Соціальний педагог: технології професійної діяльності

01.10.2018


Список літератури:

1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи : (модульн. курс дистанц. навчання) / заг. ред. А. Й. Капської. — К., 2002. — 164 с.

2. Алєксєєва, Г. М. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності : монографія / Г. М. Алєксєєва. — Бердянськ : БДПУ, 2014. — 260 с.

3. Андрієнко, Н. Соціалізація обдарованих школярів. Програма «Робота соціального педагога щодо супроводу соціалізації обдарованих учнів» / Н. Андрієнко, К. Бєляєва // Соціальний педагог. — 2017. — № 2. – С. 9–30.

4. Андрусенко, А. Соціальний педагог — моє покликання / А. Андрусенко // Соціальний педагог. — 2015. — № 6. – С. 27–30.

5. Архипова, С. П. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посібник / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. — К. : Слово, 2011. — 496 с.

6. Батюк, Н. Заклад тимчасового перебування / Н. Батюк // Соціальний педагог. — 2017. — № 8. – С. 16–36.

7. Безпалько, О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посібник / О. В. Безпалько. — К. : Центр навчальної літ-ри, 2003. — 134 с.

8. Бикова О. Превентивність у формуванні соціальної компетентності. Використання інтерактивних методів / О. Бикова // Соціальний педагог. – 2018. – № 8. – С. 34 – 47.

9. Болтівець С. Соціально-педагогічний патронаж: нова суспільна місія дитячого садка /С. Болтівець // Дошкільне виховання. – 1999. – № 4. – С. 5 – 6.

10. Завацька, Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога : навчальний посібник / Л. М. Завацька. — К. : Слово, 2008. — 240 с.

11. Захарова, Н. М. Соціально-педагогічна робота в дошкільному навчальному закладі : навчальний посібник / Н. М. Захарова. — Мелітополь : Видав. буд. Мелітопольської міськ. друкарні, 2012. — 133 с.

12. Захарова, Н. М. Соціально-педагогічна робота в закладі дошкільної освіти: інклюзивний аспект : навчальний посібник / Н. М. Захарова. — 2-е видання. — Мелітополь : Видав. буд. Мелітопол. міськ. друкарні, 2018. — 176 с.

13. Комар, В. Просвітницько-профілактична робота соціального педагога з дітьми та їхніми батьками / В. Комар // Соціальний педагог. — 2017. — № 2. – С. 42–46.

14. Коношенко Н. А. Організація виховного процесу з девіантними молодшими школярами в реабілітаційному центрі / Н. А. Коношенко // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2011. –  № 2. – С. 59 – 64.

15. Кус, С. Безпека дитини в інтернеті. (Профілактична робота) / С. Кус, Н. Турані // Соціальний педагог. — 2017. — № 7. – С. 28–31.

16. Лазуткіна, Р. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом / Р. Лазуткіна // Соціальний педагог. — 2017. — № 1. – С. 32–37.

17. Маркова, А. Професійна діяльність соціального педагога. Базові характеристики та моральні якості / А. Маркова // Соціальний педагог. — 2017. — № 4. – С. 18–21.

18. Методика и технологии работы социального педагога : учеб. пособие / под ред. М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева. – 2-е изд., стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 192 с.

19. Овчарова, Р. В. Справочник социального педагога / Р. В. Овчарова. — 2-е видання. — М. : Сфера, 2007. — 480 с.

20. Олексюк, Н. С. Соціально-педагогічна робота з сім’ями військовослужбовців в умовах реформування збройних сил України : монографія  / Н. С. Олексюк. — К. : Слово, 2011. — 304 с.

21. Оржеховська, В. М. Превентивна педагогіка : науково-методичний посібник / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко. — Ізмаїл, 2006. — 283 с.

22. Остапченко, Є. Соціальний педагог у ДНЗ. Досвід роботи / Є. Остапченко // Соціальний педагог. — 2015. — № 10. – С. 10–33.

23. Пальчевський, С. С. Соціальна педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навч. закладів / С. С. Пальчевський. — К. : Укр. енциклопедія, 2005. — 548 с.

24. Петровська, К. В. Діагностика рівня сформованості суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань : навчально-методичний посібник / К. В. Петровська. — Донецьк : Ландон-ХХІ, 2011. — 123 с.

25. Петровська, К. В. Соціально-педагогічна робота з творчими неформальними молодіжними об’єднаннями : навчально-методичний посібник / К. В. Петровська. — Донецьк : Ландон-ХХІ, 2013. — 284 с.

26. Петровська, К. В. Формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань : навчально-методичний посібник / К. В. Петровська. — Мелітополь :  Видав. буд. Мелітопольської міськ. друкарні, 2012. — 200 с.

27. Письмак, Л. Соціальний педагог у закладі дошкільної освіти. Особливості діяльності  / Л. Письмак  // Соціальний педагог. — 2018. — № 6. – С. 36–41.

28. Потоцька Ю. Соціальний педагог у школі. Рекомендації для початківця / Ю. Потоцька, О. Зайкіна. – К. : Вид. група «Шкільний світ», 2017. – 112 с.

29. Потоцька, Ю. Соціальний педагог майбутнього / Ю. Потоцька // Соціальний педагог. — 2017. — № 8. – С. 4–9.

30. Приходько, В. М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей : ннауково-методичний посібник  / В. М. Приходько. — Запоріжжя : Прем’єр, 2006. — 288 с.

31. Робота соціального педагога з різними типами сімей : матеріали творчої групи соціальних педагогів / упоряд. Юлія Бойко та ін. – К. : Ред. загальнопед. газети, 2013. – 120 с.

32. Синявський, В. В. Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування : методичний посібник / В. В. Синявський. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 84 с.

33. Скрипник, Г. Формування особистості школяра: сім’я та школа. Практичні аспекти / Г. Скрипник, Н. Кучерява // Соціальний педагог. — 2017. — № 1. – С. 38–43.

34. Соболь, Т. Соціальний педагог ЗНЗ. Сучасні підходи в організації роботи  / Т. Соболь // Соціальний педагог. — 2017. — № 2. – С. 4–8.

35. Социальная педагогика : учебное пособие для студ. вузов / под ред. В. А. Никитина. — М. : Владос, 2002. — 272 с.

36. Социальний педагог в школе (из опыта работы ) / авт.-сост. Л. Д. Баранова. — Волгоград : Учитель, 2008. — 187 с.

37. Соціальна педагогіка : навч. посібник / за ред. О. В. Безпалько. — К. : Академвидав, 2013. — 312 с.

38. Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Й. Капської. —  К. : Центр учбової літератури,  2009. — 488 с.

39. Соціальна педагогіка : підручник для ВНЗ / за ред. А. Й. Капської. — 3-е видання. — К. : Центр навч. літ, 2006. — 468 с.

40. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник для студ. ВНЗ / за ред. І. Д. Звєрєвої. — К. : Центр навч. літ, 2006. — 316 с.

41. Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посібник / за заг. ред. проф.  А. Й. Капської . – К., 2000. – 372 с.

42. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями : навчально-методичний посібник / А. Й. Капська, І. В. Пєша, О. Ю. Міхеєва, М. Г. Соляник. — К. : Слово, 2015. — 328 с.

43. Тутова І. Діти в складних життєвих обставинах. Особливості роботи соціального педагога із соціального захисту дітей пільгових та облікових категорій  / І. Тутова // Соціальний педагог. – 2018. – № 8. – С. 20 – 33.

44. Холодницька, К. Інклюзивне навчання в дошкільних закладах. Особливості впровадження / К. Холодницька // Соціальний педагог. — 2018. — № 3. – С. 18–29.

45. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие / М. В. Шакурова. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.

46. Шептенко П. А. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие / П. А. Шептенко, Г. А. Воронина ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.

47. Шовш, К. Інформаційна культура соціального педагога: особливості формування та реалізації / К. Шовш // Вища освіта України. — 2017. — № 1. – С. 65–71.

48. Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні : методичний посібник / наук. ред. Т. К. Окушко. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 200 с.