Технології інформаційного суспільства

10.04.2017

/Від історії до сьогодення/


Список літератури:

1. Intel Навчання для майбутнього / Дебі Кендау, Дженніфер Доерті та ін. – К. : Нора– прінт, 2006. – 414 с.

2. Аладьев В.З. Профессиональный персональный компьютер ИСКРА 1030: Архитектура и прогр. обеспечение : справ. руководство. – УРЕ, 1990. – 484 с.

3. Банкет В.Л. Цифровые методы в спутниковой связи / В.Л. Банкет, В.М. Дорофеев. – М. : Радио и связь, 1988.– 240 с.

4. Бондаренко М.Ф. Операційні системи : навч. посіб. / М.Ф. Бондаренко, О.Г. Качко. – Х. : Компанія СМІТ, 2008.– 432 с.

5. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – М. : Наука, 1983. – 344 с.

6. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли / Б. Гейтс. – М. : Эксмо, 2005. – 480 с.

7. Грехов А.М. Електронний бізнес (Е–комерція) : навч. посіб. / А.М. Грехов. – К. : Кондор, 2008. – 302 с.

8. Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування : підручник / Ю.П. Жураковський, В.П. Полторак. – К. : Вища школа, 2001.– 255 с.

9. Інформаційні системи у фінансових установах : навч. посіб. / О.І. Баштанник, Я.В. Глазова, Н.К. Максишко, В.О. Шаповалова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 224 с.

10. Кибернетика: прошлое для будущего: этюды по истории отечественной кибернетики / под ред. Б.В. Бирюкова. – М. : Наука, 1989. – 192 с.

11. Козловський А.В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології : навч. посіб. /А.В. Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук. – К. : Знання, 2011. – 463 с.

12. Контроль та керування корпоративними комп’ютерними мережами: інструментальні засоби та технології : навчальний посібник / А.М. Гуржій, С.Ф. Коряк та ін. – Х. : «Компанія СМІТ», 2004. – 544 с.

13. Кравченко Н.В. Правові основи захисту інформації: навч. посібник / Н.В. Кравченко. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 137 с.

14. Кудінов М.В., Межуєв В.І. Формування у майбутніх інженерів–педагогів готовності до автоматизованого проектування інформаційних систем : монографія / М.В. Кудінов, В.І. Межуєв. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 141 с.

15. Кудрявцева С.П. Міжнародна інформація : навч. посіб. / С.П. Кудрявцева, В.В. Колос. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2005. – 400 с.

16. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : навч. посіб. / С.П. Кулицький. – К. : МАУП, 2002. – 224 с.

17. Лунтовський А.О. Проектування та дослідження комп’ютерних мереж : навч. посіб. / А.О. Лунтовський, І.В. Мельник. – К. : Університет «Україна», 2010. – 361 с.

18. Малиновський Б. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні / Б. Малиновський. – К. : Видав. дім «Академперіодика», 2001. – 214 с.

19. Математичне забезпечення інформаційно–керуючих систем : підручник / А.М. Гуржій, З.В. Дудар та ін. – Х. : ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. – 448 с.

20. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем / за заг. ред.В.В. Поповського. – Харків : ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. – 564 с.

21. Мельник Л.Г. Экономика информации и информационные системы предприятия : учеб.  пособ. / Л.Г. Мельник, С.Н. Ильяшенко, В.А. Касьянов. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2004. – 400 с.

22. Морзе Н.В. Основи інформаційно–комунікаційних технологій / Н.В. Морзе. – К. : Видавнича група BHV, 2007. – 352 с.

23. Невлюдов І.Ш. Основи виробництва електронних апаратів: підручник / І.Ш. Невлюдов. – Харків : ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. – 592 с.

24. Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. Карманенко. – К. : Знання, 2013. – 358 с.

25. Нильсон Н. Принципы искусственного интеллекта / Н. Нильсон. – М. : Радио и связь, 1985. – 376 с.

26. Онищенко С.В. Інформаційні машини та кібернетичні системи / С.В. Онищенко. – Бердянськ : «БДПУ», 2015. – 191 с.

27. Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : навч.–метод посіб. / Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко. – К. : КНЕУ, 2001.
– 296 с.

28. Почепцов Г.Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. – К. : Знання, 2006. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ століття ).

29. Руденко О.Г. Штучні нейронні мережі : навч. посіб. / О.Г. Руденко, Є.В. Бородянський. – Харків : ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. – 404 с.

30. Самсонов В.В. Методи та засоби Інтернет–технологій : навч. посіб. / В.В. Самсонов, А.Л. Єрохін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 264 с.

31. Симонс Д. ЭВМ пятого поколения: компьютеры  90–х годов / Д. Симонс, пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 173 с.

32. Стеклов В.К. Системи фазового автопідстроювання високої точності та швидкодії. – К. : Техніка, 2005. – 344 с.

33. Сукач Г.О. Технологічні основи електроніки: навч. посібник / Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – Донецьк : Юго–Восток, 2011. – 297 с.

34. Україна: інтелект нації на межі століть : кол. монографія / керівник авторського кол. В.К. Врублевський. – К. : Інформаційно– видав. Центр «Інтелект», 2000. – 516 с.

35. Хоменко В.Г. Комп’ютерні мережі : навч. посіб. / В.Г. Хоменко, М.П. Павленко. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2011. – 316 с.

36. Цифрова техніка: лабораторний практикум : навч. посіб. / за ред.Г.М. Тимонькіна. – Бердянськ, ФО–П Ткачук О.В., 2014. – 112 с.

37. Цымбал В.П. Теория информации и кодирование : учебник / В.П. Цымбал. – К.: Вища школа, 1992. – 263 с.

38. Черняк О.І. Системи обробки економічної інформації: підручник / О.І. Черняк, А.В. Ставицький, Г.О. Чорноус. – К. : Знання, 2006. – 447 с.

39. Шиман О.І. Практичний курс з використання сучасних інформаційних технологій : навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей педагогічних ВНЗ / О.І. Шиман. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – 158 с.