Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін

02.12.2016


Список використаної літератури:

11. Гончаренко О.М. Права людини в Україні : навч. посіб. / О.М. Гончаренко. – К. : Знання, 2008. – 207 с.

2. Ваші права: як їх захистити? : довідник / Східно-Європейський інститут розвитку. – К. : Айва Плюс Лтд, 2009. – 26 с.

3. Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України : доповідь за результатами моніторингу / упоряд. М.Е. Ясеновська. – К. : Вид. дім «АДЕФ — Україна», 2013. – 176 с.

4. Європейські стандарти в галузі свободи слова / упоряд. Д.В. Третьяков. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2002. – 232 с.

5. Запобігання торгівлі людьми : навч. – метод. посібник / заг. ред. К.Б. Левченко, О.А. Удалова. – 3–те вид., допов. і виправ. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 176 с.

6. Збірник нормативно – правових актів у сфері захисту прав дітей / упоряд. В.І. Довженко та ін. – К. : Просвіта, 2003. – 412 с.

7. Конвенція ООН про права дитини. – К. : ТМ ПрінтІксПрес, 1999. – 32 с.

8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні : офіційне видання. – К. : Мін-во юстиції України, 2006. – 176 с.

9. Нечипоренко О.Л. Знайомтесь: Уповноважений Верховної Ради з прав людини / О.Л. Нечипоренко. – К. : Інститут громадян. суспільства, 2003. – 24 с.

10. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посіб. / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. – К. : Знання, 2006. – 215 с.

11. Пейн Томас. Права людини / Томас Пейн; перек.з англ. Ігор Савчак. – Львів : Літопис, 2000. – 288 с.

12. Права дитини : посібник для журналістів / упоряд. З.О’Доннелл, Д. Коник, Д. Логгінова. – К. : Молодіжна громадська організація «Клуб «Компас», 2002. – 116 с.

13. Права дитини очима педагогів: навч.–метод. посіб. / заг. ред. М. Масютіної. – Запоріжжя : Дике Поле, 2015. – 188 с.

14. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / упоряд. Ю.К. Качуренко. – К. : Наук. думка,1992. – 199 с.

15. Права людини в контексті Загальної декларації прав людини : матеріали ІІІ Міжвузівської наукової конференції (9–10 грудня 2010 року) / за ред. І.В. Алєксєєнко, В.А. Папанової. – Донецьк : Донбас, 2011. – 308 с.

16. Права человека : учебник для вузов / отв. ред. Е.А. Лукашева. – М. : НОРМА, 2003. – 573с.

17. Практика Європейського суду та Європейської комісії з прав людини при застосуванні статті 10 Європейської конвенції з прав людини. Сорок років юриспруденції Суду та Комісії. (1959 – 1999). – К. : Право, 1999. – 71 с.

18. Прослушивание телефонов в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран / сост. Е.Е. Захаров. – Х. : Фолио, 1999. – 152 с.

19. Релігійна свобода і права людини: правничі аспекти : у 2-х т. Т.2. / упоряд. М. Маринович. Львів : Свічадо, 2001. – 376 с. – (Сер.: Людина. Церква. Держава).

20. Трудова міграція та протидія торгівлі людьми: законодавчі та нормативні акти : інформ. – аналіт. довідник / ред. О.М. Бандурка, К.Б. Левченко. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 349 с.

21. Феськов М.М. Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації / М.М. Феськов. – К. : Знання, 2005. – 276 с.

 

Періодичні видання:

1. Барабаш Ю. Правова політика у сфері прав людини: шляхи підвищення ефективності / Ю. Барабаш // Право України. – 2009. – № 4. – С. 55 – 61.

2. Буткевич В. Європейська конвенція з прав людини і основних свобод: ґенеза намірів і права / В. Буткевич // Право України. – 2010. – № 10. – С. 60 – 88.

3. Буткевич В. Фактори негативного впливу на ефективність реалізації прав людини в Україні / В. Буткевич // Право України. – 2009. – № 4. – С. 36 – 41.

4. Венецька О. Проблематика прав людини у відносинах Європейського Союзу з третіми державами / О. Венецька // Право України. – 2010. – № 1. – С. 116 – 121.

5. Гончаренко О. Питання конституційного закріплення права на життя ненародженої дитини / О. Гончаренко // Право України. – 2010. – № 5. – С. 90 – 95.

6. Карпачова Н. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод – основа формування європейських стандартів прав і свобод людини в Україні / Н. Карпачова // Право України. – 2010. – № 10. – С. 24 – 42.

7. Кашинцева О. Правовий статус людини в біомедичному експерименті: людина чи animal of necessity / О. Кашинцева // Право України. – 2010. – № 2. – С. 114 – 119.

8. Ключковський Ю. Правові позиції Європейського суду з прав людини та вітчизняне виборче законодавство / Ю. Ключковський // Право України. – 2011. – № 7. – С. 23 – 32.

9. Кончар П. Європейська соціальна хартія – один із основних інструментів захисту прав людини в Європі / П. Кончар // Право України. – 2010. – № 10. – С. 43 – 47.

10. Лавринович О. Європейська конвенція з прав людини – надійний дороговказ гуманістичного розвитку України / О. Лавринович // Право України. – 2010. – № 10. – С. 119 – 127.

11. Литвин В. Європейська конвенція з прав людини: уроки і перспективи / В. Литвин // Право України. – 2010. – № 10. – С. 4 – 18.

12. Мацькевич М. Культурні права та свободи людини і громадянина в Україні: ціннісно–правовий аспект / М. Мацькевич // Право України. – 2011. – № 9. – С. 208 – 214.

13. Мінченко С. Правова культура як чинник забезпечення прав людини в оперативно – розшуковій діяльності / С. Мінченко // Право України. – 2012. – № 1–2. – С. 321 – 328.

14. Муравйов В. Захист прав людини в Європейському Союзі // В. Муравйов, О. Святун // Право України. – 2011. – № 6. – С. 85 – 100.

15. Оніщенко Н. Захист прав і свобод людини в Україні / Н. Оніщенко // Право України. – 2009. – № 4. – С. 47 – 54.

16. Оніщук М. Проблеми забезпечення прав людини в Україні: від Загальної декларації прав людини – до сьогодення / М. Оніщук // Право України. – 2009. – № 4. – С. 29 – 35.

17. Сіренко В. Сучасний стан реалізації основних прав і свобод  людини та громадянина в Україні / В. Сіренко // Право України. – 2009. – № 4. – С. 22 – 28.

18. Соловйов О. Реалізація і тлумачення Європейської конвенції з прав людини в Україні: до питання про можливості Конституційного Суду України / О. Соловйов // Право України. – 2010. — № 6. – С. 167 – 174.

19. Тимченко Г. Практика Європейського суду з прав людини в аспекті реалізації принципу верховенства права / Г. Тимченко // Право України. – 2014. – № 5. – С. 203– 212.

20. Хаммарберг Т. Європейські стандарти прав людини та Україна / Т. Хаммарберг // Право України. – 2010. – № 10. – С. 19– 23.

21. Шрамко Ю. Правова допомога як умова реалізації прав і свобод людини / Ю. Шрамко // Право України. – 2014. – № 6. – С. 208 – 213.