Особистість – це ієрархія цінностей

07.02.2019


Список використаної літератури:

 1. Алфёров А. Д. Развитие мотивационно-потребностной сферы / А. Д. Алфёров // Психология развития школьников : учебное пособие по психологии / А. Д. Алфёров. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – С. 222 – 230.
 2. Бодалев А. А. Психодиагностика мотивации / А. А. Бодалев // Общая психодиагностика / А. А. Бодалев, В. В. Столин. – СПб. : Речь, 2006. – С. 219 – 253.
 3. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека / В. К. Вилюнас. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 288 с.
 4. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология : учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. – М. : Педагогическое общество России, 2003. – С. 91 – 104 ; 186 – 191 ; 295 – 303.
 5. Дусавицкий А. К. Мотивационно-потребностная основа учебной деятельности младших школьников / А. К. Дусавицкий // Развитие личности в учебной деятельности / А. К. Дусавицкий. – М. : Дом педагогики, 1996. – С. 48 – 76.
 6. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – С. 266 – 270 ; 335 – 337.
 7. Загальна психология : підручник / О. В Скрипченко, Л. В. Волинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Либідь, 2005. – С. 275 – 279, 304 – 307.
 8. Коломинский Я. Л. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста : книга для учителя / Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько. – М. : Просвещение, 1988. – С. 70 – 74.
 9. Кулагина И. Ю. Возрастная психология : полный жизненный цикл развития человека : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М. : ТЦ Сфера, 2010. – С. 220 – 224, 263 – 268.
 10. Кулагина И. Ю. Мотивация / И. Ю. Кулагина // Возрастная психология / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М. : ТЦ Сфера, 2010. – С. 70 – 100.
 11. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – С. 54 – 55 ; С. 58 – 62.
 12. Мотивация и психическая регуляция поведения // Психология : учебник для гуманитарных вузов / под ред. В. Н. Дружинина. – СПб. : Питер, – С. 138 – 154.
 13. Павелків Р. В. Розвиток мотиваційної сфери і формування самосвідомості дитини у дошкільному віці / Р. В. Павелків // Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. В. Цигипало. – К. : Академвидав, 2008. – С. 343 – 371.
 14. Психологічні засади проектування навчальної діяльності : традиції та сучасність // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН ХХІ, 2013. – С. 5 – 38.
 15. Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкої школи : посібник / Н. В. Лук’янчук, Н. А Климова, О. А. Ковальова, Ю. Ю. Савченко та ін. ; за заг. ред. Н. В. Лук’янчук, Н. А. Климової. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – С. 41 ; 87 – 91.
 16. Рыбалко Е. Ф. Возрастная и дифференциальная психология / Е. Ф. Рыбалко. – СПб. : Питер, 2001. – С. 167 – 173.
 17. Усе про мотивацію / уклад. А. Г. Дербеньова. – Х. : Основа, 2012. – 207 с.
 18. Фурман А. А. Потребно-мотиваційні засновки оприявлення цінностей особистості фахівця соціогуманітарної сфери / А. А. Фурман // Психологія особистості : ціннісно-орієнтаційний вимір : монографія / А. А. Фурман. – Одеса : ОНПУ ; Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 122 – 135.
 19. Шевандрин Н. И. Диагностика потребностно-мотивационной сферы и саморегуляции / Н. И. Шевандрин // Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Н. И. Шевандрин. – М. : Владос, 1999. – С. 193 – 209.
 20. Шепель В. М. Внутренняя пружина поведения / В. М. Шепель // Социально-психологические проблемы воспитания / В. М. Шепель. – М. : Моск. рабочий, 1987. – С. 81 – 91.