проблем конституційного розвитку постсоціалістичних країн Східної Європи (на прикладі пострадянської доктрини) / М. Буроменський, К. Закоморна // Вісник Академії правових наук України. – 2013. – № 1. – С. 100–113.
 4. Гамільтон А. Федераліст : коментар до Конституції Сполучених Штатів / А.Гамільтон, Д. Медісон, Д. Джей ; пер. з англ. Н. Комарова. – Київ : Сфера, 2002. – 490 с.
 5. Государственное право Германии : сокращенный перевод нем. семитомного изд. : в 2 т. Т. 2 / Ин-т государства и права РАН ; редкол. : Б. Н. Топорин (отв. ред.), Б. М. Лазарев, Ю. П. Урьяс. – Москва, 1994. – 320 с.
 6. Залєсни Я. Конституційна скарга в Польщі: модель, доктринальне тлумачення та проблеми застосування / Яцек Залєсни // Право України. – 2018. – № – С 25–38.
 7. Иностранное конституционное право : учеб. пособие / под ред. В. В. Маклакова. – Москва : Юристъ, 1996. – 512 с.
 8. Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки : посібник для всіх / Девід П. Каррі ; пер.з англ. О. М. Мокровольського. – Київ : Веселка, 1993. – 192 с.
 9. Китайская Народная Республика. Конституция и законодательные акты : пер. с китайского / под ред. Л. М. Гудошникова. – Москва : Прогресс, 1984. – 470 с.
 10. Ковальчук В. Всенародний референдум як одна з форм легітимації державної влади : зарубіжний та внутрішньодержавний досвід / В. Ковальчук // Право України. – 2009. – № 12. – С 151–161.
 11. Колісник В. Ідея федералізації у контексті національно-етнічного чинника : історичний досвід та сучасні виклики / В. Колісник // Право України. – 2014. – №9. – С 53–63.
 12. Конституции государств Африки. Кн. 1 / под. ред. : И. Д. Левина, З. И. Луковниковой, Ю. А.  Юдина. – Москва : Изд-во иностр. лит-ры, 1963. – 750 с.
 13. Конституционное право зарубежных стран : учебник для вузов / под общ. ред. М.В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. – Москва : НОРМА–ИНФРА•М, 1999. – 832 с.
 14. Конституції нових держав Європи та Азії / упоряд. С. Головатий. – Київ : Українська Правнича фундація, 1996. – 544 с.
 15. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. / А. Є. Шевченко, В. К. Антошкіна, О. А. Кирпичов, Ю. М. Фролов. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 342 с.
 16. Конституція України – гарант захисту прав людини / за заг. ред. М. Ф. Степка. – Київ : Знання, 2006. – 55 с.
 17. Лавринович О. Шляхи удосконалення законодавчої ініціативи : досвід держав-учасниць ЄС та українські перспективи / О. Лавринович // Право України. – 2011. – № 3. – С 167–174.
 18. Малишко М. І. Конституції зарубіжних країн та України : навч.-метод. довідник / М. І. Малишко. – Київ : МАУП, 1999. – 72 с.
 19. Мартинюк Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади : державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України / Р. Мартинюк // Право України. – 2011. – № 1. – С 200–208.
 20. Мельник В. Багатонаціональна республіка Болівія: підсумки президенства Ево Моралеса та політичний зміст земельних правовідносин / В. Мельник // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 2. – С. 248–254.
 21. Мельниченко Б. Посткомуністична конституція Чеської республіки як передумова євроінтеграції / Б. Мельниченко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 3–6.
 22. Мельниченко Н. Конституційно-правові засади регулювання культурної політики країн Європейського Союзу (на прикладі Фінляндії та Швеції) / Н. Мельниченко // Юридичний вісник. – 2010. – № 4. – С. 86–90.
 23. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник / А. А. Мишин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Белые альвы, 1996. – 400 с.
 24. Муртіщева А. Загальна характеристика конституційних основ відповідальності уряду в країнах – членах ЄС / А. Муртіщева // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 2. – С. 138–146.
 25. Новітній конституційний процес в Україні: стан і перспективи : тема номера // Право України. – 2014. – № 7. – 185 с.
 26. Новітній конституційний процес в Україні: питання форми державного правління : тема номера // Право України. – 2014. – № 8. – 138 с.
 27. Основи вчення про конституцію // Кравченко В. В. Конституційне право України / В. В. Кравченко. – Київ : Атіка, 2009. – С. 43–72.
 28. Полетило К. Інформаційні права та свободи людини й їх судовий захист у конституційних нормах Бельгії / Катерина Полетило // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 5. – С. 8–11.
 29. Полетило К. Інформаційні права та свободи людини й їх судовий захист у конституційних нормах Нідерландів / Катерина Полетило // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 10. – С. 97–100.
 30. Решетников Ф. М. Правовые системы мира : справочник / Ф. М. Решетников. – Москва : Юрид. литература, 1993. – 256 с.
 31. Розробка і реформа конституції: вибір процесу / Мішель Брандт, Джилл Коттрелл, Яш Гай, Ентоні Реган. – Київ : Interpeace, 2011. – 334 с.
 32. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія. Дослідження структур, мотивів і результатів / Джованні Сарторі ; пер. з 2-го англ. вид. О. І. Мороз. – Київ : АртЕк, 2001. – 212 с.
 33. Сатпаєв М. Ісландія: приклад народної Конституції / Микола Сатпаєв // Історія та правознавство. – 2018. – № 33. – С. 7.
 34. Сенктон Е. Системи міського управління / Ендрю Сенктон ; гол. ред. і автор передм. Дж. Перлін ; пер. з англ. С. Куц. – Харків : Центр освітніх ініціатив, 2001. – 95 c. – (Демократична освіта).
 35. Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты : пер. с англ. / под ред. и со вступ. ст. О. А. Жидкова ; сост. В. И. Лафитский. – Москва : Прогресс-Универс, 1993. – 768 с.
 36. Устименко В. Конституційне забезпечення державного регулювання економіки в Китайській Народній Республіці / В. Устименко, О. Кучер // Право України. – 2011. – № 2. – С. 262–26
 37. Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты : пер. с нем. / под ред. и со вступ. ст. Ю. П. Урьяса. – Москва : Прогресс, 1991. – 472 с.
 38. Шаповал В. М. Державний лад країн світу : довідник / В. М. Шаповал. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1999. – 320 с.
 39. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн : підручник / В. М. Шаповал. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 496 с.
 40. Шаповал В. М. Феномен конституції як основного закону / В. М. Шаповал // Право України. – 2014. – № 7. – С. 64–84.
 41. Ярмиш О. Зовнішні чинники в конституційному будівництві / О. Ярмиш, В. Кириченко // Вісник Академії правових наук України. – 2014. – № 3. – С. 95–104.