Шляхами наукового дослідження:  (майбутньому бакалавру і магістру)

15.05.2018


Список літератури:

1. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко та ін. ; за ред. В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2005. – 327 с.

2. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно–рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

3. Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору : зб. наук. праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука. – К. : Атіка, 2004. – 240 с.

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

5. Методичні рекомендації щодо виконання магістерських робіт (спец. 016 Спеціальна освіта, спеціалізація : логопедія, спеціальна психологія) / упоряд. О. В. Ревуцька. – Бердянськ, 2016. – 75 с.

6. Педагогика многообразия : учеб. пособие / авт. кол. : О. Грауманн, В. Гребенникова, М. Емельянова, Г. Нестеренко и др. ; под общ. ред. Г. Нестеренко. – Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2016. – 420 с.

7. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова. – К. : Знання, 2005. – 399 с.

8. Пєхота О. М. Основи педагогічних досліджень : навч. посіб. / О. М. Пєхота, І. П. Єрмак. – К. : Знання, 2013. – 287 с.

9. Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : колективна монографія / за заг. ред. проф. І. Богданова ; передм. академіка НАПН України В. Андрущенка. – К. : Освіта України, 2017. – 368 с.

10. Психологія профорієнтації у системі педагогічної освіти : [монографія] / Є. В. Єгорова, О. М. Ігнатович, В. В. Кобченко, Н. І. Литвинова [та ін.] ; за ред. О. М. Ігнатович. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 248 с.

11. Рибалка В. В. Методологічні проблеми наукової психології : посібник / В. В. Рибалка. – К. : Талком, 2017. – 245 с.

12. Семенюк Е. П. Філософія сучасної науки і техніки / Е. П. Семенюк, В. П. Мельник. – Львів : Світ, 2006. – 152 с.

13. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для вищих закладів освіти / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К. : РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 254 с.

14. Сисоєва С. О. Проблеми неперервної професійної освіти : тезаурус наукового дослідження : наук. видання / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К. : Видавничий Дім «ЕКМО», 2010. – 362 с.

15. Фунтікова О. О. Викладання методик дошкільної освіти : навчальний посібник / О. О. Фунтікова, К. Й. Щербакова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. – 192 с.

16. Черній А. М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця : посіб. / А. М. Черній ; за заг. ред. І. І. Ібадуліна. – К. : Арістей, 2004. – 232 с.

17. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник – 5-те вид., стер. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2006. – 307 с.