«Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях»

23.09.2021


Список літератури:

 1. Анісімова Н. П. Театралізоване відображення життя в міфопоетичному просторі Івана Малковича / Н. П. Анісімова // Література у просторі культури : кол. монографія / О. Д. Харлан та ін. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С. 43–84.
 2. «Бог дав рок-н-рол тобі» : збірник перекладів текстів рок пісень / упоряд. та пер. з англ. О. Пастухова, А. Куликова. – Київ : Альтернатива Друк, 2017. – 224 с.
 3. Будний В. Інтермедіальність – красне письменство серед інших мистецтв / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 282–303.
 4. Булгаков М. А. Жизнь господина де Мольера ; Записки покойника (Театральній роман) // Собрание сочинений в 5 т. Т. 4. – Москва : Худ. литература, 1990. – С. 227–644.
 5. Вайсштайн У. Порівняння літератури з іншими видами мистецтв: сучасні тенденції та напрями дослідження в літературознавчій теорії і методології / У. Вайсштайн // Сучасна літературна компартивистика: стратегії і методи : антологія / за заг. ред. Дмитра Наливайка. – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2009. – С. 373–392.
 6. Вейс. Д. Убийство Моцарта : роман / Д. Вейс ; пер. с англ. Н. Ветошкиной, Э. Питерской. – Киев : Музична Украина, 1989. – 368 с.
 7. Виан Б. Пена дней : роман. Новеллы / Б. Виан. – Москва : Худ. литература, 1983. – 319 с.
 8. Волошин М. А. Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников / М. А. Волошин ; вступ. статья З. Д. Давыдова. – Москва : Правда, 1991. – С. 84–85.
 9. Вороний М. Театр і драма : зб. статей / М. Вороний ; упоряд., вступ. стаття О. К. Бабишкіна. – Київ : Мистецтво, 1989. – 408 с.
 10. Готье Т. Капитан Фракасс : роман / Т. Готье ; пер. с фр. Н. Касаткиной. – Харьков : Прапор, 1992. – 445 с.
 11. Драч І. Соната Прокоф’єва // Лист до калини / І. Драч ; худож. Ю. Чеканюк. – Київ : Веселка, 1990. – 286 с.
 12. Жиленко І. Євангеліє від ластівки : вибрані твори / І. Жиленко. – Київ : Пульсари, 2006. – 488 с.
 13. Жлуктенко Н. Синтез мистецтв у романі Томаса Гарді «Мер Кестербріджа»: передмодерні імплікації / Н. Жлуктенко // Слово яке тебе обирає : збірник на пошану проф. В. Моренця до 60-річчя від дня народження / упоряд. В. Панченко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 392 с.
 14. Зборовська Н. В. Код української літератури : проект психоісторії новітньої української літератури : монографія / Н. Зборовська. – Київ : Академвидав, 2006. – 504 с.
 15. Зильберквит М. А. Мир музыки : очерк / М. А. Зильберквит. – Москва : Дет. литература, 1988. – 355 с.
 16. Кобилянська О. Valse melancolique // Вибрані твори в 3 т. / О. Кобилянська. – Київ : Держвидав України, 1952. – Т. 1 : Людина. Оповідання. – С. 206–245.
 17. Короленко В. Г. Слепой музыкант // Повести и рассказы / В.Г. Короленко. – Киев : Веселка, 1989. –С. 69–195.
 18. Кортасар Х. Преследователь // Выиграши : повести и рассказы / Х. Кортасар. – Москва : Прогресс, 1976. – С. 387–434.
 19. Костенко Л. Вибране / Л. Костенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 559 с.
 20. Кузьма О. Ю. Образ іспанської танцівниці в художній рецепції Р. М. Рільке, С. Черкасенка та Й. Бродського : типологічні паралелі / О. Ю. Кузьма // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – Вип. 45. – С. 138–142.
 21. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – Москва : Политиздат, 1991. – С. 315–335.
 22. Моэм С. Театр ; Луна и грош : романи / С. Моэм. – Ростов-на-Дону : Гермес, 1993. – 400 с.
 23. Окуджава Б. Посвящается Вам : стихи / Б. Окуджава. – Москва : Советский писатель, 1988. – 144 с.
 24. Олесь О. Чари ночі : лірика / О. Олесь. – Київ : Рад. Письменник, 1989. – 221 с.
 25. Орлов В. Альтист Данилов / В. Орлов. – Киев : Музична Украина, 1988. – 432 с.
 26. Паві П. Словник театру / П. Паві. – Львів : Вид. дім ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 640 с.
 27. Роллан Р. Жан-Кристоф : роман в 4 т. Т. 1 / пер. с фр. Н. Любимова. – Киев : Музична Украина, 1987. – 384 с.
 28. Содомора А. Скрипка // Наодинці зі словом / А. Содомора. – Львів : Центр гуманітарних досліджень ЛДУ ім. І. Я. Франка, 1999. – С. 80–88.
 29. Стус В. Ця п’єса почалася вже давно // Час творчості / В. Стус. – Київ : Дніпро, 2005. – С. 131–136.
 30. Тичина П. Сонячні кларнети // Золотий гомін / П. Тичина ; вступ. ст., упоряд. та прим. С. А. Гальченка. – Київ : Криниця, 2008. – С. 35–44.
 31. Толстой Л. Крейцерова соната. Избранное / Л. Толстой. – Киев : Комсомольская правда – Украина, 2008. – 360 с.
 32. Українка Л. Усі твори в одному томі / Л. Українка ; передм. І. М. Литвинця. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – 1376 с.
 33. Українська модерна проза : антологія / упоряд. та комент. Ю. П. Винничука. – Харків : Фоліо, 2018. – 507 с.
 34. Ушкалов Л. Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання / Л. Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 602 с.
 35. Ференц Н. С. Теорія літератури і основи естетики : навч. посіб. / Н. С. Ференц. – Київ : Знання, 2014. – 511 с.
 36. Хороб С. І. «Драма – моя стародавня страсть…». Драматургія і театр Івана Франка / С. І. Хороб. –Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 268 с.
 37. Чапек К. Как ставится пьеса // Как это делается : очерки / К. Чапек. – Київ : Держлітвидав України, 1955. – С. 22–58.
 38. Шевченко Т. Г. Музыкант // Повести / Т. Г. Шевченко ; предисл. Е. Г. Кирилюка. – Киев : Веселка, 1984. – С. 79–142.