Трагедія Сандармоху

27.10.2017

Тільки той, хто пам’ятає минуле, вартий майбутнього…


Список літератури:

1. Білецький О.І. Літературно – критичні статті / О.І. Білецький. – К. : Дніпро, 1990. – 254 с. – (Серія «Українська літературна думка»).

2. Гординський С. На переломі епох : літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи / С. Гординський. – Львів : Світ, 2004. – 504 с. – (Серія «Аd Fontes – До джерел»).

3. Гречанюк С. На тлі ХХ століття : літературно-критичні нариси / С. Гречанюк. – К. : Рад. письменник, 1990. – 311 с.

4. Жулинський М.Г. Із забуття — в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини) / М.Г. Жулинський. – К. : Дніпро, 1990. – 447 с.

5. З порога смерті : письменники України – жертви сталінських репресій. Вип. І / авт. кол.: Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб та ін.; упоряд. О.Г. Мусієнко. – К. : Рад. письменник, 1991. – 494 с.

6. Зеров М.К. Твори : в 2 т. Т. 1 . Поезії, переклади / М.К. Зеров ; упоряд. : Г.П. Кочур, Д.В. Павличко. – К. : Дніпро, 1990. – 843 с.

7. Куліш М.Г. Твори : в 2 т. Т. 1 . П’єси / М.Г. Куліш ; упоряд., підгот. текстів, вст. стаття та комент. Л. С. Танюка . – К. : Дніпро, 1990. – 509 с.

8. Літературні портрети : критико – біографічні нариси. Т. 1 / ред. О.С. Дяченко. – К. : Радянський письменник, 1960. – 668 с.

9. Мельник В. «Найбільш інтелектуально заглиблений…» (В. Підмогильний) / В. Мельник // Літературна панорама. 1990 : збірник / редкол. : В.Г. Дончик (голова) та ін. ; упоряд. С.С. Гречанюк. – К. : Дніпро, 1990. – С. 157 – 170.

10. Мельник В.О. Валер’ян Підмогильний : до 90-річчя від дня народження / В.О. Мельник. – К. : Т-во «Знання» УРСР, 1991. – 48 с. – (Серія 6 «Світ культури», № 1).

11. Мороз-Стрілець Т.М. Голос пам’яті : спогади / Т.М. Мороз-Стрілець. – К. : Рад. письменник, 1989. – 196 с.

12. Павло Филипович // Літературна панорама. 1988 : збірник / редкол. : В.Г. Дончик (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Сивокінь. – К. : Дніпро, 1988. – С. 228 – 231.

13. Письменники Радянської України. 20 – 30 роки : нариси творчості / упорядник С.А. Крижанівський. – К. : Рад. письменник, 1989. – 407 с.

14. Підмогильний В. Невеличка драма : роман на одну частину / В. Підмогильний. – К. : Знання, 2014. – 294 с. – (Серія «Скарби»).

15. Підмогильний В.П. Невеличка драма : роман, повісті / В.П. Підмогильний . – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 326 с.

16. Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ століття : історичні нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.В. Бикова та ін.; відп. ред. В.А. Смолій. – К. : Наукова думка, 2002. – 952 с.

17. Репресоване «відродження» / упоряд. О.І. Сидоренко, Д.В. Табачник. – К. : Україна, 1993. – 399 с.

18. Розстріляне відродження : антологія 1917 – 1933: поезія — проза – драма – есей / упоряд., передм. Ю. Лавріненка ; післямова Є. Сверстюка. – К. : Смолоскип, 2007. – 976 с.

19. Рукопис : укр. альманах спогадів, щоденників, листів, документів, світлин : у 2 т. Т. 1 / під заг. ред. І.М. Дзюби. – К. : Криниця, 2004. – 608 с. – (Серія «Б–ка Шевченківського комітету»).

20. Світличний І.О. З живучого племені Дон Кіхотів / І.О. Світличний, Н.О. Світлична. – К. : Грамота, 2008. – 816 с. – (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).

21. Українська мала проза ХХ століття : антологія / упоряд. В. Агеєва. – К. : Факт, 2007. – 1512 с.

22. Українське Диво : поетична антологія . Кн. ІІ / за упоряд. та ред. В. Коломійця. – К. : Укр. письменник, 2005. – 535 с.

23. Филипович П.П. Літературно – критичні статті / П.П. Филипович. – К. : Дніпро, 1991. – 270 с. – (Серія «Українська літературна думка»).

24. Шпол Ю. Вибрані твори / Ю. Шпол. – К. : Смолоскип, 2007. – 531 с. – (Серія «Розстріляне Відродження»).