Слава тобі Україно! Ти вільна й соборна

20.01.2017

/ до Дня Соборності України /


Список використаної літератури:

1. Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. / О.Д. Бойко. – 3–те вид., виправ. і переробл. – К. : Академвидав, 2006. – 688 с. (Альма – матер).

2. «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ – ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – К. : ТОВ «Друкарня Бізнесполіграф», 2016. – 248 с.

3. Гісем О.В. Злука УНР і ЗУНР, її історичне значення / О.В. Гісем // Історія України : довідник / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – К. : Ранок, 2010. – С. 307 – 308.

4. Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський; упоряд. Й. Брояк. – Донецьк : ТОВ ПКФ «БАО», 2003. – 736 с.

5. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття : нариси політичної історії / Т. Гунчак /. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.

6. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900 – 1939 роках : навч. посіб. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ю. Комаров та ін. – К. : Генеза, 2004. – 256 с.

7. Історія України : посібник / за ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. – К. : Вид. центр «Академія», 2002. – 480 с. (Альма – матер).

8. Корміч Л.І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття : навч. посібник / Л.І. Корміч, В.В. Багацький. – 4–те вид. – Х. : ООО «Одісей», 2004.– 480 с.

9. Кульчицький С.В. Володимир Винниченко / С.В. Кульчицький, В.Ф. Солдатенко. – К. : Вид. дім. «Альтернативи», 2005. – 376 с.

10. Мицик Ю.А. Історія України : навч. посіб. / Ю.А.Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – 3–тє вид., допов. і переробл. – К. : Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 2010. – 595 с.

11. Овсій І.О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року) : навч. посіб. / І.О. Овсій. – 2–ге вид. – К. : Либідь, 2002. – 240 с.

12. Олексіюк Тиміш. Соборна Україна : наукові розвідки і спомини / Тиміш Олексіюк ; упоряд. та вступ. ст. В. Сергійчука. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2004. – 640 с.

13. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення : навч. посіб. / В.Ф. Остафійчук. – 4–те вид., випр. – К. : Знання – Прес, 2008. – 424 с.

14. Реєнт О.П. Україна між світовими війнами (1914 – 1939). Події. Люди. Документи: нариси історії : навч. посіб. / О.П. Реєнт, І.А. Коляда. – К. : Школа, 2004. – 544 с.

15. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис : монографія / В.Ф. Солдатенко. – К. : Либідь, 1999. – 976 с.

16. Субтельний Орест. Україна : історія / Орест Субтельний ; пер. з англ. Ю.І. Шевчука, [вст. ст. С.В. Кульчицького]. – 3–тє вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 1993. – 720 с.

17. Тимченко Р.В. Злука УНР і ЗУНР в історичній ретроспективі / Р.В. Тимченко // Українська революція 1917 –1921рр. : подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань (м. Ніжин, 24 січня 2008р.) / відп. ред. В.Ф. Верстюк. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2008. – С. 158 – 168.

18. Тинченко Я. Перша українсько–більшовицька війна (грудень 1917 – березень 1918) / Я. Тинченко; ред. В. Овсієнко. – Київ – Львів, 1996 – 372 с.

19. Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івашиної. – К. : Факт, 2002. – 400 с.

Періодичні видання:

1. Васюта І.К. Національно – визвольний рух у Західній Україні (1918 – 1939 рр.) / І.К. Васюта // Український історичний журнал. – 2001. – № 5. – С. 22 – 42.

2. Гарнійчук Валентина. Сценарій проведення виховного заходу до дня Соборності України (22 січня): «Єднайтесь, браття українці» / Валентина Гарнійчук // Історія в школі. – 2016. – № 1. – С. 15 – 17.

3. Горбань Т.Ю. Ідея соборності в українській суспільно – політичній думці першої чверті ХХ ст. / Т.Ю. Горбань // Український історичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 95 – 102.

4. Добржанський О.В. Соборницькі прагнення українців Буковини восени 1918 р. / О.В. Добржанський // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 28 – 38.

5. Реєнт О.П. Проголошення ЗУНР: проблема легітимації / О.П. Реєнт // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 4 – 11.

6. Сюндюков Ігор. Соборність: нове прочитання. Уроки Злуки для сьогоденної України / Ігор Сюндюков // День. – 22 – 23 січня (№ 9 – 10). – С. 6.