Суворий аналітик доби

29.01.2021


Список літератури:

 1. Валер’ян Підмогильний (1901–1937) // Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. : навч. посіб. / за ред. В. Г. Дончика. – Київ : Либідь, 1993. – Кн. 1 : 1910–1930-ті роки. – С. 520–533.
 2. Васьків М. С. Експериментальний характер українського роману і романних форм 20–30-х років ХХ ст. // Матеріали з історії літературознавства та генології для самостійної роботи студентів : навч. посіб. / М. С. Васьків. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2010. – С. 116–150.
 3. Городнюк Н. А. Концепт їжі та мотив насолоди у модерністському романі (В. Домонтович, В. Набоков, В. Підмогильний) // Res incognita : семіотика речі у східнослов’янському модерністському романі першої половини ХХ століття : монографія / Н. А. Городнюк. – Дніпро : Свідлер А. Л., 2017. – С. 248–256.
 4. Дмитренко В. І. Київський текст Валер’яна Підмогильного / В. І. Дмитренко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. 24, ч. 1. – С. 360–368.
 5. Задворна К. В. Особливості художнього простору в романі В. Голдінга «Володар мух» й оповіданні В. Підмогильного «Ваня» / К. В. Задворна // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 23, ч. 4. – С. 139–143.
 6. Калантаєвська Г. П. Оцінка нового світу, трагедія в ньому «маленької» людини у прозі Б. Антоненка-Давидовича, В. Підмогильного, Г. Косинки // Українська література : кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. : навч. посіб. / Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – С. 129–143.
 7. Ковалів Ю. І. Валер’ян Підмогильний (1901–1937) // Історія української літератури : кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : у 10 т. / Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2014. – Т. 3 : У сподіваннях та трагічних зламах. – С. 220–223. – (Серія «Альма-матер»).
 8. Ковалів Ю. І. Валер’ян Підмогильний (1901–1937) // Історія української літератури : кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : у 10 т. / Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2017. – Т. 5 : У сподіваннях та трагічних зламах. – С. 288–324. – (Серія «Альма-матер»).
 9. Лущій С. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного / С. Лущій. – Київ : Стилос, 2008. – 152 с.
 10. Мельник В. Валер’ян Підмогильний / В. Мельник // З порога смерті : письменники України – жертви сталінських репресій / авт. кол. Л. С. Бойко та ін. ; упоряд. О. Г. Мусієнко. – Київ : Рад. письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 357–361.
 11. Мельник В. На прехресті міста і села. Роман А. Підмогильного «Місто» у критиці 20-х років / В. Мельник // Двадцяті роки : літературні дискусії, полеміки : літературно-критичні статті / упоряд. В. Г. Дончик. – Київ : Дніпро, 1991. – С. 212–260.
 12. Мовчан Р. В. Український модернізм 1920-х : портрет в історичному інтер’єрі : монографія / Р. В. Мовчан. – Київ : Стилос, 2008. – 544 с.
 13. Мовчан Р. Проза Валер’яна Підмогильного : доля, людина, стиль // У пошуках архітвору : з історії української літератури ХХ століття / Р. Мовчан. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 148–170.
 14. Мороз-Стрілець Т. М. Університет на дому // Голос пам’яті : спогади / Т. М. Мороз-Стрілець. – Київ : Рад. письменник, 1989. – С. 111–117.
 15. Наєнко М. К. Валер’ян Петрович Підмогильний. Екзистенціалізм // Художня література України : від міфів до модерної реальності / М. К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2008. – С. 814–826.
 16. Петров В. Ланка-Марс // Діячі української культури (1920–1940 рр.) : жертви більшовицького терору / В. Петров ; передмова С. Білокінь. – Київ : Воскресіння, 1992. – С. 49–51.
 17. Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні / С. Підгайний. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 326 с.
 18. Підмогильний В. Іван Босий / В. Підмогильний // Розстріляне відродження : антологія 1917–1933 : поезія-проза-драма-есей / упоряд., передм., післямов. Ю. Лавріненко, післямова Є. Сверстюка. – Київ : Смолоскип, 2002. – С. 456–464.
 19. Підмогильний В. Історія пані Івги : оповідання / В. Підмогильний // Срібний птах : хрестоматія з української літератури для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : у 2-х ч. / упоряд. : Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, А. Б. Гуляк. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 2005. – Ч. 1. – С. 175–179.
 20. Підмогильний В. П. Місто : роман / В. П. Підмогильний. – Київ : Знання, 2015. – 236 с.
 21. Підмогильний В. П. Місто : роман / В. П. Підмогильний. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 320 с.
 22. Підмогильний В. П. Невеличка драма : роман на одну частину / В. П. Підмогильний. – Київ : Знання, 2014. – 294 с.
 23. Підмогильний В. П. Невеличка драма : роман, повісті / В. П. Підмогильний. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 326 с.
 24. Підмогильний В. П. Оповідання. Повість. Романи / В. П. Підмогильний ; вст. ст., упоряд. та прим. В. О. Мельника. – Київ : Наукова думка, 1991. – 800 с.
 25. Підмогильний В. Проблема хліба / В. Підмогильний // Українська мала проза ХХ століття : антологія / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2007. – С. 756–768.
 26. Підмогильний В. Третя революція / В. Підмогильний // Українська мала проза ХХ століття : антологія / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2007. – С. 721–755.
 27. Підмогильний Валеріян : літературна сільвета // Розстріляне відродження : антологія 1917–1933 : поезія-проза-драма-есей / упоряд., передм., післямов. Ю. Лавріненко, післямова Є. Сверстюка. – Київ : Смолоскип, 2002. – С. 451–455.
 28. Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ століття : історичні нариси / Д. В. Архієрейський, О. Г. Бажан, Т. В. Бикова та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 444–445.
 29. Романенко О. В. Валер’ян Підмогильний (1901–1937) / О. В. Романенко // Історія української літератури : ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т. / за ред. В. І. Кузьменка. – Київ : Академвидав, 2013. – Т. 1. – С. 383–392. – (Серія «Альма-матер»).
 30. Слабошпицький М. Ф. «Аспис», «Ланка», «Марс» // Поет із пекла : романи / М. Ф. Слабошпицький ; передмова В. О. Базилевського ; післямова В. Н. Грабовського. – Київ : Грамота, 2008. – С. 533–555.
 31. Ткачук М. П. Валер’ян Підмогильний (1901–1937) // Українська література ХХ століття : монографія / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2014. – С. 227–255.
 32. Ткачук М. П. Наратив прозових творів Валер’яна Підмогильного // Наративні моделі українського письменства / М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ ; Медобори, 2007. – С 346–365.
 33. Тріщук А. Функціонально-стильовий потенціал лексичних засобів у творчому доробку Валер’яна Підмогильного / А. Тріщук // Філологічні студії : збірник наук. ст. студентів / гол. ред. О. Д. Харлан. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. 10. – С. 41–47.
 34. Харлан О. Д. Мала проза В. Підмогильного і Б. Шульца : екзістенційний аспект катастрофізму // Дискурс катастрофізму в українській та польській прозі (1918–1939) : монографія / О. Д. Харлан. – Київ : Освіта, 2008. – С. 108–122.
 35. Шевчук В. У світі прози Валер’яна Підмогильного / В. Шевчук // Репресоване «відродження» / упоряд. : О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник. – Київ : Україна, 1993. – С. 277–289.
 36. Kravtsiv B. Pidmohylny Valeriian / B. Kravtsiv // Encyclopedia of Ukraine. Vol. 4. Ph–Sr / edited by Danylo Husar Struk. – Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press Incorporated, [1993]. – P. 22–23.