Професії майбутнього: профорієнтаційна робота в школі

23.10.2018


Список літератури: 

1. Балацька Н. Особливості та основні моделі реалізації професійно орієнтованої системи в школах Англії / Н. Балацька. – 2006. – С. 71-73.

2. Білошина Т. В. Впізнай професію (творча гра) / Т. В. Білошина // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 3. – С. 33-36.

3. Волкова Н. Стратегія інноваційного навчання. Нові виклики освітньої реформи / Н. Волкова, О. Шкрабаченко, Г. Михайленко // Директор школи. – 2018. – № 9-10. – С. 26-30.

4. Глазкова І. Я. Навчальний діалог у професійній діяльності майбутнього вчителя : монографія / І. Я. Глазкова. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 188 с.

5. Глушко О. Психологічний супровід до профільної підготовки і профільного навчання учнів гімназії / О. Глушко // Рідна школа. – 2011. – № 1-2 – С. 67-73.

6. Гуцан Л. А. Світ професій : методичний посібник для вчителів / Л. А. Гуцан. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 88 с.

7. Даннік Л. А. Теоретико-методичні засади формування технічних понять на уроках трудового навчання : монографія. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 200 с.

8. Демиденко В. К. Здоровье и выбор профессии школьниками : монография / В. К. Демиденко, В. К. Гречишкина, О. Д. Гречишкина. – Бердянск : БДПУ, 2005. – 200 с.

9. Довгань А. І. Реалізуємо наскрізну лінію «підприємливість та фінансова грамотність» / А. І. Довгань, О. В. Часнікова // Економіка в школах України. – 2018. – № 8. – С. 7-19.

10. Жигірь В. І. Професійна педагогіка : навч. посіб. / В. І. Жигірь, О. А. Чернєга. – К. : Кондор, 2012. – 336 с.

11. Зайченко І. В. Теорія і методика професійного навчання : навч. посіб. / І. В. Зайченко. – К. : Ліра-К, 2016. – 580 с.

12. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) / гол. ред. І. Т. Богданов. – Бердянськ : БДПУ, 2012. — № 1. – 360 с.

13. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) / гол. ред. І. Т. Богданов. – Бердянськ : БДПУ, 2012. — № 2. – 348 с.

14. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) / гол. ред. І. Т. Богданов. – Бердянськ : БДПУ, 2012. — № 4. – 390 с.

15. Знайомтеся, курси за вибором. Упроваджуємо профільну освіту // Завуч. № 17. – С. 22-24.

16. Кашкарьова Л. Р. Профорієнтація та профвідбір : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «практична психологія» / Л. Р. Кашкарьова. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 192 с.

17. Кірєєва І. В. Вступ до фаху : навч. посіб. / І. В. Кірєєва, А. О. Малихін. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 135 с.

18. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти: технологічний підхід : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 330 с.

19. Коміссарчук А. І. «Хобі-клас» — проект зі створення творчої майстерні / А. І. Коміссарчук // Педагогічна майстерня. – 2018 – № 3 – С. 22-25.

20. Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – С. 177 – 185.

21. Куриш Н. К. Використання підприємницького змісту в організації освітнього процесу закладу освіти / Н. К. Куриш, І. К. Унгурян // Економіка в школах України. – 2018. – № 8. – С. 20-24.

22. Куцоконь М. П. Молодіжне підприємництво та активізація суб’єктивного підприємницького потенціалу молоді : навч.-метод. посіб. / М. П. Куцоконь. – Донецьк : Юго-Восток, 2006. – 252 с.

23. Мельник Л. Г. Информационная экономика : учеб. пос. / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2003. – С. 110 – 114 с.

24. Мельник О. В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання : науково-методичний посібник / О. В. Мельник. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 55 с.

25. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – К. : Академвидав, 2010. – 200 с.

26. Панова С. О. Фахова компетентність майбутніх учителів математики: акмеологічний підхід : монографія / С. О. Панова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2016. – 292 с.

27. Підготовка учнів інтернат них закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві : навчально-методичний посібник / Л. В. Канішевська, Л. В. Кузьменко, С. О. Свириденко та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – С. 226-236.

28. Приходько Ю. О. Практична психологія: введення у професію : навч. посіб. / Ю. О. Приходько. – 2-е вид.  – К. : Каравела, 2010. – 232 с.

29. Прокопова О. Система професійного самовдосконалення вчителів. Щодо роботи з обдарованими учнями / Олена Прокопова, Олена Кириченко // Директор школи. – 2018. – № 7-8. – С. 47-101.

30. Професії майбутнього. Яку освіту отримати, щоб бути затребуваним // Директор школи. — 2018. – № 1-2. – С. 4-10.

31. Професійна орієнтація : підручник / за ред. О. М. Ігнатович. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 240 с.

32. Професія педагога: розвиток та самозбереження / упоряд. Л. Галіцина. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

33. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання : науково-методичний посібник для вчителів / О. В. Мельник, І. Л. Уличний. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 128 с.

34. Саєнко Г. В. Педагогічна система розвитку підприємницької здібності людини : монографія / Г. В. Саєнко, В. Г. Саєнко, Н. А. Нікітенко. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2012. – 480 с.

35. Сергеєва Л. М. Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу : навч. посіб. / Л. М. Сергеєва. – К. : Арт Економі, 2012. – 120 с.

36. Синявський В. В. Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування : методичний посібник / В. В. Синявський. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 84 с.

37. Становлення ідентичності фахівця : монографія / Г. О. Балл, В. Л. Заливков, С. О. Копилов та ін. ; за ред. В. Л. Зливкова. – К. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 260 с.

38. Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки : монографія / за ред. А. І. Омельченко. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 251 с.

39. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій : колективна монографія / за заг. ред. А. О. Малихіна. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 240 с.

40. Чернега Е. Формирование профессиональной компетентности бакалавра-преподавателя практического обучения в области экономики в высшем учебном заведении : монография / Е. Чернега. – Бердянск : БГПУ, 2014. – 230 с.

41. Чумак В. Психологія праці : навчальний. посібник /В. Чумак. – Х. : Вид-во Іванченка І. С., 2017. – 159 с.