Складові незалежності: будуємо державу

24.08.2020


Список літератури:

 1. Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2017. – 371 с.
 2. Байс С. І. ІТ-кластери в Україні : економічний потенціал  / С. І. Байс, А. Ю. Присяжнюк // Економіка України. – 2018. – № 9. – С. 50–60.
 3. Бізнес-планування та управління проектами : навч. посіб. / за ред. П. Г. Ільчука. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 216 с.
 4. Будзан Б. Менеджмент в Україні : сучасність і перспективи / Б. Будзан. – Київ : Основи, 2001. – 349 с.
 5. Вітренко А. Інституційно-організаційні послуги в контексті підтримки розвитку підприємництва / А. Вітренко, В. Петренко // Банківська справа. – 2019. – № 2. – С. 87–100.
 6. Герилів С. Наші Атланти : жертовність во ім’я спасіння  / С. М. Герилів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 292 с.
 7. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – Київ : Ґенеза, 1995. – 608 с.
 8. Громадські ініціативи – рушійна сила змін у громаді : збірка кращих практик локальних проектів / упоряд. Н. Черемошенцева. – Херсон : Нова генерація, 2015. – 100 с.
 9. Громадські об’єднання в Україні : навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2007. – 415 с.
 10.  Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. – Київ : Ін Юре, 2003. – 416 с.
 11. Журавський В. С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник для студ. ВНЗ / В. С. Журавський, В. О. Серьогін, О. Н. Ярмиш. – Київ : Ін Юре,  2002. – 405 с.
 12. Історія України та її державності : навч. посіб. / за ред. Л. Є. Дещинського, І. О. Гавриліва, Р. Д. Зінкевича. – Львів : Бескид Біт,  2005 – С. 309–352.
 13. Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду / П. Кислий, Ч. Вайс. – Київ : Абрис, 2000. – 414 с.
 14. Кордон М. П. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. / М. В. Кордон. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 172 с.
 15. Коронація слова : науково – довідкове видання / керівник проекту Н. О. Струк. – Київ : Світ успіху, 2019. – 496 с.
 16. Малик  Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Львів : Світ, 1995. – 248 с.
 17. Музиченко П. Історія держави і права України : навч. посіб. / П. Музиченко. – Київ : Знання, 2006. – 437 с.
 18. Менеджмент розвитку територіальних громад : практ. посіб. / авт. кол. : І. О. Бондарюк, А. М. Гев’юк, А. В. Грищенко та ін. – Чернівці : Буковинська партнерська агенція, 2005. – 115 с.
 19. Науково-освітній потенціал нації : погляд у ХХІ століття / за ред. В. Литвина. – Київ : Навчальна книга, 2004. – 638 с.
 20. Нова українська школа : порадник для вчителя / за ред. Н. М. Бібік. – Київ : Літера, 2019. – 208 с.
 21. Організація роботи суду в Україні : навч. посіб. / І. Є. Марочкін,  П. М. Каркач, О. В. Овчаренко  та ін. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – 312 с.
 22.  Разом на одній землі. Історія України багатокультурна : навч. посіб.  / за ред. П. Кендзьора. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 332 с.
 23. Соляннік К. Реформа місцевого самоврядування в Україні : концептуальні проблеми конституційно-правового забезпечення та перспективи розвитку / К. Соляннік  // Право України. – 2018. – № 5. – С. 207–223.
 24. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, Л. І. Чернобай [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – С. 103–147.
 25. Сучасне мистецтво України періоду Незалежності : 100  імен : [каталог мистецьких  робіт ] / упоряд Т. Лі ; літ ред. І. Коваль, Л. Коломієць. – Київ : Мысль, 2008. – 640 с.
 26. Сюндюков І. Україна йде через вогонь : робота над помилками / І. Сюндюков // День. – 2016. – № 190 (191). – С. 20.
 27. Тарківський  М. Сам собі Україна : четверо громадян розповідають, як їхні життя змінилися після Української революції / М. Тарківський  // Зараз. – 2018. – № 1. – С. 66–67.
 28. Україна Incognita. Дві Русі / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2003. – 496 с.
 29. Усенко І. Б. Акт проголошення незалежності України / І. Б. Усенко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 315.
 30.  Утворення української національної державності (1991–1995 рр.) // Історія держави і права України : підручник : у 2 т. / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. – Київ : Ін Юре, 2000. – Т. 2 / кол. авторів : В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький . – С. 520–542.
 31. Хомяков В. І. Економіка сучасної України : навч. посіб. / В. І. Хомяков. І. М. Бакум. – Київ : Кондор, 2009. – 426 с.