Проблеми захисту прав інтелектуальної власності

20.04.2018

(до Всесвітнього дня книги та авторського права)


Список використаної літератури:

1. Афанасьєва К. О. Авторське право : практичний посібник / К. О. Афанасьєва. — К. : Атіка, 2006. — 224 с.

2. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

3. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник / І. І. Дахно. – К. : Либідь, 2003. – 200 с.

4. Інтелектуальна власність у міжнародному приватному праві // Міжнародне приватне право : підручник / за ред. проф. В. П. Жушмана та доц. І. А. Шуміло. – Х. : Право. – С. 152 – 160.

5. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи : навч. посібник / Б. А. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.

6. Коссак В. М. Право інтелектуальної власності : підручник / В. М. Коссак, І. Є. Якубівський. – К. : Істина, 2007. – 208 с.

7. Кравченко Н. В. Патентознавство та авторське право : навч. посібник для студентів спеціальності «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» / Н. В. Кравченко. — Бердянськ : БДПУ, 2014. — 212 с.

8. Кравченко Н. В. Правові основи захисту інформації : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Професійна освіта. Обробка та захист інформації в комп’ютерних системах та мережах» / Н. В. Кравченко. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 137 с.

9. Кудрявцева С. П. Авторське право і мережеві технології / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос // Міжнародна інформація / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос. – К. : Слово, 2005. – С. 292 – 319.

10. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право : підручник / Ю. М. Кузнєцов. – К. : Кондор, 2005. – 428 с.

11. Марущак А. І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності : навч. посібник / А. І. Марущак. – К. : Скіф, 2008. – 344 с.

12. Нагребельний В. П. Інтелектуальна власність / В. П. Нагребельний // Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 337 – 338.

13. Пастухов О. М. Авторське право в інтернеті / О. М. Пастухов. – К. : Школа, 2004. – 144 с.

14. Підопригора О. А. Право інтелектуальної власності України : навч. посібник / О. А. Підопригора. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

15. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посібник / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 663 с.

16. Право інтелектуальної власності // Цивільне право України : підручник у 2-х т. Т. 1 / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Є. О. Харитонова, канд. юрид. наук Н. Ю. Голубєвої. – 2-ге вид. – Х. : Одіссей, 2010. – С. 653 – 772.

17. Право інтелектуальної власності // Цивільний кодекс України : станом на 1 вересня 2017 р. : офіційне видання. – Х. : Право, 2017. – С. 143 – 167.

18. Право інтелектуальної власності : академічний курс : підручник для студентів ВНЗ / О. А. Підопригора, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб’язко та ін.; за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Ін Юре, 2004. – 672 с.

19. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Цивільне право України : навч. посібник : у 2-х т. Т. 2 / Ю. М. Фролов, В. К. Антошкіна, В. С. Турскова. – Донецк : Юго – Восток, 2013. – С. 380 — 397.

20. Юлдашев О. Х. Право інтелектуальної власності / О. Х. Юлдашев // Міжнародне приватне право. Академічний курс : підручник для студентів ВНЗ / О. Х. Юлдашев. – К. : Ін Юре, 2004. — С. 80 – 120.

Періодичні видання:

1. Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні : досвід, законодавство, проблеми, перспективи / О. Орлюк // Право України. – 2011. – № 3 . – С. 4 – 20.

2. Абдуліна І. Деякі аспекти колективного управління авторськими правами в Україні / І. Абдуліна // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 11. – С. 7 – 10.

3. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організації мовлення в Україні / У. Андрусів // Право України. – 2008. – № 6. – С. 63 – 68.

4. Атаманова Ю. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього / Ю. Атаманова // Право України. – 2011. – № 3.– С. 127 – 138.

5. Афян Артем. Щодо моніторингу стану захисту авторських прав в українському сегменті мережі Інтернет / Артем Афян // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 2. – С. 4 – 8.

6. Бернатович О. Торкнеться кожного. Про нюанси нового законопроекту щодо захисту авторських прав в Інтернеті / О. Бернатович // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 1. – С. 66 – 70.

7. Бутнік Сіверський О. Економіко-правові проблеми забезпечення оцінки та обліку майнових прав інтелектуальної власності / О. Бутнік-Сіверський // Право України. – 2011. – № 3. – С. 149 – 157.

8. Венедіктова І. Авторське право на елементи літературного твору у комп’ютерній відеогрі / І. Венедіктова // Право України. — 2018. — № 1. — С. 91 – 102.

9. Гончарук Ю. Пропозиції до концепції патентної реформи в Україні / Ю. Гончарук // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 7. – С. 67 – 70.

10. Жарінова А. Інтелектуальна власність – інструмент успішного бізнесу / А. Жарінова // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 9. – С. 4 – 6.

11. Жилінкова О. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності у сфері інформаційних технологій / О. Жилінкова // Право України. — 2018. — № 1. — С. 137 – 145.

12. Запорожець І. Управління охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності : пошук нових методів здійснення / І. Запорожець // Право України. – 2008. – № 1. – С. 71 – 73.

13. Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності / Ю. Капіца // Право України. – 2011. – № 3. – С. 92 – 100.

14. Клюк В. Адміністративний аспект захисту авторського права і суміжних прав на сучасному етапі в Україні / В. Клюк // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 4. – С. 16 – 19.

15. Кодинець А. Засади цивільно-правового регулювання інформаційних зобов’язань: проблеми теорії та практики / А. Кодинець // Право України. — 2018. — № 1. — С. 72 – 80.

16. Кохановська О. Право інтелектуальної власності та цивілістична доктрина / О. Кохановська // Право України. – 2014. – № 6. – С. 75 – 83.

17. Кохановська О. Проблеми реалізації інформаційних прав в Україні (приватноправовий аспект) / О. Кохановська // Право України. — 2018. — № 1. — С. 63 – 71.

18. Красніков В. Статус відомств з інтелектуальної власності країн Європейського Співтовариства та інших провідних країн світу / В. Красніков // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 8. – С. 13 – 18.

19. Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси / В. Крижна // Право України. – 2011. — № 3. – С. 60 – 65.

20. Кузнєцова Н. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Н. Кузнєцова, О. Кохановська // Право України. – 2011. – № 3. – С. 21 – 29.

21. Лопатін В. Продавці і покупці інтелектуальної власності / В. Лопатін // Право України. – 2011. – № 3. – С. 113 – 126.

22. Макода В. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності / В. Макода // Право України. – 2012. – № 9.– С. 128 – 142.

23. Мироненко Н. Захист прав на торгівельні марки : українська практика та європейський досвід / Н. Мироненко // Право України. – 2011. – № 3. – С. 30 – 39.

24. Орлюк О. Інтелектуальна власність – великі можливості та великі шахрайства : як подолати виклики, що стоять перед Україною? / О. Орлюк // Юридичний Вісник України. – 2017. – № 10 (10–16 березня). – С. 10 – 11.

25. Пєтухов І. Про законопроект щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет / І. Пєтухов // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 10. – С. 12 – 15.

26. Рудольський О. Інтелектуальна власність / О. Рудольський // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. — № 9. – С. 29 – 33.

27. Стефанчук Р. Інформаційні технології та право: quo vadis? / Р. Стефанчук // Право України. — 2018. — № 1. — С. 30 – 50.

28. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) / Р. Стефанчук // Право України. — 2011. — № 3. – С. 45 – 59.

29. Тарасенко Л. Інтернет-сайт як об’єкт ІТ-права / Л. Тарасенко // Право України. — 2018. — № 1. — С. 103 – 113.

30. Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності / О. Тверезенко // Право України. – 2011. — № 3. – С. 139 — 148.

31. Фічор Міхалі. Експерт ЄС про законотворення в сфері інтелектуальної власності / Міхалі Фічор // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. — № 6. – С. 10 – 16.

32. Харитонова О. Ліцензійний договір, ліцензія та деякі проблеми правового регулювання пов’язаних з ними відносин / О. Харитонова, Є. Харитонов // Право України. – 2012. — № 9. – С. 143 – 155.

33. Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності / О. Харитонова // Право України. – 2011. — № 3. – С. 66 – 77.

34. Харитонова О. Цивільний кодекс України і проблеми вдосконалення законодавства про інтелектуальну власність / О. Харитонова // Право України. – 2014. — № 2. – С. 139 – 149.

35. Яворська О. Охорона авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет / О. Яворська // Право України. — 2018. — № 1. — С. 81 – 90.

36. Ярошевська Т. Кому повинні належати права на службові винаходи? / Т. Ярошевська // Право України. – 2008. — № 4. – С. 41 – 44.