Труд народної просвіти (1868-2018)

06.12.2018


«Кожний народ, що хоче добитися самостійності, мусить передусім дбати про те, щоби нижчі верстви суспільності, народні маси піднеслися до тої степені просвіти, щоб ця народна маса почула себе членом народного організму, відчула своє міщанське й національне достоїнство й узнала потребу існування нації як окремої народної індивідуальності, бо ніхто інший, а маса народу є підставою усього».

А. Сичіеський

Ці слова були сказані 8 грудня 1868 року при заснуванні товариства «Просвіта» і стали програмою його великої, творчої, плідної, героїчної діяльності. До 150 – річчя з дня заснування «Просвіти» бібліотека університету презентує виставку «Труд народної просвіти».

Список літератури:

1. «…Віддати зумієм себе Україні» : листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / вступ. ст., археограф. передм., примітки, підгот. текстів, покажчики, додатки, добір ілюстр. матеріалу С. С. Кіраля. – К. ; Нью–Йорк. – 2004. – 520 с.

2. Будугай А. Від Трохима Зіньківського до потужного сучасного просвітницького руху у Бердянську / А. Будугай // Південна зоря. – 2018. – № 39 (27 вересня). – С. 13.

3. Василенко Н. «В освіті буде наша і слава і воля…». Іван Труба – активіст національного відродження в Україні початку ХХ століття / Н. Василенко // Молода нація : альманах / ред. кол. : О. Бабкіна, Т. Батенко та ін. – К. : Смолоскип, 2004. – № 3. – С. 22 – 30.

4. Видавнича справа та редагування в Україні : постаті і джерела (ХІХ – перша третина ХХ ст.) : навч. посібник / за ред. Н. Зелінської. – Львів – Світ, 2003. – 612 с.

5. Губарев В. К. «Просвіта» / В. К. Губарев // Історія України : універсальний ілюстрований довідник / В. К. Губарев ; пер. з рос. Б. М. Губаревої. – Донецьк : Бао, 2008. – С. 292 – 293.

6. Гунчак Тарас. «Молода Україна» / Тарас Гунчак // Україна : перша половина ХХ століття : нариси політичної історії / Тарас Гунчак. – К. : Либідь, 1993. – С. 7 – 29.

7. Зародження і розвиток кооперативного руху // Економічна історія України і світу : підручник / за ред. Б. Д. Лановика. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Вікар, 2001. – С. 354 – 364.

8. Зинькивский Трофим Авраамович // Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник / автор идеи и рук. творческой группы, макет и верстка В. И. Михайличенко. – Мелитополь : Мелитопольская городская типография, 2013. – Т. 1 (А-Л). – С. 585.

9. Змиевский А. И. «Просвіта» / А. И. Змиевский // Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник / автор идеи и рук. творческой группы, макет и верстка В. И. Михайличенко. – Мелитополь : Мелитопольская городская типография, 2014. – Т. 2 (М-Р). – С. 582 – 583.

10. Змієвський О. «Скоро, скоро прийде злота осінь і провисне тишею в гаю» / О. Змієвський, В. Пилипенко // Південна зоря. – 2018. – № 35 (30 серпня). — С. 19.

11. Змієвський О. «Я славлю злотокосу осінь, де смуток мій немов рубін…» / О. Змієвський, В. Пилипенко // Південна зоря. – 2018. – № 40 (4 жовтня). – С. 17.

12. Змієвський О. Липень – краса літа, серединка кольору / О. Змієвський, В. Пилипенко // Південна зоря. – 2018. – № 27 (5липня). — С. 4.

13. Зуляк І. С. Фахові школи «Просвіти» міжвоєнного періоду – важливий чинник розвитку національної освіти / І. С. Зуляк // Наукові праці Кам’янець — Подільського державного університету : історичні науки / ред. колегія тому : В. А. Смолій, Л. В. Баженов та ін. ; відп. ред. В. С. Степанков. – Кам’янець – Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 12. – С. 204 – 212.

14. Ільницький М. М. Дмитро Павличко : нарис творчості / М. М. Ільницький. – К. : Дніпро, 1985. – 189 с.

15. Історико-політичний дискурс доби (1890-1913) // Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. : підручник : у 2-х кн. Кн.1 / за ред. проф. О. Д. Гнідан. – К. : Либідь, 2005. – С. 6 – 25.

16. Кіра Роксолана. Степан Сірополко і «Просвіта» / Роксолана Кіра // Рідна школа. – 2000. – № 2. – С 12 – 14.

17. Кіраль С. С. Трохим Зіньківський – публіцист : навч. посібник з літератури рідного краю для студентів філол. факультету та факультету підготовки вчителів початкових класів / С. С. Кіраль. – К. : Міжнародна фінансова агенція, 1997. – 80 с.

18. Кооперативний рух // Економічна історія України : підручник / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович та ін. ; за заг. ред. Б. Д. Лановика. – К. : Юридична книга, 2004. – С. 250 – 261.

19. Костенко Анатоль. Мріє, не зрадь! «Просвіта». Арешт / Анатоль Костенко // Леся Українка / Анатоль Костенко ; упоряд. В. П. Сичевський. – К. : А.С.К., 2006. – 301 – 304.

20. Кулінська С. Ю. Чернігівська «Просвіта» за доби Української революції : рік 1917 / С. Ю. Кулінська, Т. П. Демченко // Наукові праці Кам’янець — Подільського державного університету : історичні науки / ред. колегія тому : В. А. Смолій, Л. В. Баженов та ін. ; відп. ред. В. С. Степанков. – Кам’янець – Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 12. – С. 349 – 359.

21. Культурне відродження в Україні : історія і сучасність : кол. монографія / кер. авт. колективу д-р філ. наук, проф. А. І. Комарова. – Львів : Астерікс, 1993. – 222 с.

22. Лизанчук В. В. Навічно кайдани кували : факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні / В. В. Лизанчук. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1995. – С. 123 – 130.

23. Мазепа Л. З. Вахнянин Анатоль (Наталь) Климентович / Л. З. Мазепа // Енциклопедія Сучасної України : Т. 4 (В-Во) / ред. кол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – К. : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С. 161 – 162.

24. Маковей Осип. Федькович у Львові. 1872 – 1873 рр. / Осип Маковей // Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича / Осип Маковей ; за ред. Б. І. Мельничука, Л. М. Ковалець та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2005. -С. 301 – 324.

25. Мицик С. В. Роль «Просвіти» у формуванні святкової культури Миколаївщини кінця ХІХ – початку ХХ століття / С. В. Міцик // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / гол. ред. Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Вип. ХХХІІ. – С. 141 – 145.

26. Петровський Е. П. Одеська «Просвіта» в 1918-1920 роках (за матеріалами архіву УСБУ в Одеській області) / Е. П. Петровський // Записки історичного факультету : Вип. 17 / гол. ред. В. Г. Кушнір. – Одеса : Астропринт, 2006. — С. 374 – 382.

27. Погрібний А. Г. Борис Грінченко. Нарис життя і творчості / А. Г. Погрібний. – К. : Дніпро, 1988. – 268 с.

28. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – початок ХХ століття) : нариси / відп. ред. М. Д. Ярмаченко. – К. : Рад. школа, 1991. – С. 343 – 348.

29. Розвиток української національної свідомості – головна мета діяльності «Просвіт» // Нариси історії українського шкільництва. 1905 – 1933 : навч. посібник / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Заповіт, 1996. – С. 63 – 74.

30. Сердюк М. Бердянську – наукову школу / М. Сердюк, В. Пейчев // Південна зоря. – 2000. – № 88 (7 червня). – С. 2.

31. Середяк А. «Просвіта» / А. Середяк // Довідник з історії України (А – Я) : посібник для середніх загальноосв. навч. закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – К. : Генеза, 2001. – С. 624 – 626.

32. Стецюк В. Б. Земства та «Просвіти» Правобережної України в період національно – демократичної революції 1917 – 1920 рр. / В. Б. Стецюк // Наукові праці Кам’янець — Подільського державного університету : історичні науки / ред. колегія тому : В. А. Смолій, Л. В. Баженов та ін. ; від. ред. В. С. Степанков. – Кам’янець – Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 15. – С. 159 – 165.

33. Субтельний Орест. Зростання організованості / Орест Субтельний // Україна : історія/ Орест Субтельний пер. з англ. Ю. І. Шевчука; вст. ст. С. В. Кульчицького. – 3-те вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 1993. – С. 401 – 409.

34. Токмань Г. Непочутий голос Сходу / Г. Токмань // Майдан : сторінка живої історії / Г. Токмань. – 2-ге вид., виправл. і допов. – Ніжин : М. М. Лисенко, 2015. – С. 5 – 22.

35. Токмань Г.  З любовю до України та її відданих сінів і дочок: життєтворчість професора Сидора Кіраля / Г. Токмань // Слово про науковців / Г. Токмань – Ніжин. : М. М. Лисенко, 2017. – С. 155 – 167.

36. Трохим Зіньківський : постать на тлі доби : тема розділу // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія лінгвістика і літературознавство : Міжвузівський збірник наукових статей / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХVI, Ч. 2. – С. 232 – 320.

37. Ющук І. П. Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка / І. П. Ющук // Українська мова : енциклопедія / ред. кол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін. – 3-є вид., зі змінами і допов. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2007. – С. 89 – 90.