Педагогічна освіта: нові горизонти

31.08.2018


Альфою та  омегою нашої дидактики

хай буде пошук і відкриття способу,

за яким учителі менше б учили,

а учні  більше б училися

Я. А. Коменський

Список літератури:

1. Бондар В. Дидактика / В. Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.

2. Виховуємо толерантність : форми та методи роботи : навчально-методичний посібник / за заг. ред. М. Масютіної. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2012. – 200 с.

3. Волкова Н. П. Педагогіка / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2003. – 576 с. – (Альма – матер).

4. Гавриш Н. П. Національне виховання учнівської молоді / Ніна Гавриш, Ганна Ситник ; упорядник Ж. М. Сташко. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с.

5. Глазкова І. Я. Навчальний діалог у професійній діяльності майбутнього вчителя : монографія. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 188 с.

6. Гуренко О. Етнокультурна компетентність ті її формування у студентів педагогічного університету : технологічний аспект : монографія. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 240 с.

7. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

8. Збірник нормативно-правових актів щодо взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені звання / [за заг. ред. І. О. Вакарчука]. – К. : Знання, 2008. – 199 с.

9. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 2005. – 343 с.

10. Кендзьор П. Ми серед інших. Інші серед нас. Форми і методи полікультурного виховання : навчально-методичний посібник для педагогів загальноосвітніх навчальних закладів / Петро Кендзьор. – Львів : Видавництво ТзОВ ЗУКЦ, 2016. – 160 с.

11. Козяр М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр. – К. : Знання, 2013. – 326 с.

12. Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навчальний посібник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 311 с.

13. Лебідь О. В. Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу : навчальний посібник. / Ольга Лебідь. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 263 с.

14. Мішечкіна М. Є. Виховання впевненості в собі у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : монографія / Марина Мішечкіна. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 243 с.

15. Молодший школяр : проблеми розвитку / за заг. ред. В. Д. Хруща. – Івано-Франківськ: «Плай», 2006. – 316 с.

16. Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика : збірник наукових праць. Випуск 13 // І. С.  Волощук та інші. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 158 с.

17. Народна педагогіка : світовий досвід / уклад. : А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 134 с.

18. Настільна книга педагога : посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / упорядники : Андреєва В. М., Григораш В. В. – Х. : Видавнича група «Основа», 2009. – 352 с.

19. Немченко С. Г. Теоретичні і методичні засади підготовки керівника загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління у педагогічних університетах : монографія / С. Г Немченко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – 408 с.

20. Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях: коллективная монография / под ред. О. А. Базалука. – К. : Кондор, 2011. – Т.1. – 328с.

21. Омельяненко В. Л. Педагогіка: завдання і ситуації : практикум / В. Л. Омельяненко, А. І. Кузьмінський, Л. П. Вовк. – К. : Знання-Прес, 2006. – 423 с.

22. Омельяненко С. В. Педагогіка. Тестові завдання / С. В. Омельяненко. – К. : Знання, 2008. – 391 с.

23. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / В. Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 472 с.

24. Педагогика многообразия : учебное пособие / авт. кол. : О. Грауманн, В. Гребенникова, М. Емельянова, Г. Нестеренко и др. ; под общ. ред. Г. Нестеренко ; науч. ред. С. Цымбал. – Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2016. – 420 с.

25. Педагогіка в запитаннях та відповідях : навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков, Н. І. Зеленкова, Г. Ю. Лаврешина. – К. : Знання, 2006. – 252 с.

26. Педагогічна майстерність : практикум / автор-упорядник : Л. В. Галіцина. – К. : Шкільний світ, 2012. – 120 с.

27. Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : колективна монографія / за заг. ред. проф. І. Богданова ; передмова академіка НАПН України В. Андрущенка. – К. : Освіта України, 2017. – 368 с.

28. Сидоренко Л. Формування духовних цінностей майбутніх учителів початкової школи в навчально-виховній діяльності педагогічного університету : монографія / Любов Сидоренко. – Дрогобич : Редакційний відділ ДДПУ ім.. І. Франка, 2011. – 160 с.

29. Сопнєва Н. Б. Педагогічні умови навчально-етичної діяльності майбутнього вчителя : монографія / Надія Сопнєва. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 164 с.

30. Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посібник / за заг. ред. В. О. Киричука. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 192 с.

31. Старинська О. В. Розвиток інтелектуальної ініціативності першокласників в процесі спільної учбової діяльності : монографія / О. В. Старинська. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 326 с.

32. Степанюк К. Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі початкової школи «Технології» : навчальний посібник / Катерина Степанюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., – 2017. – 128 с.

33. Тренінги розвитку педагогічної майстерності / автор-укладач : Ю. С. Запорожцева. – К. : Шкільний світ, 2012. – 104 с.

34. Управління навчальним закладом : підручник для студентів вищих навчальних закладів / С. Г. Немченко, О. Б. Голік, О. А. Кривильова, О. В. Лебідь. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 516 с.

35. Управління освітою : рефлексивний підхід : колект. моногр. / за заг. ред. проф. В. В. Крижка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 608 с.

36. Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : монографія / І. Я. Зязюн, Г. Г. Філіпчук, О. М. Отич та ін. ; за наук. ред., передм. і післямова О. М. Отич. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 334 с.

37. Фіцула М. М. Педагогіка : [навч. посіб.] / М. М. Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 232 с.

38. Чемоніна Л. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мови і література» в початковій школі : навчальний посібник / Лада Чемоніна. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 212 с.

39. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. М. Шевців. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 248 с.

40. Школа майбутнього / упор. Н. Л. Мурашко. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с.

41. Ягупов В. В. Педагогіка : навчальний посібник / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

42. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навчально-методичний комплекс / Л. Г. Ярощук. – К. : Видавничий дім «Слово», 2012. – 320 с.