Тої слави козацької повік не забудем

1111.10.2016


Список літератури:

1. Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини / В.Б. Антонович. – К.: Україна, 2004. – 304 с.

2. Археологія доби українського козацтва ХVІ – ХVІІІ ст.: навч. посібник / відп. ред. Д.Я. Телегін. – К.: Ін–т змісту і методів навчання, Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1997. – 336 с.

3. Архів Коша Нової Запорозької Січі: опис справ 1713 – 1776 / [упорядн. Л.З. Гісцова]. – К.: Наук. думка,1994. – 231 с.

4. Байрон Дж. Г. Мазепа / Дж. Г. Байрон. – Харків: Фоліо, 2005. – 477 с.

5. Боплан, Гійом Левассер де. Опис України / Гійом Левассер де Боплан. Українські козаки та їхні останні гетьмани; Богдан Хмельницький / П.Меріме ; пер. з фр., приміт. та передм. Я.І.Кравця. – Львів: Каменяр, 1990. – 301 с.

6. Голобуцький В. Запорозьке козацтво / В.Голобуцький. – К.: Вища школа, 1994. – 539 с.

7. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. (1734–1775 рр.) / В.О.Голобуцький. – Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 421 с.

8. Головешко Л.М. Азовське козацьке військо та його нащадки / Л.М. Головешко. – Маріуполь: «Новий світ», 2012. – 330 с.

9. Головешко Л.М. Традиції та звичаї українських козаків  ХV – ХХІ ст. / Л.М. Головешко. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2014. – 408 с.

10. Грушевський М. Історія України–Руси. Том VІІ. Козацькі часи – до року 1625 / М.Грушевський. – К.: Наукова думка, 1995. – 624 с.

11. Грушевський М. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М. Грушевський. – Дніпропетровськ: Січ, 1993. – 55 с.

12. Гуржій О. Іван Скоропадський / О. Гуржій. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2004. – 312 с.

13. Історичні постаті України: Історичні нариси / упоряд. та авт. вст. ст. О.В. Болдирєв. – Одеса: Маяк, 1993. – 384 с.

14. Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників: монографія / Т. Каляндрук. – Львів, 2007. – 288 с.

15. Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України / Т. Каляндрук. – Львів, 2007. – 304 с.

16. Кащенко А. Збірка творів. / А. Кащенко. – Харків: ТОВ «Оберіг», 2008. – 480 с.

17. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: історична монографія / М.І. Костомаров. – Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 843 с.

18. Кулаковський В. Максим Кривоніс: історичний роман / В. Кулаковський. – К.: Дніпро, 1989. – 288 с.

19. Кулиняк Д.І. «Од Калниша вісті…» / Д.І. Кулиняк. – К.: ВАТ «Видавництво «Київська правда», 2004. – 344 с.

20. Лепкий Б. Мазепа: Трилогія. ІІ. Не вбивай; ІІІ. Батурин: Іст. повісті / Б. Лепкий. – Львів: Каменяр, 1991. – 488 с.

21. Леп’явко С. Козацькі війни кінця ХV ст. в Україні / С. Леп’явко. – Чернігів: Сіверянська думка, 1996. – 285 с.

22. Мушкетик Ю. Яса: роман / Ю. Мушкетик. – К.: Дніпро, 1990. – 830 с.

23. Наслідки Переяславської ради 1654 року: збірник статей. – К.: Смолоскип, 2004. – 606 с.

24. Нечуй–Левицький І. Князь Єремія Вишневецький: роман / І. Нечуй–Левицький. – К.: Знання, 2015. – 248 с.

25. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин; ред. Л. Винар. – 2-е доп. вид. – Нью-Йорк-Київ-Львів-Париж-Торонто, 2001. – 464 с.

26. Руснак І.Є. Думи та історичні пісні: тексти та їх інтерпретація / І.Є. Руснак. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 96 с.

27. Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького / А.О.Скальковський. – Дніпропетровськ: Січ, 1994. – 677 с.

28. Смолій В.А. Богдан Хмельницький: (Соціально-політичний портрет) / В.А. Смолій, В.С.Степанков. – К.: Либідь, 1995. – 620 с.

29. Чайковський А. На уходах. За сестрою: Іст.–пригод. повісті / А.Чайковський. – К.: Веселка, 2008. – 247 с.

30. Шевчук В. Козацька держава / В. Шевчук. – К.: Абрис, 1995. – 392 с.  

31. Шудря М.А. Січ–мати / М.А. Шудря. – К.:ТОВ «Елібре», 2008. – 560 с.

32. Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу: в 2–х ч. / Д.І.Яворницький. – К.: Веселка, 1995. – 477 с.

33. Яворницький Д.І. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ: Промінь, 1990. – 190 с.

34. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Д.І. Яворницький. – Львів: Світ, 1990. – Т.1. – 319с.

***

1. Бондарь Леся. Козацька Україна. Позакласний захід. Вступ до історії. 5–й клас. / Л.Бондарь // Історія України. – 2014. – №7. – С. 19 – 27.

2. Головіна Л.П. «Доба героїчних походів козаків». Петро Конашевич–Сагайдачний. Історія України. 8 клас // Л.П. Головіна / Історія та правознавство. – 2016. – №19–21. – С. 71 – 74.

3. Гончар О. Гетьман П. Дорошенко. Боротьба за об’єднання України. 8–й клас. / О. Гончар // Історія України. – 2016. — №4. – С. 9–12.

4. Гук О.І. Національно–визвольна війна українського народу в постатях. 8 клас / О.І. Гук // Історія та правознавство. – 2016. — № 19–21. – С. 48–67.

5. Линник О. Тарас Шевченко – співець козацької слави. Позакласний захід з історії України для учнів 8–9 класів / О. Линник // Історія України. – 2014. – №7. – С. 13–18.

6. Лишевський В. Будні славних українців, запорізьких козаків. Позакласний захід.8–й клас / В.Лишевський // Історія України. – 2014. – С. 15–22.

7. Прус Ф.А. Судочинство в Запорізькій Січі / Ф.А. Прус // Історія та правознавство. – 2016. – № 19–21. – С. 39– 47.

8. Терещенко О.Є. Запорізька Січ у другій половині ХVІІ ст. Кошовий отаман Іван Сірко. Історія України 8 клас. / О.Є. Терещенко // Історія та правознавство. – 2016. – № 19 – 21. – С. 81–88.

9. Ціпачевська Ю.В. Запорізька Січ і Слобідська Україна в другій половині ХVІІ ст. Історія України 8 клас / Ю.В. Ціпачевська // Історія та правознавство. – 2016. – № 12.– С. 27–31.