Сучасні тенденції виховання студентської молоді

13.11.2019


Список літератури:

 1. Артемова Л. В. Історія і сучасність у вихованні студентів // Педагогіка і методика вищої школи : навч.-метод. посіб. / Л. В. Артемова. – Київ : Кондор, 2008. – С. 209–271.
 2. Виховна діяльність у вищому навчальному закладі // Козяр М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр, М. С. Коваль. – Київ : Знання, 2013. – Розд. 6. – С. 237–317.
 3. Виховна робота зі студентською молоддю // Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2005. – Розд. 5. – С. 344–399.
 4. Виховна функція вищої школи // Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2005. – Розд. 3. – С. 442–468.
 5. Вища освіта та Європейський освітній простір : навч. посіб. / В. Крижко, М. Елькін, О. Старокожко та ін. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. – 448 с.
 6. Дослідження соціально-психологічних характеристик суб’єкта економічної соціалізації студентської молоді // Соціально-психологічні проблеми становлення суб’єкта економічної соціалізації : монографія / за наук. ред. В. В. Москаленко. – Київ : Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2012. – Розд. 3. – С. 96–191.
 7. Засєкіна Л. В. Віртуальний дискурс у комунікативному просторі студентів / Л. В. Засєкіна // Розвиток особистості у різних умовах соціалізації : колективна монографія / за наук. ред. проф. Л. О. Калмикової, проф. Г. О. Хомич. – Київ : Слово, 2016. – С. 193–211.
 8. Квієк М. Університет і держава : вивчення глобальних трансформацій / М. Квієк ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ : Таксон, 2009. – 380 с.
 9. Кривильова О. Підготовка майбутніх учителів до творчої діяльності : монографія / О. Кривильова. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 200 с.
 10. Кучерявий О. Г. Професійне самовиховання у вищий школі : навч. посіб. / О. Г. Кучерявий. – Київ : Освіта України, 2010. – 200 с.
 11. Массовая физическая культура в вузе : учеб. пособие / под ред. В. А. Маслякова, В. С. Матяжова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 240 с.
 12. Олексенко Р. Формування соціальних почуттів у студентів / Р. Олексенко // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 76.
 13. Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі // Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – Модуль 4. – С. 133–161.
 14. Організація та управління навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі //Немченко С. Г. Педагогіка вищої школи : підручник / С. Г. Немченко, О. Б. Голік, О. В. Лебідь. – Донецьк : ЛАНДОН-XX, 2014. – Розд. 10. – С. 218–268.
 15. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / В. Л. Ортинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 472 с.
 16. Особливості сприйняття політичних міфо-сюжетів студентською молоддю // Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості : монографія / за ред. Н. В. Чепелєвої. – Київ : Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2013. – С. 217–225.
 17. Пасько К. Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога / К. Пасько // Вища освіта України. – 2017. – № 1. – С. 72–76.
 18. Пирогова Т. Формування естетичних смаків та естетичних оцінок учнівської та студентської молоді / Т. Пирогова // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – С. 61–68.
 19. Силадій І. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді / І. Силадій // Вища освіта України. – 2017. – С. 76–83.
 20. Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ / СНІДу : навч.-метод. посіб. / за ред. С. В. Страшка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта України, 2006. – 260 с.
 21. Тренінг формування економічної культури студентської молоді (розроблений на основі досліджень О. О. Міщенко) // Методичні рекомендації батькам та педагогам «Психологічний супровід становлення суб’єкта економічної соціалізації» / за ред.О. В. Лавренко. – Київ : Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2013. – С. 43–67.
 22. Тренінгові, соціально-реабілітаційні і навчальні програми із формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді : метод. посіб. / за наук. ред. В. Г. Панка, Н. М. Городнової, Н. В. Лунченко. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 180 с.
 23. Фізичне виховання студентів // Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 т. / за ред. Т. Ю. Круцевич. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту України ; Олімпійська література, 2018. – Т. 2 : Методика фізичного виховання різних груп населення. – Гл. 5. – С. 168–239.
 24. Формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді : метод. реком. / за наук. ред. І. І. Цушка. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 168 с.
 25. Формування навичок ефективної політичної участі молоді : технології психологічного супроводу : монографія / за наук. ред. Л. О. Кияшко. – Київ : Міленіум, 2014. – 314 с.
 26. Хомич Л. О. Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога : монографія / Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова, Т. О. Шахрай. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 212 с.