Парадигма знань – провідна ідея університету

110.10.2016


 Список літератури:

1. Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі: практ. посіб / за ред.С. Гришко . – Львів:  Манускрипт,  2014. – 168 с.

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно – рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С. Вітвицька. – К.: ЦУЛ, 2006. – 384 с.

3. Вітрила: літературний студентський альманах / відп. ред Г. Александрова. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – 68 с.

4. Гавриленко І.М. Соціологія освіти: навчальний посібник / І.М. Гавриленко,О.Л. Скідін. – Запоріжжя: ЕТТА – ПРЕС, 1998. –396 с.

5. Гарин – Михайловский Н.Г. Студенты. Инженеры / Н.Г. Гарин – Михайловский. – К.: Рад школа, 1983. – 416с.

6. Герцен А.И. Былое и думы / А.И. Герцен. –  М.: Худож. литература, 1958– 425 с.

7. Гулецька Я.Г. Полікультурна освіта студентської молоді в університетах США: монографія / Я.Г. Гулецька. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2011. –243 с.

8. Гуменна Д. Дар Евдотеї. Іспит памяті. Кн. 1. Київські кручі; Кн. 2. Жар і крига  / Докія Гуменна. – К.: Дніпро, 2004. – 520 с.

9. Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 416 с.

10. Імператив якості: вчимось цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. / за ред. Т. Добка. –Львів: Манускрипт, 2014. –572 с.

11. Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / уклад. О.О. Лібар; за ред. В.К.Кременя. – К.: Знання, 2005. – 767 с.

12. Каленюк І.С. Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія / І.С. Каленюк, О.В.Куклін. – К.: Знання, 2012. – 343 с.

13. Козяр М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М.М. Козяр, М.С. Коваль. – К.: Знання, 2013. – 327 с.

14. Кузмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / А.І Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

15. Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: навч. посіб. / Л.А.Медвідь. – К.: Вікар, 2003. – 335 с.

16. Михайличенко В. Взгляд через десятилетия. Физики и математики первой и второй групп БДПИ 1965 – 1970 гг. – 2 – е  изд доп. и испр. / Виктор Михайличенко. – Мелитополь: Издательский дом мелитопольской городской типографии, 2014.
– 280 с.

17. Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / за ред М.Словянової, Н. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2004. – 440 с.

18. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок 21 століття / С.М.Ніколаєнко. – К.: Знання, 2006. – 253 с.

19. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / В.Л. Отринський. – К.; ЦУЛ, 2009. – 472 с.

20. Підмогильний В.П.  Місто: роман / Валеріан Підмогильний. – К.: Знання, 2015. – 236 с.

21. Покликання університету: збірник наукових праць / відп. ред. О. Гомілко. – К.: РІА «ЯНКО»  «ВЕСЕЛКА», 2005. –304 с

22. Порев С.В. Університет і наука. Епістемологія, методологія і методика виробництва знань: монографія / С.В. Порев. – К.: Хімджест, 2012. – 384 с.

23. Рабинович В. Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух / Вадим Рабинович. – М.: Книга, 1991. – 496 с.

24. Стрельніков В.Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі; модульний посібник / В.Ю.Стрельніков, І.Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.

25. Студентські наукові студії: збірник наукових праць студентів / гол. ред. Федяєва В.Л. – Херсон: видавництво ХДУ, 2005. – 332 с.

26. Сучасна економічна освіта і Болонський процес / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006 – 326 с.

27. Українська педагогіка в персоналіях: у 2 кн. кн. 1: навч. посіб. / за ред. О.В.Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – 624 с.

28. Хижняк З.І. Історія Києво – Могилянської академії. – / З.І. Хижняк,В.К. Манківський. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 184 с.