Педагогіка спрямована в майбутнє

28.09.2018

(до 100-річчя від Дня народження В. О. Сухомлинського)


Список літератури:

1. Бех І. Принцип одухотворення у виховній системі Василя Сухомлинського / І. Бех // Педагогічна газета. – 2018. – № 3. – С. 5.

2. Василь Олександрович Сухомлинський : до 100-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. : О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березовська, Л. І. Страйгородська та ін. ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. Л. Д. Березовська ; бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 с.

3. Вербіцька Г. «Людина великої душі» (до ювілею В. О. Сухомлинського) / Г. Вербіцька // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 8. – С. 15-18.

4. Дмитриев А. Е. Педагогика : хрестоматия / А. Е. Дмитриев. – М. : Просвещение, 1985. – 415 с.

5. Жадан Л. В. Сторінками творів мудрого вчителя (до 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського) / Л. В. Жадан // Управління школою. – 2018. – № 25 (27) – С. 2-53.

6. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / уклад. : О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Знання, 2005. – 767 с.

7. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навчальний посібник / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища шк., 1997. – 304 с.

8. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навчальний посібник. – 2-ге вид., допов. і переробл. / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища шк., 2005. – 343 с.

9. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2004. – 445 с.

10. Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 311 с.

11. Ольга Василівна Сухомлинська : бібліографічний покажчик. – К., 2006. – 68 с.

12. Сухомлинский В. А Письма к сыну : кн. для учащихся. – 2-е изд. / В. А. Сухомлинский – М. : Просвещение, 1987. – 128 с.

13. Сухомлинский В. А. Биобиблиография / В. А. Сухомлинский ; сост. А. И. Сухомлинская, О. В. Сухомлинская. – К. : Рад. шк., 1987. – 255 с.

14. Сухомлинский В. А. Избранные произведения : в 5-ти т. : т. 1. / В. А. Сухомлинский ; редкол. : А. Г. Дзеверин (пред.) и др. – К. : Рад. школа, 1979. – 686 с.

15. Сухомлинский В. А. Избранные произведения : в 5-ти т. : т. 2. / В. А. Сухомлинский ; редкол. : А. Г. Дзеверин (пред.) и др. – К. : Рад. школа, 1979. – 718 с.

16. Сухомлинский В. А. Избранные произведения : в 5-ти т. : т. 3. / В. А. Сухомлинский ; редкол. : А. Г. Дзеверин (пред.) и др. – К. : Рад. школа, 1979. – 719 с.

17. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека : (Этика коммунистического воспитания). Педагогическое наследие / В. А. Сухомлинский ; сост. О. В. Сухомлинская. – М. : Педагогика, 1990. – 288 с.

18. Сухомлинский В. А. Родина в сердце / В. А. Сухомлинский ; сост. : А. И. Сухомлинская, Л. В. Голованов ; фотоочерк А. А. Кулешова. – М. : Мол. гвардия, 1978. – 175 с.

19. Сухомлинський В. А. Серце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну / В. А. Сухомлинский. – К. : Рад. шк., 1985. – 557 с.

20. Сухомлинський В. О. Біобібліографія : 2001–2008 рр. : бібліогр. покажчик / Акад.. пед. наук України ; Державна науково-педагогічна б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консул. О. В. Сухомлинська ; наук. ред. П. І. Рогова. – К. : Богданова А. М., 2008. – 196 с.

21. Сухомлинський В. О. Біобібліографія : 2008–2013 рр. : біобібліогр. покажч. / НАПН України; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консулат. О. В. Сухомлинська ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 255 с.

22. Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы / сост., авт. вступ. ст., коммент. О. В. Сухомлинская. – Х. : Акта, 2008. – 431 с.

23. Явтушенко Л. Мій Сухомлинський / Л. Явтушенко // Освіта України. – 2018. – № 35. – С. 11.