Професія педагога – грані досконалості

31.08.2020


Список літератури:

Хто осягає нове, плекає старе, той може бути вчителем.

Конфуцій

 1. Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка / В. Ц. Абрамян. – Київ : Лібра, 1996. – 223 с.
 2. Аніщенко Н. В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія / Н. В. Аніщенко. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 184 с.
 3. Бузова О. Д. Удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів музики засобами поліхудожнього виховання : монографія / О. Д. Бузова. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 168 с.
 4. Голік О. Б. Педагогічна майстерність : організаційно-управлінський аспект / О. Б. Голік. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 242 с.
 5. Гуренко О. Етнокультурна компетентність та її формування у студентів педагогічного університету : технологічний аспект : монографія / О. І. Гуренко. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 240 с.
 6. Калошин В. Ф. Корисний порадник для вчителя / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк, Т. Д. Дімітрієва // Завучу. Усе для роботи. – 2020. – № 13–14. – 110 с.
 7. Кашкарьов Г. В. Теоретичні та практичні аспекти компетентнісного підходу до підготовки вчителів правознавства : монографія / Г. В. Кашкарьов. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 243 с.
 8. Коваль Л. В. Мистецько-педагогічний феномен підготовки майбутніх учителів хореографії : монографія / Л. В. Коваль, Ю. П. Тараненко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 249 с.
 9. Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах : теорія та практика : монографія / Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 280 с.
 10. Косенко П. Б. Теорія і практика особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики – гітариста : монографія / П. Б. Косенко. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2016. – 236 с.
 11. Крамаренко А. Гуманістично зорієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи : монографія / А. Крамаренко. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 190 с.
 12. Крамаренко А. М. Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи : теорія і практика : монографія / А. М. Крамаренко. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 380 с.
 13. Кривильова О. А.Підготовка майбутніх учителів до творчої діяльності : монографія / О. А. Кривильова. – Донецьк : Юго-Восток,2008. – 200 с.
 14. Лю Сіньтін. Вектори естетичної культури хореографів : монографія / Сіньтін Лю. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 208 с.
 15. Матвєєва О. В. Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-сценічної діяльності / О. В. Матвєєва. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2016. – 112 с.
 16. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / упоряд. В. М. Андрєєва, В. В. Григораш. – Харків : Основа, 2009. – 352 с.
 17. Нова українська школа : порадник вихователю групи продовженого дня у закладах середньої освіти : навч.-метод. посіб. / за ред. Г. І. Дмитрів, Г. Д. Стрільчик. – Львів : Світ, 2019. – 224 с.
 18. Нова українська школа : порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 208 с.
 19. Педагогічна майстерність : підручник / за ред. І. А. Зязюна. – Київ : СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с.
 20. Педагогічна майстерність : практикум / автор-упоряд. Л. В. Галіцина. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 120 с.
 21. Педагогічна майстерність : хрестоматія / за ред. І.А. Зязюна. – Київ : Вища школа, 2006. – 606 с.
 22. Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога : монографія / Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова, Т. О. Шахрай. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 212 с.
 23. Приходько В. М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей / В. М. Приходько. – Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – 288 с.
 24. Професія педагога : розвиток та самозбереження / упоряд. Л. Галіцина. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с.
 25. Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу : монографія / О. М. Отич, С. О. Соломаха, І. В. Дубінець та ін. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – 252 с.
 26. Семеног О. Українська культуромовна особистість учителя : монографія / О. Семеног. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 272 с.
 27. Сердюк Т. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії: формування досвіду / Т. Сердюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 373 с.
 28. Сидоренко Л. Формування духовних цінностей майбутніх учителів початкової школи в навчально-виховній діяльності педагогічного університету / Л. Сидоренко. – Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 159 с.
 29. Сопнєва Н. Педагогічні умови навчально-етичної діяльності майбутнього вчителя : монографія / Н. Сопнєва. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 163 с.
 30. Становлення ідентичності фахівця : монографія / за ред. В. Л. Зливкова. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 260 с.
 31. Становських З. Л. Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів / З. Л. Становських. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 168 с.
 32. Старокожко О. Технологічний підхід до формування готовності майбутніх учителів до удосконалення професійного рівня : монографія / О. Старокожко. – Бердянськ, 2015. – 264 с.
 33. Степанюк К. Особливості формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності / К. Степанюк. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – 280 с.
 34. Тимченко О. В. Науково-методична робота як засіб формування професійної позиції вчителя / О. В. Тимченко. – Харків : Основа, 2010. – 128 с.
 35. Ткаченко О. М. Етнопедагогічна компетентність педагога : монографія / О. М. Ткаченко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 413 с.
 36. Тренінги розвитку педагогічної майстерності / автор-укладач Ю. С. Запрожцева. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 104 с.
 37. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій : колективна монографія / за заг. ред. А. О. Малихіна. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 240 с.
 38. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога. / Л. Л. Хоружа. – Київ : Академвидав, 2012. – 208 с.