Освітня політика і національна революція (1917-1921)

31.08.2018


Список використаної літератури:

1. Авраменко В. Розвиток української навчальної термінологічної лексики в період УНР / В. Авраменко // Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 63 – 67.

2. Березівська Л. Д. До 100–річчя Української революції (1917 – 1921) : реформування шкільної освіти / Л. Д. Березівська // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні : актуальні проблеми теорії і практики (до 25–річчя НАПН України) : збірник наукових праць / за ред. В. Г. Кременя. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – С. 72 – 77.

3. Березівська Л. Реформа шкільної освіти в добу Центральної Ради як перший національний досвід / Л. Березівська // Шлях освіти. – 2006. – № 2. – С. 40 – 46.

4. Борисова Н. Введення курсів іноземної мови у школах України (1917 – 20 роки ХХ ст.) / Н. Борисова // Рідна школа. – 2000. – № 10. – С. 63 – 65.

5. Верстюк В. Ф. Соціально–політична та урядова діяльність М. П. Василенка / В. Ф. Верстюк // Гетьманат Павла Скоропадського : історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наукова конференція (19 – 20 травня 2008 р.) : збірник / відповід. ред. д–р іст. наук В. Ф. Верстюк. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2008. – С. 143 – 155.

6. Гонюкова Л. Педагог і громадська діячка Софія Русова / Л. Гонюкова, Т. Конончук // Українки в історії / за ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2004. – С. 72 – 78.

7. Дзюба І. М. Академія Наук України Національна / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України : Т. 1 / НАН України Наукове товариство ім. Т. Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України. – К. : Поліграфкнига, 2001. – С. 250 – 286.

8. Дічек Н. Григорій Ващенко як історик педагогіки / Н. Дічек // Шлях освіти. – 2003. – № 4. – С. 47 – 51.

9. Завальнюк О. М. Гетьманат Павла Скоропадського : розбудова національної університетської освіти / О. М. Завальнюк // Гетьманат Павла Скоропадського : історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наукова конференція (19 – 20 травня 2008 р.) : збірник / відповід. ред. д–р іст. наук В. Ф. Верстюк. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2008. – С. 204 – 214.

10. Завгородня Т. Галицький педагог Василь Пачовський – борець за українську державність / Т. Завгородня // Шлях освіти. – 2007. – № 4. – С. 48 – 52.

11. Кашуба – Вольвач О. Д. Українська Академія Мистецтва : Кн. 1. : Історія заснування (березень – грудень 1917).  Хронологія подій. Документи : монографія / О. Д. Кашуба – Вольвач. – К. : Фенікс, 2014. – 223 с.

12. Кратко М. І. Володимир Вернадський / М. І. Кратко. – К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСі», – 2007. – 63 с.

13. Кудлай О. Б. Законотворча діяльність українських Урядів доби гетьмана П. Скоропадського в галузі освіти і культури (за матеріалами газети «Державний Вісник») / О. Б. Кудлай // Гетьманат Павла Скоропадського : історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наукова конференція (19 – 20 травня 2008 р.) : збірник / відповід. ред. д–р іст. наук В. Ф. Верстюк. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2008. – С. 239 – 246.

14. Курило О. Словник хемичної термінології (проєкт) : відтвор. видання 1923 року / О. Курило. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 120 с.

15. Левківський М. В. Школа і педагогіка України (етап УНР) / М. В. Левківський // Історія педагогіки / М. В. Левківський . – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 263 – 270.

16. Любар О. О. Національна школа і педагогіка в Українській Народній Республіці / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович. Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навч. посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К. : Знання, 2006. – С. 298 – 315.

17. Матвєєва Л. В. Василенко Микола Прокопович / Л. В. Матвєєва // Енциклопедія Сучасної України : Т. 4 /НАН України Наукове товариство ім. Т. Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України. – К. : Поліграфкнига, 2005. – С. 109.

18. Медвідь Л. А. Розвиток національної освіти і педагогічної думки в Українській Народній Республіці (1917 – 1920 рр.) / Л. А. Медвідь // Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посібник / Л. А. Медвідь. – К. : Вікар, 2003. – С. 225 – 253.

19. Нариси історії українського шкільництва (1905 – 1933) : навч. посібник / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Заповіт, 1996. – 304 с.

20. Невгодовський А. Українська національна школа: становлення (1917 – 1920 рр.) / А. Невгодовський // Рідна школа. – 2001. – № 11. – С. 65 – 67.

21. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Рятування України / Іван Огієнко ; упоряд. авт. передм. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005 – 464 с.

22. Оліфіренко В. Навчальні книжки з літератури за доби Центральної Ради / В. Оліфіренко // Підручник з української літератури : історія і теорія : монографія / В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 125 – 136.

23. Панов І. Гетьманат П. Скоропадського в створенні Української державності та освіти / І. Панов // Шлях освіти. – 2003. – № 4. – С. 41 – 47.

24. Побірченко Н. Творчість і трагедія Володимира Науменка / Н. Побірченко // Шлях освіти. – 2003. – № 3. – С. 41 – 47.

25. Русова С. Мемуари. Щоденник / Софія Русова ; гол. ред. В. Сергійчук. – К. : Поліграфкнига, 2004. – 544 с.

26. Українська культура в період національного відродження (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.) // Історія української культури : збірник матеріалів і документів / за ред. С. М. Клапчука. В. Ф. Остафійчука. – К. : Вища школа, 2000. – С. 187 – 295.

27. Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн., Кн. 2. : ХХ століття : навч. посіб / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – 552 с.

28. Український  національно – визвольний рух. Березень – листопад 1917 року : документи і матеріали / упоряд. В. Верстюк та ін. –К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2003. – 1024с.

29. Улюкаєва І. Суспільне дошкільне виховання у роки Української Народної Республіки / І. Улюкаєва // Історія  суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / І. Улюкаєва. – Донецьк : Ландон – ХХI, 2011. – С. 60 – 66.

30. Хорунжий Ю. М. Іван Стешенко – поет і міністр / Ю. М. Хорунжий // Мужі чину : історичні парсуни / Ю. М. Хорунжий. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2005. – С. 198 – 231.

31. Цехан В. Історія великого життя / В. Цехан // Педагогічна думка. – 2007. – № 4. – С. 71 – 78.

32. Шаров І. Ф. Знати історичні корені (Багалій Дмитро Іванович (1857 – 1932)) / І. Ф. Шаров // Вчені України : 100 видатних імен / І. Ф. Шаров. – К. : АртЕк, 2006. – С. 36 – 39.

33. Senkus R. Steshenko Ivan / R. Senkus // Encyclopedia of Ukraine : of V vol., vol. V (St – Z) / editedby Danylo Husar-Struk. – Toronto : University of Toronto Press Incorporated, 1984. – Р. 51.