Творення політичної нації

03.08.2018


Список літератури:

1. Булгаков О. Шлях до незалежності: до 25-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України / О. Булгаков // Історія України . – 2015. – № 22. – С. 4-5.

2. Галик В. М. Україна в Європі і світі : навч. посіб. / Володимир Галик. — К. : Знання, 2013. – 364 с.

3. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення // С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 608 с.

4. Дзюба І. М. Україна у пошуках нової ідентичності : статті, виступи, памфлети / Іван Дзюба. – К. : Україна, 2006. – 848 с.

5. Журавський В. С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник для студ. ВНЗ / В. С. Журавський, В. О. Серьогін, О. Н. Ярмиш. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

6. Заруба В. М. Історія держави і права України : навч. посібник / В. М. Заруба. – К. : Істина, 2006. – 416 с.

7. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991 — 2003) / відп. ред. С. В. Віднянський. – К. : Генеза, 2004. – 616 с.

8. Історія держави і права України : підручник: у 2 т. / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. — Т. 2 / кол. авторів : В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 580 с.

9. Історія України та її державності: навч. посіб. / за ред. Л. Е Дещинського, І. О. Гавриліва, Р. Д. Зінкевича. – Львів : Бескид Біг, 2005 – 368с.

10. Капустян Г. Українська державність: етапи становлення / Г. Капустян. —Кременчук : П.П. Щербатих, 2011. – 84 с.

11. Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні : на тлі світового досвіду / П. Кислий, В. Чарльз. – К. : Абрис, 2000. – 414 с.

12. Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 504 с.

13. Конституційне право України : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / упоряд. В. С. Журавський, Ю. М. Тодика. – К. : Ін Юре, 2004. – 884 с.

14. Кравчук Леонід. Витоки української державності / Л. Кравчук // Право України. – 2017. — № 11. – С. 9-13.

15. Листопад О. Українська Незалежність – це закономірність / О. Листопад // Урядовий кур’єр. – 2014. – Урядовий кур’єр. – 2014. – № 154. – 23 серпня.

16. Мицик Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А.Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – 3–тє вид., допов. і переробл. – К. : Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 2010. – 595 с.

17. Політична історія України XX століття: у 6 т. / за ред. І. Ф. Курас. — К. : Генеза, 2002 – 2003. – Т. 6. Від тоталітаризму до демократії ( 1945 – 2002) / О. М, Майборода, Ю. І. Шаповал, О. В. Гарань та ін.. – 2003. – 696с.

18. Разом на одній землі. Історія України багатокультурна : навч. посіб. / за ред. П. Кендзьора. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 332 с.

19. Сапацинська О. Проголошення незалежності України. (Історія України. 11-й клас) / О. Сапацинська // Історія України. – 2016. – № 7. – С. 16-19.

20. Символи влади Президента України як глави держави // Історія України. – 2018. — № 14. – С. 1 (Вкладка).

21. Сюндюков І. Україна йде через вогонь: робота над помилками / І. Сюндюков // День. – 2016. – 2016. – № 190 (191). – С. 20.

22. Трофанчук Г. І. Історія держави та права України : навч. посібник / Г. І. Трофанчук. – 2–ге вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 568 с.

23. Україна в міжнародних організаціях : навч. посібник / за ред. Ю. І. Макара. – Чернівці : Прут, 2009. – 880 с.

24. Україна в ХХ столітті (1900-2000) : збірник док. і матер. / упоряд. А. П. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король. — К. : Вища школа, 2000. – 351 с.

25. Шемшученко Ю. Конституційний процес у незалежній Україні / Ю. Шемшученко. – Право України. – 2014. – № 7. – С. 19-23.