Творець першої Української Конституції – Пилип Орлик

25.06.2018


Він був живим утіленням того,

як можна пронести крізь усе своє життя

один раз з’ясовані ідеали

Григір Орлик

Список літератури: 

1. Mackiw T. Orlyk Pylyp / T. Mackiw // Encyclopedia of Ukraine : volume III (L – Pf) / edited by Danylo Husar Struk. – Toronto – Buffalo – London : University of Toronto Press Incorporated, 1993. – P. 716.

2. Брехуненко В. Визвольний похід Пилипа Орлика 1711 р. та пошуки мазепинцями міжнародних комбінацій для визволення України / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко // «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ – ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук ; за заг. ред. В. Брехуненка. – К. : Видавець ПП Н. А. Брехуненко, 2016. – С. 117 – 121.

3. Головатий С. Так чим же направду є «Конституція Пилипа Орлика»? / С. Головатий // Юридичний журнал «Право України». – 2016. – № 1. С. 113 – 129.

4. Грабовський С. Конституція Пилипа Орлика / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр // Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – Розд. 3 : Козацька доба – С. 235 – 250.

5. Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України : історія і сучасність : навчальний посібник : Ч. 1. / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк. – Львів : Бескид Біт, 2002. – С. 118 – 120.

6. Доба гетьман Івана Мазепи в документах / упорядник С. Павленко. – 2-ге вид. –К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 1144 с.

7. Кресін О. В. Орлик Пилип Степанович / О. В. Кресін // Юридична енциклопедія : в 6-ти т. Т. 4 (Н — П) / голова редкол. Ю. С. Шемшученко. – К. : Українська енциклопедія, 2002. – С. 325 – 326.

8. Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик / Б. Крупницький // Історичні постаті України : історичні нариси : збірник / упоряд. та вст. ст. О. В. Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1993. – С. 337 – 383.

9. Крупницький Б. Д. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742 рр.) : його життя і доля / Б. Д. Крупницький. – К. : Дніпро, 1991. – 80 с.

10. Кухта Б. Конституція Пилипа Орлика та її політичне значення / Б. Кухта // З історії української політичної думки : навч. посібник / Б. Кухта. – К. : Генеза, 1994. — С. 91 – 100.

11. Матях В. М. Гетьман в еміграції Пилип Орлик : історико — історіографічний портрет політика / В. М. Матях // Український історичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 116 – 131.

12. Махун С. Перший європейський конституціоналіст / С. Махун // Дві Русі : Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Факт, 2003. – С. 112 – 115.

13. Музыченко П. П. Конституция Пилипа Орлика / П. П. Музыченко // История госудаства и права : учеб. пособие / П. П. Музыченко. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : Знання, 2003. – С. 178 – 180.

14. Нартов В. В. Пилип Орлик / В. В. Нартов // Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В. В. Нартов. – Х. : Книжковий Клуб, 2008. – С. 261 – 271.

15. Нечерда Б. Жура за Пилипом Орликом / Б. Нечерда // Вибрані твори / Б. Нечерда ; упоряд. А. Л. Качан ; вст. ст. М. Ф. Слабошпицького. – Одеса : Маяк, 2004. – С. 420.

16. Овсій І. О. Боротьба українських емігрантів за повернення незалежності України / І. О. Овсій // Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 р.) / І. О. Овсій. 2-ге вид., стереотипне. – К. : Либідь, 2002. – С. 135 – 150.

17. Оглоблін О. Гетьман Іван Мазепа та його доба : збірка праць / О. Оглоблін ; ред. Любомир Винар, упоряд. І. Гирич, А. Атаманенко. – 2-ге допов. видання. – Нью – Йорк – Київ – Львів – Париж – Торонто, 2001. – С. 328 – 334.

18. Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького між ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорозького, та між старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, прийняті публічною ухвалою обох сторін і підтверджені на вільних виборах встановленою присягою названим ясновельможним Гетьманом, року Божого 1710, квітня 5, при Бендерах // Хрестоматія з історії держави і права України : у 2-х т. Т. 1 : з найдавніших часів до початку ХХ століття : навч. посібник для юрид. ВНЗ / В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький ; за ред. В. Д. Гончаренка. – К. : Ін Юре, 1997. – С. 186 – 202.

19. Присяга Пилипа Орлика // Мазепа : збірник / передмова, упоряд. тексту й іл., комент. Ю. І. Іванченка. – К. : Мистецтво, 1993. – С. 236.

20. Різниченко В. Пилип Орлик – гетьман України / В. Різниченко. Великий мазепинець Григор Орлик / І. Борщак : історичні оповіді. – К. : Укр. письменник, 1996. – 302 с.

21. Сергійчук Б. Служити турецькому двору так вірно й неодмінно… / Б. Сергійчук, В. Сергійчук // На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині ХVI – на початку ХХІ ст. / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. – К. : ПП Сергійчук М. І., 2011. – С. 92 – 133.

22. Слабошпицький М. Ф. Конституція Пилипа Орлика / М. Ф. Слабошпицький // З голосу нашої Кліо : події і люди української історії / М. Ф. Слабошпицький. – К. : Довіра, 1993. – С. 179 – 183.

23. Слюсаренко А. Г. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика : 5 квітня 1710 р.) / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко // Історія української Конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – К. : Знання, 1993. – С. 25 – 37.

24. Сюндюков І. Лист у майбутнє. До 300–річчя ухвалення Конституції Пилипа Орлика / І. Сюндюков // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Л. Івшиної. – 2-ге вид., стереотип. – К. : ПрАТ «Українська прес-група», 2011. – С. 619 – 625.

25. Томенко М. В. Україна : історія Конституції : навч. посіб. / М. В. Томенко. – К. : Генеза, 2015. – 144 с.

26. Трофанчук Г. І. Виникнення та утвердження конституціоналізму в Україні / Г. І. Трофанчук // Історія держави і права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – 2–ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – С. 347– 353.

27. Угода та Конституція Пилипа Орлика // Мазепа : збірник / передмова, упоряд. тексту й іл., комент. Ю. І. Іванченка. – К. : Мистецтво, 1993. – С. 225 – 236.

28. Хижняк З. І. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – С. 142 – 143.

29. Хорунжий Ю. Пилип Орлик і Перша Конституція України / Ю. Хорунжий // Мужі чину : історичні парсуни / Ю. Хорунжий. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – С. 5 – 13.

30. Чухліб Т. В. Останній володар булави на Правобережній Україні (Пилип Орлик. 1710 – 1713) / Т. В. Чухліб // Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663 — 1713 рр.) / Т. В. Чухліб. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія» , 2004. –  С. 245 – 259.

31. Чухліб Т. В. Поет, воїн, дипломат (Пилип Орлик. 1710 – 1742 рр.) / Т. В. Чухліб // Гетьмани України : війна, політика, кохання / Т. В. Чухліб. – К. : Арій, 2016. – С. 425 – 447.

32. Чухліб Т. Пилип Орлик / Т. Чухліб. – К. : Видавець ПП Наталія Брехуненко, 2008. – 64 с.

33. Шевчук В. Пилип Орлик як письменник / В. Шевчук // Муза Роксоланська : українська література ХVI – ХVІІІ століть : у 2-х кн. Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. Шевчук. – К. : Либідь, 2005. – С. 248 – 256.

34. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків : у 3-х т. Т. 3 / Д. І. Яворницький ; перекл. з російської  І. І. Сварник ; упоряд. О. М. Апанович. – Львів : Світ, 1992. – С. 300 – 310.